Úvodní příručka: Publikování mobilních aplikací pro vaše uživateleQuick Start Guide: Publish mobile apps to your users

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune může přispět k vyšší produktivitě vašich koncových uživatelů tím, že jim rychle a snadno poskytne přístup k potřebným mobilním a desktopovým aplikacím ze zařízení podle jejich vlastního výběru.Microsoft Intune can help increase your end users’ productivity by quickly and easily giving them access to the mobile and desktop apps they need from the devices of their choice. Tím, že aplikace budou pro koncové uživatele snadno dostupné, se zkrátí čas a sníží úsilí, které by jinak uživatelé vynaložili na hledání a instalaci správných aplikací, a vede to k poklesu volání na helpdesk, pokud by nedokázali potřebné aplikace najít.Making apps easily available to end users reduces the time and effort users spend searching for and installing the correct apps, which reduces helpdesk calls when users cannot find the apps they need.

Je tato úvodní příručka pro mě to pravé?Is this quick start guide right for me?

Chcete, aby uživatelé měli rychlý přístup ke všem aplikacím, které potřebují k zajištění vysoké pracovní produktivity, a to na společném portálu bez ohledu na typ zařízení, které používají?Would you like your users to quickly have access to all the apps they need to be productive at work, presented in a common portal regardless of the type of device they use?

Pokud ano, pak Microsoft Intune umožňuje publikování aplikací (mobilních pro Office, interních obchodních nebo jiných mobilních a desktopových) na jednom společném portálu, kterým je aplikace nebo web Portál společnosti Intune.If yes, Microsoft Intune allows you to publish apps (Office mobile, internal line of business or other mobile and desktop apps) in a single common portal: the Intune Company Portal app or website.

Jak to udělám?How do I do it?

  1. Zaregistrujte zařízení do systému správy mobilních zařízení Intune.Enroll devices into Intune mobile device management.
  2. Přidejte do Intune aplikace, které chcete nasadit na zaregistrovaná zařízení.Add apps to Intune that you want to deploy to enrolled devices.
  3. Nasaďte aplikace pomocí Intune na zaregistrovaná zařízení.Deploy apps using Intune to enrolled devices.

Další informace:Additional information:

Pokud jsou mobilní aplikace pro Office publikované se záměrem, že pro ně chcete používat zásady MAM služby Intune, abyste zajistili ochranu proti ztrátě dat, bude potřeba každému koncovému uživateli s přiřazenými zásadami MAM přiřadit licenci uživatele Office 365.If publishing Office mobile apps is done with the intention of using Intune’s MAM capabilities to manage data loss protection for those apps, then each end user assigned MAM policies will need to be assigned a user license for Office 365.

Co dalšího mám udělat?What should I do next?