Úvodní příručka: Zjednodušení e-mailové konfigurace v mobilních zařízeníchQuick Start Guide: Simplify email configuration on mobile devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Microsoft Intune šetří firemní čas a prostředky tím, že umožňuje nasazování e-mailových profilů (i profilů pro VPN a Wi-Fi) do mobilních zařízení s Windows, iOS a Androidem spravovaných přes službu Intune.Microsoft Intune saves your company time and resources by allowing you to deploy email (as well as VPN and WiFi) profiles to Windows, iOS and Android mobile devices managed by the Intune service. Automatická konfigurace e-mailových profilů může výrazně zlepšit celkové fungování z hlediska koncového uživatele, zvýšit úroveň spokojenosti a současně snížit náklady spojené s provozem helpdesku.Automatically configuring email profiles can greatly improve the end-user experience and increase satisfaction levels while at the same time reduce your helpdesk costs.

Je tato úvodní příručka pro mě to pravé?Is this quick start guide right for me?

Chcete snížit čas a úsilí, které musí vaši uživatelé vynaložit na konfiguraci nových e-mailových profilů na mobilních zařízeních, a současně zvýšit zabezpečení firemních dat tím, že přístup k firemnímu e-mailu povolíte jen pro mobilní zařízení spravovaná přes Intune?Would like to reduce the time and effort required by your users to configure new email profiles on mobile devices from while also increasing your company’s data security by only allowing mobile devices managed by Intune to access your company email?

Pokud ano, pak Microsoft Intune dokáže automaticky nakonfigurovat e-mail pro zařízení zaměstnanců spravovaná přes Intune tím, že na ně nasadí e-mailové profily, aby si zaměstnanci nemuseli přístup k firemnímu e-mailu konfigurovat ručně.If yes, Microsoft Intune can automatically configure email for your employees’ Intune-managed devices by deploying email profiles to their devices so that they don’t have to manually configure access to their company email. Tato funkce poskytuje lepší podmínky pro koncové uživatele a snižuje celkové náklady na helpdesk, protože poklesne počet eskalací problémů s konfigurací e-mailu na zařízeních vašich uživatelů s Windows, iOS a Androidem.This capability provides a better end-user experience and reduces overall helpdesk costs by driving down the number of escalations for email configuration issues on your users Windows, iOS, and Android devices.

Po konfiguraci e-mailového profilu můžete snadno omezit přístup k firemnímu e-mailu a službám Office 365 pomocí zásad podmíněného přístupu v Intune.After the email profile is configured, you can easily restrict access to company email and Office 365 services with Intune conditional access policies. Tyto zásady umožňují zajistit, aby byl přístup k firemnímu e-mailu a službám Office 365 omezený na zařízení, která vyhovují vámi nastaveným pravidlům v Intune.These policies allow you to make sure that access to your company email and Office 365 services is restricted to devices that are compliant with the rules that you set in Intune.

Jak to udělám?How do I do it?

  1. Automaticky nakonfigurujte e-mailové profily koncových uživatelů na zařízeních s Windows, iOS a Androidem.Automatically configure end-user email profiles on Windows, iOS, and Android devices.
  2. Přístup k firemnímu e-mailu můžete řídit pomocí zásad podmíněného přístupu.Control access to company email using conditional access policies.

Další informace:Additional information:

Nastavení a zabezpečení zařízení pomocí IntuneIntune device settings and security

Co dalšího mám udělat?What should I do next?

Nasazení profilů sítě VPN ke spravovaným zařízenímDeploy VPN profiles to managed devices

Nasazení profilů sítě Wi-Fi ke spravovaným zařízenímDeploy Wi-Fi profiles to managed devices

Zabezpečení přístupu k prostředkům pomocí profilů certifikátů v Microsoft IntuneSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune