Správa licencí Intune pomocí PowerShelluManage Intune licenses using PowerShell

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

V tomto tématu najdou správci informace o tom, jak spravovat uživatelské licence Intune pomocí PowerShellu.This topic tells administrators how they use PowerShell to manage Intune user licenses.

Než se bude moct uživatel přihlásit ke službě Intune a používat ji nebo registrovat své zařízení ke správě, musíte mu nejdřív přiřadit licenci k vašemu předplatnému této služby, jak je popsáno v části Správa licencí Intune.Before users can sign in to use the Intune service or enroll their devices into management, you must first assign each user a license to your Intune subscription, as described in Manage Intune licenses. Organizace, které používají Microsoft Enterprise Mobility + Security, však můžou mít uživatele, kteří v balíčku EMS vyžadují jenom služby Azure Active Directory Premium nebo Intune.However, organizations that use Microsoft Enterprise Mobility + Security might have users who only require Azure Active Directory Premium or Intune services in the EMS package. Pomocí rutin PowerShellu pro Azure Active Directory můžete přiřadit jednu službu nebo podmnožinu služeb.You can assign one or a subset of services using Azure Active Directory PowerShell cmdlets.

Pokud chcete selektivně přiřadit uživatelské licence pro služby EMS, otevřete PowerShell jako správce v počítači, kde je instalovaný modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell.To selectively assign user licenses for EMS services, open PowerShell as an administrator on a computer with the Azure Active Directory Module for Windows PowerShell installed. PowerShell můžete nainstalovat na místní počítač nebo na server služby AD FS.You can install PowerShell on a local computer or on an ADFS server.

Musíte vytvořit novou definici SKU licence, která se vztahuje jenom na požadované plány služeb.You must create a new license SKU definition that applies only to the desired service plans. To provedete tak, že zakážete plány, které nechcete použít.To do this, disable the plans you don’t want to apply. Můžete třeba vytvořit definici SKU licence, která nepřiřazuje licenci pro Intune.For example, you might create a license SKU definition that does not assign an Intune license. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných služeb, zadejte:To see a list of available services, type:

(Get-MsolAccountSku | Where {$\_.SkuPartNumber -eq "EMS"}).ServiceStatus

Spuštěním následujícího příkazu můžete vyloučit plán služby Intune.You can run the following command to exclude the Intune service plan. Stejnou metodu můžete použít k rozšíření na celou skupinu zabezpečení nebo můžete použít podrobnější filtry.You can use the same method to expand to an entire security group or you can use more granular filters.

Příklad 1 Vytvořte nového uživatele na příkazovém řádku a přiřaďte mu licenci EMS bez povolení části licence pro Intune:Example 1 Create a new user on the command line and assign an EMS license without enabling the Intune portion of the license:

Connect-MsolService

New-MsolUser -DisplayName “Test User” -FirstName FName -LastName LName -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com –Department DName -UsageLocation US

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -LicenseOptions $CustomEMS

Ověřte pomocí:Verify with:

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com").Licenses.ServiceStatus

Příklad 2 Zakažte část licence EMS pro Intune uživateli, který má licenci už přiřazenou:Example 2 Disable the Intune portion of EMS license for a user that is already assigned with a license:

Connect-MsolService

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -RemoveLicenses IAPProdPartnerTest:EMS

$CustomEMS = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId "<TenantName>:EMS" -DisabledPlans INTUNE_A
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName user@<TenantName>.onmicrosoft.com -AddLicenses <TenantName>:EMS -LicenseOptions $CustomEMS

Ověřte pomocí:Verify with:

(Get-MsolUser -UserPrincipalName "user@<TenantName>.onmicrosoft.com" .Licenses.ServiceStatus

PoSH-AddLic-Verify

Další krokyNext steps

Gratulujeme!Congratulations! Právě jste dokončili krok 4 úvodní příručky Intune.You have just completed step 4 of the Intune quick start guide.