Vytvoření skupiny pro uspořádání uživatelů a zařízeníCreate groups to organize users and devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

V tomto tématu najdou správci informace o tom, jak můžou v Intune vytvořit skupiny uživatelů.This topic tells administrators how they can create groups of users in Intune.

Skupiny v Intune poskytují flexibilitu pro správu zařízení a uživatelů.Groups in Intune give you great flexibility for managing your devices and users. Můžete nastavit skupiny podle potřeb vaší organizace (třeba podle zeměpisné polohy, oddělení nebo vlastností hardwaru) a použít je k provádění široké škály úloh správy od nasazení zásad pro víc uživatelů až po nasazení aplikací na skupinu zařízení.You can set up groups to suit your organizational needs (for example, by geographic location, department, or hardware characteristics) and use them to perform a wide variety of administrative tasks, from deploying policies for a set of users to deploying applications to a set of devices.

Přesunutí správy skupin do Azure ADGroup management moving to Azure AD

Od listopadu 2016 budou nové účty spravovat skupiny uživatelů a zařízení na portálu Azure Active Directory (AD).Starting in November 2016, new accounts will manage user and device groups in the Azure Active Directory (AD) portal. V prosinci 2016 začne produktový tým Intune s migrací stávajících zákazníků na novou správu na základě skupin Azure AD.In December 2016, the Intune product team will begin to migrate existing customers to the new Azure AD-based group management experience. Všechny skupiny uživatelů a zařízení budou migrovány na skupiny zabezpečení služby Azure AD.All user and device groups will be migrated to Azure AD security groups. Migraci zahájíme až ve chvíli, kdy co nejvíce minimalizujeme veškerý dopad, který by mohla mít na vaši každodenní práci. Očekáváme, že na vaše uživatele nebude mít dopad žádný.We won’t start migrations until we can minimize any effect on your day-to-day work, and when we expect there will be no effect on your users. Před zahájením migrace vašeho účtu vám navíc pošleme upozornění.We also will give you notice before we migrate your account.

Důležité

Pokud na portálu Intune otevřete pracovní prostor Skupiny a uvidíte zprávu Uživatelské skupiny Intune se teď spravují jako skupiny v Azure Active Directory s odkazem na portál Azure Active Directory, znamená to, že už používáte nový přístup ke správě skupin v Intune – na základě skupin zabezpečení Azure AD.If you open the Groups workspace in the Intune portal and see Intune user groups are now managed as groups in Azure Active Directory with a link to the Azure Active Directory portal, then you are already using the new Azure AD security groups approach to group management in Intune. Informace o tom, jak vytvářet skupiny, najdete v části Správa skupin v Azure Active Directory.To learn how to create groups, see Managing groups in Azure Active Directory.

Pokud se vám odkaz na portál Azure AD nezobrazí, znamená to, že ke správě skupin pořád používáte portál Intune.If you do not see the link to the Azure AD portal, you are still using the Intune portal for groups management.

Správa skupin na portálu IntuneGroup management in the Intune portal

Skupiny zařízení i uživatelů se vytvářejí v pracovním prostoru SKUPINY konzoly pro správu Intune.Device and user groups are both created in the GROUPS workspace of the Intune administration console.

Pracovní prostor skupin konzoly pro správu

Tip

Další informace o používání skupin najdete v tématu Použití skupin pro správu uživatelů a zařízení s Microsoft Intune.To learn more about using groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Vytvoření skupiny zařízeníCreate a device group

Skupiny zařízení použijte k nasazení aplikací a aktualizací a konfiguraci dalších funkcí.Use device groups to deploy apps and updates, and configure other features. Můžete třeba nastavit skupinu Moje zařízení podle těchto kroků:For example, set up a "My Devices" group using the following steps:

 1. V konzole pro správu Intune zvolte Skupiny > Přehled > Vytvořit skupinu.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. Jako hodnotu Název skupiny zadejte „Moje zařízení“, ze seznamu nadřazených skupin vyberte Všechna zařízení a potom zvolte Další.For the Group name, type “My Devices” and, from the parent group list, select All Devices, and then choose Next.

 3. Na stránce Definovat kritéria členství vyberte Všechna zařízení , což znamená, že skupina zahrnuje mobilní zařízení i počítače.On the Define Membership Criteria page, select All devices to indicate that the group includes both mobile devices and computers.

 4. Na stránce Definovat přímé členství vyberte Další.On the Define Direct Membership page, choose Next. Pokud jste dřív vytvořili skupinu, která neobsahuje všechna zařízení, a chtěli jste do nové skupiny přidat určitá zařízení, můžete to udělat tady.If you previously created a group that did not include all devices, and you wanted to add specific devices to your new group, you can do that here.

 5. Na stránce Souhrn si prohlédněte akce, které se provedou, a pak zvolte Dokončit.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Nově vytvořenou skupinu najdete v seznamu Skupiny v pracovním prostoru Skupiny v části Všechna zařízení.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Devices. Tady můžete skupinu i upravit nebo odstranit.From here, you can also edit or delete the group.

Vytvoření skupiny uživatelůCreate a user group

Skupiny uživatelů můžete použít k nasazení softwaru a zásad zařízení.Use user groups to deploy software and device policies. Můžete třeba nastavit skupinu Uživatelé Intune podle těchto kroků:For example, set up an "Intune Users" group using the following steps:

 1. V konzole pro správu Intune zvolte Skupiny > Přehled > Vytvořit skupinu.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. Jako hodnotu Název skupiny zadejte „Uživatelé Intune“, ze seznamu nadřazených skupin vyberte Všichni uživatelé a potom zvolte Další.For the Group name, type “Intune Users” and, from the parent group list, select All Users, and then choose Next.

 3. Na stránce Definovat kritéria členství nastavte možnost Začít členství ve skupině s na Všichni uživatelé v nadřazené skupině.On the Define Membership Criteria page, set Start group membership with to All users in the Parent group.

 4. Vedle Vyloučit členy z těchto skupin zabezpečení vyberte Procházet a potom vyberte Správce společnosti.Beside Exclude members from these security groups, choose Browse and then select Company Administrator. Toto vyloučení vám umožní spravovat skupinu Uživatelé Intune bez vlivu na účet správce společnosti (taky označovaný jako správce klienta).This exclusion lets you manage the Intune Users group without affecting the Company Administrator account (also known as the tenant administrator).

 5. Na stránce Definovat přímé členství vyberte Další.On the Define Direct Membership page, choose Next. Tady nemusíte nic dělat, protože chcete, aby skupina Uživatelé Intune obsahovala všechny uživatele kromě správce společnosti.You don’t need to do anything here because you want the Intune Users group to include all users, except for the Company Administrator.

 6. Na stránce Souhrn si prohlédněte akce, které se provedou, a pak zvolte Dokončit.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Nově vytvořenou skupinu najdete v seznamu Skupiny v pracovním prostoru Skupiny v části Všichni uživatelé.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Users. Tady můžete skupinu i upravit nebo odstranit.From here, you can also edit or delete the group.