Vytvoření zásad a publikování aplikacíCreate policies and publish apps

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

V tomto tématu najdou správci Intune informace o tom, jak vytvořit zásady a publikovat aplikace, které pak můžou nasadit do spravovaných zařízení.This topic tells Intune administrators how they can create policies and publish apps that they can then deploy to managed devices.

Než začnete s registrací aplikací na Intune, můžete povolit nastavení zásad a aplikace, které se nasadí ihned, jak začne správa těchto zařízení.Before you start enrolling apps into Intune, you can enable policy settings and apps that will be deployed as soon as those devices come into management. Intune nabízí nastavení, které pomáhá řídit nastavení zabezpečení na mobilních zařízeních, spravovat nastavení brány Windows Firewall a Endpoint Protection pro počítače a nasazovat aplikace.Intune policies provide settings that help you control the security settings on mobile devices, maintain Windows Firewall and Endpoint Protection settings for computers, and deploy applications. Můžete nakonfigurovat zásady, přidat aplikace a nasadit tyto aplikace tak, aby zařízení přijímala nastavení a aplikace ihned po registraci v Intune.You can configure policy, add apps, and deploy those apps so that devices receive settings and apps as soon as they enroll in Intune.

Zásady a aplikace jsou specifické pro platformu.Policies and apps are platform-specific.

Správa nastavení zařízeníManage device settings

Nastavení zásad zařízení se konfiguruje a spravuje podle platformy.Device policy settings are configured and managed on a per-platform basis. Pod následujícími odkazy najdete seznamy dostupných nastavení pro příslušné platformy:The following links provide lists of available settings for their respective platforms:

O Správě nastavení a funkcí v zařízeních pomocí zásad Microsoft Intune si můžete přečíst více.You can learn more about how to Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

Přidání a nasazení aplikacíAdd and deploy apps

Do Intune můžete přidat aplikace a pak je nasadit na spravovaná zařízení dvěma způsoby:You can add apps to Intune and then deploy them to managed devices in two ways:

  • Požadovaná instalace – Aplikace automaticky nainstalují aplikaci na spravovaná zařízení.Required install - Apps automatically installs the app to managed devices
  • Dostupná instalace – Aplikace se zobrazí na Portálu společnosti Intune, aby uživatelé mohli zvolit, jestli si je na svá zařízení nainstalují.Available install - Apps appear in the Intune Company Portal so that users can choose whether to install them on their devices

Přidání aplikacíAdd apps

Nejdříve je potřeba aplikace zpřístupnit na Intune jednou z následujících metod:First you must make apps available in Intune by one of the following methods:

Nasazení aplikacíDeploy apps

Teď je aplikace dostupná v Intune a vy ji můžete nasadit na spravovaná zařízení:Now that the app is availabile in Intune, you can deploy it to managed devices: