Povolení registrace mobilních zařízeníEnable enrollment for mobile devices

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma popisuje, jak může správce Intune povolit registraci mobilních zařízení.This topic describes how an Intune administrator can enable mobile device enrollment. Nápovědu k používání Intune na telefonu najdete v článku Práce pomocí spravovaných zařízení.For help using Intune on your phone, see using managed devices to get work done.

Pokud chcete nastavit správu mobilních zařízení v Intune, je potřeba nejdříve nastavit autoritu správy mobilních zařízení, která identifikuje službu schopnou správy zařízení spojených s vaším účtem.To set up mobile device management with Intune, you must first set the mobile device management authority, which identifies the service that can manage devices associated with your account. V těchto pokynech se předpokládá, že budete místo System Center Configuration Manageru používat službu Intune.This guidance assumes you will use the Intune service instead of System Center Configuration Manager. Po nastavení autority MDM můžete povolit správu platforem zařízení a zaregistrovat svá zařízení v aplikaci Portál společnosti.Once the MDM authority is set, you can enable management for device platforms, and enroll your devices with the Company Portal app.

Povolení registrace zařízeníEnable device enrollment

  1. Nastavení Intune jako autority pro správu mobilního zařízení V konzole pro správu Intune zvolte Správa > Správa mobilních zařízení a v části Úkoly zvolte Nastavit autoritu MDM.Make Intune your mobile device management authority In the Intune administration console, choose Admin > Mobile Device Management, and then choose Set MDM Authority under Tasks.

  2. V dialogovém okně Autorita MDM vyberte Ano.Choose Yes in the MDM Authority dialog box.

    Konzola správce

Výběr způsobu registrace zařízeníChoose how to enroll devices

Intune může spravovat zařízení různými způsoby podle požadavků vaší společnosti.Intune can manage devices in a variety of ways depending upon your company's requirements. Mezi pár dostupných příkladů registrace patří princip Uživatelé s vlastním zařízením (BYOD), zařízení vlastněná společností, dále princip Zvolte si své zařízení (CYOD) a zařízení s beznabídkovým režimem."Bring your own device" (BYOD), corpoarte-owned devices, "choose your own device" (CYOD), and kiosk-mode devices are just a few available enrollment scenarios.

Podle následujícího postupu si zvolte způsob registrace zařízení.Follow these steps to Choose how to enroll devices.

Povolení MDM pro platformu zařízeníEnable MDM for your device platform

Pro zařízení s iOS, MacOS a Androidem for Work musí být povolena registrace k vytvoření vztahu mezi poskytovatelem platformy a tenantem Intune.Enrollment must be enabled for iOS, Mac, and Android for Work devices establishing a relationship between the platform provider and your Intune tenant. Zařízení s Windows a Androidem nevyžadují žádné další kroky, ale pro zařízení s Windows můžete uživatelům zjednodušit registraci tak, že vytvoříte speciální položku registru DNS.Windows and Android devices do not require additional steps, but for Windows devices you can simplify device enrollment for your users by creating a special DNS registry entry.

Povolte registraci zařízení pro platformu zařízení, kterou chcete spravovat.Enable device enrollment for the device platform you want to manage. V závislosti na platformě je potřeba splnit různé požadavky:Depending on your platform, different requirements are needed:

Po povolení registrace si uživatelé můžou stáhnout aplikaci Portál společnosti do svého zařízení a dokončit proces registrace zařízení.Once enrollment is enabled, users can download the Company Portal app to their device and complete the device enrollment process.

Povolení registrace zařízení vlastněných společnostíEnable company-owned device enrollment

Můžete také povolit řadu scénářů registrace zařízení vlastněných společností včetně následujících:You can also enable a variety of company-owned device enrollment scenarios including:

Další krokyNext steps

Gratulujeme!Congratulations! Právě jste dokončili poslední krok úvodní příručky IntuneYou have just completed the last step of the Intune quick start guide. Teď, když je počáteční konfigurace dokončená, můžete zvážit povolení dalších funkcí MDM.Now that your initial configuration is complete, you can consider enabling additional MDM functionality.