Protokoly zařízeníDevice logs

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Jako součást řešení potíží můžete chtít shromažďovat protokoly ze zařízení uživatelů.As part of your troubleshooting efforts you might want to collect logs from user devices. Pokyny pro shromažďování těchto protokolů najdete tady.Instructions for collecting those logs are described here. Obvykle potřebujete přístup k zařízení, abyste protokoly získali, nebo požádáte uživatele, aby protokoly shromáždili a poslali vám je.Typically you need to access to the device to get these logs or request from the user that they collect the logs and send them to you.

Protokoly AndroiduAndroid logs

Protokoly Androidu jsou umístěné v adresáři \Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files.Android logs are located in \Phone\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal\files.

Někdy se soubory nezobrazí, zejména na novějších zařízeních s Androidem.Sometimes the files don't appear, especially on newer Android devices. V takovém případě požádejte uživatele, aby otevřeli aplikaci Portál společnosti pro Android.If this happens, have your users open the Company Portal app for Android. Pak by měli zvolit Nastavení>Kopírovat protokoly a restartovat svá zařízení.Then they should choose Settings>Copy Logs and reboot their device.

Další informace o tom, jak vám uživatelé můžou posílat svoje protokoly dat, najdete v těchto článcích:For more information about how your users can send you data logs, see the following articles:

Protokoly iOSiOS logs

Uživatelé vám můžou posílat chyby registrace. To se popisuje v tématu Odeslání chyb registrace zařízení s iOSem správci IT.Users can send you enrollment errors, as described in Send iOS enrollment errors to your IT administrator.

Uživatelé můžou posílat protokoly zařízení, jak to popisuje téma Odeslání protokolů pro zařízení s iOSem.Users can send device logs, as described in Send iOS Device Logs.

Protokoly Mac OS XMac OS X logs

  1. Otevřete aplikaci Konzola.Open the Console app.
  2. V části SOUBORY zvolte system.log.Under FILES, choose system.log.
  3. V panelu nabídek nahoře zvolte Soubor > Uložit kopii jako.On the menu bar on the top, choose File > Save a Copy As…. Pak soubor uložte.Then save the file.

Windows PhoneWindows Phone

V aplikaci Portál společnosti pro Windows Phone přejdou uživatelé do nabídky zvolením tří teček (...) a pak zvolí Poslat protokoly.In the Windows Phone Company Portal app, users choose the three dots () to access the menu, and then choose Send Logs. Tato možnost je k dispozici před i po přihlášení k aplikaci Portál společnosti.This option is available both before and after signing in to the Company Portal app.

WindowsWindows

V případě aplikace Portál společnosti pro Windows se protokoly nacházejí v adresáři %localappdata%\Packages\Microsoft.CompanyPortal_8wekyb3d8bbwe\LocalState.For the Windows Company Portal, the logs are located in %localappdata%\Packages\Microsoft.CompanyPortal_8wekyb3d8bbwe\LocalState.