Obecné tipy pro odstraňování potíží v Microsoft IntuneGeneral troubleshooting tips for Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Po nasazení Microsoft Intune můžete zjistit, že máte problémy s konfigurací nebo s klientskými zařízeními.After you deploy Microsoft Intune, you might encounter problems with your configuration or with client devices. Následující informace vám pomůžou zjistit, co je příčinou problému, abyste ho mohli vyřešit.Use the following resources to help you discover what's causing the problem so you can resolve it.

Poznámka

Pokud chcete vytvořit žádost o podporu nebo pokud chcete zobrazit stávající požadavek, přejděte do Centra pro správu Office 365.To create a support request, or to view an existing request, visit the Office 365 admin center. Další informace o možnostech podpory najdete v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.For more information about support options, see How to get support for Microsoft Intune.

Definování problémuDefine the problem

  • O jaké chování jde?What is the behavior?

  • Kdo toto chování zaznamenal a na jakých platformách a zařízeních?Who experiences this behavior, and on what platforms and devices?

  • Fungovalo zařízení dřív správně?Did the device work properly previously?

  • Jaké změny se provedly v Intune nebo v konfiguraci zařízení?What changes did you make to the Intune or device configuration?

  • Neprovedly se v provozním prostředí jiné změny než konfigurační?Were other changes were made to the environment in which you operate, other than configuration changes?

  • Jak často k problému dochází a je výskyt občasný, nebo konzistentní?How frequently does this problem occur, and is it sporadic or consistent?

  • Nemůže jít o problém s ověřováním uživatele?Could the user be experiencing an authentication issue? Pokud jde o reálnou možnost, zjistěte, jestli se uživatel může přihlásit k dalším službám, které používají Azure Active Directory.If this is a possiblity, see if the user can sign in to other services that use Azure Active Directory. Zjistěte také, jestli se uživatel může přihlásit z jiného zařízení.Also, see if the user can sign in from a different device.

  • Zkontrolovali jste stav služby?Have you checked the service status? Stav služby Intune je možné monitorovat na portálu pro správu Office 365.You can monitor Intune service health in the Office 365 management portal. Zvolte Stav služby v levém podokně.Choose Service Health in the left pane.

Shromažďování dostupných datCollect available data

Vyhledání řešeníResearch the solution

Získání informací od komunityFind community resources

Další užitečné informace možná najdete v těchto zdrojích informací komunity:You can find other helpful information in these community resources:

Další krokyNext steps

Následující témata obsahují nápovědu pro řešení specifických problémů.The following topics have troubleshooting help for specific issues. Pokud vám tyto informace nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If that information doesn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.

Řešení potíží se službou Endpoint Protection v Microsoft IntuneTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Řešení problémů s přístupem k prostředkům společnosti v Microsoft IntuneTroubleshoot company resource access problems with Microsoft Intune

Řešení problémů s nasazením aplikací v Microsoft IntuneTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Řešení potíží s registrací zařízení v IntuneTroubleshoot device enrollment in Intune

Řešení potíží se zásadami v Microsoft IntuneTroubleshoot policies in Microsoft Intune

Řešení potíží s instalací klientů v Microsoft IntuneTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

Řešení potíží s aktualizacemi softwaru v Microsoft IntuneTroubleshoot software updates in Microsoft Intune