Řešení problémů s nasazením aplikací v Microsoft IntuneTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud máte potíže s nasazením a správou aplikací v Intune, začněte zde.If you are having problems deploying and managing apps with Intune, start here. Toto téma popisuje některé běžné problémy, na které můžete narazit, a jejich řešení.This topic contains some common problems you might encounter together with solutions.

Běžné chybové kódy při nasazování aplikacíCommon app deployment error codes

Kód chybyError code Možný problémPossible problem Navržené řešeníSuggested resolution
0x80073CFF0x80073CFF

0x80CF201C (chyba klienta)0x80CF201C (client error)
Pro instalaci této aplikace musíte mít systém s podporou instalace aplikací bokem.To install this app, you must have a sideloading-enabled system. Ověřte, že je balíček aplikace podepsaný důvěryhodným podpisem a nainstalovaný na zařízení připojeném k doméně, které má povolenou zásadu AllowAllTrustedApps, nebo na zařízení, které má licenci na instalaci aplikací Windows bokem s povolenou zásadou AllowAllTrustedApps.Make sure that the app package is signed with a trusted signature and installed on a domain-joined device that has the AllowAllTrustedApps policy enabled, or a device that has a Windows Sideloading license with the AllowAllTrustedApps policy enabled.
0x80073CF00x80073CF0 Balíček se nepodařilo otevřít.The package could not be opened. Možné příčiny:Possible causes:

- Balíček není podepsaný.- The package is unsigned.
- Název vydavatele neodpovídá subjektu podpisového certifikátu.- The publisher name does not match the signing certificate subject.

Další informace najdete v protokolu událostí AppxPackagingOM.Check the AppxPackagingOM event log for more information.
0x80073CF30x80073CF3 Selhalo ověření aktualizace, závislostí nebo konfliktů balíčku.The package failed update, dependency, or conflict validation Možné příčiny:Possible causes:

- Příchozí balíček je v konfliktu s nainstalovaným balíčkem.- The incoming package conflicts with an installed package.
- Nebyla nalezena zadaná závislost balíčku.- A specified package dependency is not found.
- Balíček nepodporuje správnou architekturu procesoru.- The package does not support the correct processor architecture.

Další informace najdete v protokolu událostí AppXDeployment-Server.Check the AppXDeployment-Server event log for more information.
0x80073CFB0x80073CFB Zadaný balíček je už nainstalovaný a přeinstalace balíčku je blokovaná.The provided package is already installed, and reinstallation of the package is blocked Tato chybová zpráva se může zobrazit při instalaci balíčku, který není totožný s balíčkem, který už je nainstalovaný.You might receive this error if you are installing a package that is not identical to the package that is already installed. Potvrďte, že součástí balíčku je i digitální podpis.Confirm the digital signature is also part of the package. Pokud se balíček znovu vytvoří nebo znovu podepíše, nebude už tento balíček při bitovém porovnání totožný s dříve nainstalovaným balíčkem.When a package is rebuilt or re-signed, that package is no longer bitwise identical to the previously installed package. Tuto chybu můžete odstranit jedním ze dvou způsobů:Two possible options to fix this error are as follows:

- Zvýšíte číslo verze aplikace a pak balíček znova sestavíte a podepíšete.- Increment the version number of the app, then rebuild and re-sign the package.
- Než budete instalovat nový balíček, odeberte starý balíček pro každého uživatele v systému.- Remove the old package for every user on the system before you install the new package.
0x87D1041C0x87D1041C Instalace aplikace úspěšně proběhla, ale není zjištěna aplikace.Application installation succeeded but application is not detected. - Aplikace byla úspěšně nasazena službou Intune a následně byla odinstalována (zřejmě koncovým uživatelem).- The app was deployed successfully by Intune, then subsequently uninstalled (possibly by the end user). Dejte uživateli pokyn, aby aplikaci znovu nainstaloval z portálu společnosti.Instruct the user to reinstall the app from the company portal. Požadované aplikace budou automaticky znovu nainstalovány, jakmile se zařízení příště připojí.Required apps will be reinstalled automatically when the device next checks in.

Řešení problémů s aplikacemi z Microsoft StoruTroubleshooting apps from the Microsoft Store

Informace v tématu Řešení problémů s vytvářením balíčků, nasazením a dotazy aplikací pro Microsoft Store vám pomůžou s řešením běžných problémů, na které můžete narazit při instalaci aplikací z Microsoft Storu, ať už k ní využíváte službu Intune, nebo jiný nástroj.The information in the topic Troubleshooting packaging, deployment, and query of Microsoft Store apps helps you troubleshoot common problems you might encounter when installing apps from the Microsoft Store, whether by using Intune, or by any other means.

Řešení problémů s nasazením aplikací do počítačů spravovaných softwarovým klientem IntuneTroubleshooting app deployment to PCs managed by the Intune software client

Při řešení problémů s nasazením aplikací do počítačů spravovaných softwarovým klientem Intune vám může pomoct nahlédnout do následujících dvou souborů protokolu:To help you troubleshoot problems deploying apps to the PCs managed by the Intune software client, you can look a the following two log files:

  • složka %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs folder
  • %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log

Pokud budete potřebovat otevřít případ podpory pro službu Intune, velmi pomůže, když společně s popisem problému zašlete do Microsoftu i tyto protokoly.Additionally, if you need to open a support case for Intune, it will be helpful to also send these logs to Microsoft.

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace k řešení problémů nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.