Řešení potíží s instalací klientů v Microsoft IntuneTroubleshoot client setup in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Při odstraňování běžných problémů s instalací klientů vám můžou pomoct následující informace.Use the following information to help you troubleshoot common client setup problems. Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Instalace klienta selhalaClient installation fails

 • Pokud konzola pro správu Microsoft Intune nezobrazuje pro příslušný počítač žádné výstrahy týkající se nasazení klientského softwaru, zkontrolujte připojení počítače k internetu a konfiguraci proxy serveru a ujistěte se, že počítač může se službou komunikovat na adrese URL https://manage.microsoft.com. Pak zkuste klientský software nainstalovat znova.If no client software deployment alerts for the computer are displayed in the Microsoft Intune administration console check the computer’s Internet connectivity and proxy configuration and make sure that the computer can communicate with the service URL, https://manage.microsoft.com. Then retry the client software installation.

 • Konfigurací pravidla oznámení v pracovním prostoru Správce můžete zajistit, aby se v případě výstrahy týkající se chyby nasazení klientského softwaru odeslal vybraným příjemcům e-mail.You can have an email sent to selected recipients when a client software deployment failure alert occurs by configuring a notification rule in the Admin workspace. Další informace najdete v tématu Upozorňování pomocí výstrah služby Microsoft Intune.For more information, see Get notified by Microsoft Intune alerts.

 • Pokud se nepovede klientský software nasadit, zobrazí Intune kritickou výstrahu Chyba nasazení klientského softwaru.Intune displays the critical alert Client Software Deployment Failure if the client software fails to deploy. Bude se zobrazovat na stránce Přehled systému a na stránkách Výstrahy konzoly pro správu Microsoft Intune.This will display in the System Overview page and Alerts pages of the Microsoft Intune administration console. Zde je postup kontroly výstrah:Here's how to check for alerts:

 1. V konzole pro správu Microsoft Intune zvolte Výstrahy > Přehled.In the Microsoft Intune administration console, choose Alerts > Overview.

 2. Na stránce Přehled výstrah najdete tyto informace:On the Alerts overview page, you can review the following information:

  • První tři výstrahy, které se dají řadit podle data, kategorie nebo závažnostiThe top three alerts, which can be sorted by date, category, or severity

  • Celkový počet aktivních výstrahThe total number of active alerts

 3. Zvolením Všechny výstrahy zobrazíte na stránce Výstrahy následující informace.Choose All Alerts to display the following information on the Alerts page. Jako první se zobrazují kritické výstrahy:Critical alerts are displayed first:

  • Název – název typu generované výstrahy.Name – The name of the alert type that generated the alert.

  • Zdroj – odkaz na zdroj výstrahy.Source – A link to the source of the alert. Pokud je prahová hodnota pro zobrazení tohoto typu výstrahy nastavená na Vše, zobrazí tento odkaz jedno zařízení, kterého se výstraha týká.If the display threshold of the alert type is set to All, then this link will display a single affected device. Když je prahová hodnota pro zobrazení tohoto typu výstrahy nastavená na nějakou hodnotu, zobrazí tento odkaz seznam všech zařízení, kterých se tato výstraha týká.If the display threshold of the alert type is set to a value, then this link will display a list of all the devices that are affected by this alert.

  • Poslední aktualizace – ukazuje čas poslední změny výstrahy.Last Updated – This indicates the time when the alert was last modified. Pokud je výstraha zavřená, zobrazuje se čas zavření výstrahy.If an alert is closed, the time when the alert was closed is displayed.

  • Závažnost – označuje závažnost výstrahy.Severity – This indicates the severity of the alert

Registrační balíček počítače se nestahujeComputer enrollment package doesn't download

Problém: Při pokusu o registraci počítače došlo k následujícímu:Issue: While trying to enroll a computer you experience the following:

 • Registrační balíček se nestahuje.The enrollment package fails to download
 • Dialogové okno stažení se zobrazí, ale vyprší jeho platnost.The download dialog appears but times out

Řešení: V prohlížeči, který používáte ke stažení, v době, kdy stahování probíhá, zajistěte, že jsou povolena stahování a že šifrované soubory lze uložit na místní disk.Resolution: On the browser you're using for the download, for the period when the download takes place, ensure that downloads are enabled, and that encrypted files can be saved to your local disc.

Instalace klienta přestane reagovat s kódem chyby 0x80040154Client installation hangs with error code 0x80040154

Problém:Issue:

 • Instalace klienta během registrace přestane reagovatClient installation during enrollment hangs

 • Nelze registrovat zařízeníUnable to enroll device

 • Chyba 0x80040154 v souboru WindowsUpdate.logError 0x80040154 in WindowsUpdate.log

Může to být způsobeno absencí důležitých aktualizací softwaru v počítači.This may be caused by the absence of critical software updates on the PC.

Řešení: Ujistěte se, že vaše zásady aktualizace softwaru umožňují instalaci kritických aktualizací, jak je popsáno v tématu Udržování počítačů s Windows v aktuálním stavu díky softwarovým aktualizacím v Microsoft Intune.Resolution: Ensure that your software update policy enables installation of critical updates, as described in Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

U zařízení s Windows nespravovaných pomocí MDM můžou být chyby zásad v souboru policyplatform.log výsledkem jiného než výchozího nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů v systému Windows (UAC) v zařízení.For non-MDM Windows devices, policy errors in the policyplatform.log file may be the result of non-default settings in the Windows User Account Control (UAC) on the device. Některá nevýchozí nastavení UAC můžou ovlivnit zpracování zásad a instalace klientů Microsoft Intune.Some non-default UAC settings can affect Microsoft Intune client installations and policy execution.

Řešení potíží s UACTo resolve UAC issues

 1. Vyřaďte počítač, jak je popsáno v tématu Vyřazení dat a zařízení ze správy službou Microsoft Intune.Retire the computer, as described in Retire data and devices from Microsoft Intune management.

 2. Počkejte 20 minut, než se odebere klientský software.Wait 20 minutes for the client software to be removed.

  Note

  Nepokoušejte se klienta odebrat pomocí panelu Programy a funkce.Do not attempt to remove the client from Programs and Features.

 3. V nabídce Start zadejte UAC. Otevře se nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů.On the start menu type UAC to open the User Account Control settings.

 4. Nastavte posuvník oznámení na výchozí nastavení.Move the notification slider to the default setting.

Co dělat, když se klient z konzoly pro správu Microsoft Intune neodinstalujeWhat to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console

Odebrání klientského softwaru pomocí nástroje příkazového řádku Microsoft IntuneTo remove the client software by using the Microsoft Intune command line tool

 1. Otevřete příkazový řádek v režimu správce.Open a command prompt in administrator mode.

 2. Přejděte do složky %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common.Go to the folder %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Common

 3. Spusťte následující příkaz ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntuneRun the following command ProvisioningUtil.exe /UninstallAgents /MicrosoftIntune

Kódy chyb instalace klientůClient installation error codes

Kódy chyb, které se zobrazují na stránce Výstrahy , když se instalace klientského softwaru nepovede, popisuje následující tabulka.The following table describes error codes that are displayed in Alerts if client software installation fails. Obsahuje taky návrhy, jak příslušný problém vyřešit.It includes suggestions for resolving the problem that is represented by each error code.

Kód chybyError code Možný problémPossible problem Navržené řešeníSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 Na hodinách klientského počítače není nastavený správný čas.The clock on the client computer is not set to the correct time. Zkontrolujte, jestli jsou na klientském počítači správně nastavené hodiny a časové pásmo.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF401B Nedá se připojit ke službě Intune.Cannot connect to the Intune service. Zkontrolujte nastavení proxy serveru klienta.Check the client proxy settings. Ověřte, že Intune konfiguraci proxy serveru na klientském počítači podporuje a že má klientský počítač přístup na internet.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. Další informace o podporovaných konfiguracích proxy serveru najdete v tématu Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x80CF402C0x80CF402C Nedá se připojit ke službě Intune.Cannot connect to the Intune service. Zkontrolujte připojení k síti.Check network connectivity. Ověřte, že je počítač připojený k síti.Verify the computer has network connectivity. Zkontrolujte, jestli je připojený síťový kabel, případně jestli je zapnutá bezdrátová síť.Ensure the network cable is connected or wireless network is on.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Není nakonfigurované nastavení proxy serveru v Internet Exploreru a v místním systému.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Zkontrolujte nastavení proxy serveru klienta a ověřte, že Intune konfiguraci proxy serveru na klientském počítači podporuje a že má klientský počítač přístup na internet.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access. Další informace o podporovaných konfiguracích proxy serveru najdete v tématu Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.For more information about supported proxy configurations, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.
0x800430010x80043001 Registrační balíček je zastaralý.Enrollment package is out of date. Z pracovního prostoru Správce si stáhněte aktuální balíček klientského softwaru a nainstalujte ho.Download and install the current client software package from the Admin workspace. Pokyny najdete v tématu Instalace klienta na počítači s Windows pomocí Microsoft Intune.For instructions, see the Install the Windows PC client with Microsoft Intune topic.
0x800430040x80043004 Předplatné neexistuje nebo je deaktivované.Subscription does not exist, or is disabled. Ověřte, že je váš účet a předplatné Intune pořád aktivní.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Pokud si chcete prohlédnout nastavení svého účtu, přihlaste se k němu v centru pro správu Office 365.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430020x80043002 Účet je v režimu údržby.Account is in maintenance mode. Když je účet v režimu údržby, nemůžete registrovat nové klientské počítače.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. Pokud si chcete prohlédnout nastavení svého účtu, přihlaste se k němu v centru pro správu Office 365.To view your account settings, sign in to your account in the Office 365 admin center.
0x800430030x80043003 Účet je odstraněný.Account is deleted. Ověřte, že je váš účet a předplatné Intune pořád aktivní.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Pokud si chcete prohlédnout nastavení svého účtu, přihlaste se k němu.To view your account settings, sign in to your account.
0x800430050x80043005 Klientský počítač je vyřazený.The client computer is retired. Pár hodin počkejte, odeberte z počítače všechny starší verze klientského softwaru s pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation. Pokyny najdete výš v části Co dělat, když se klient z konzoly pro správu Microsoft Intune neodinstaluje.For instructions, see What to do if the client will not uninstall from the Microsoft Intune administrator console, above.
0x800430060x80043006 Bylo dosaženo maximálního počtu licencí povolených pro účet.The maximum number of seats allowed for the account is reached. Abyste mohli ve službě zaregistrovat víc klientských počítačů, musí si vaše organizace koupit další licence.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x800430070x80043007 Ve složce s instalačním programem se nenašel soubor certifikátu.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. Než začnete s instalací, extrahujte všechny soubory.Extract all files before you start the installation. Žádné extrahované soubory nepřejmenovávejte ani nepřemísťujte: všechny soubory musí být ve stejné složce, jinak se instalace nepovede.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail. Další informace najdete v tématu Instalace klienta na počítači s Windows pomocí Microsoft Intune.For more information, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 Software nejde nainstalovat, protože se čeká na restartování klientského počítače.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Restartujte počítač a pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 Na klientském počítači se nenašel nejmíň jeden softwarový produkt, který je podmínkou pro instalaci klientského softwaru.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Ujistěte se, že jsou na klientském počítači nainstalované všechny požadované aktualizace, a pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation. Další informace o požadavcích pro instalaci klientského softwaru najdete v tématu Požadavky na síťovou infrastrukturu pro Microsoft Intune.For more information about prerequisites for installing the client software, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0x800430080x80043008 Nešlo spustit službu Microsoft Online Management Updates.Could not start the Microsoft Online Management Updates service. Kontaktujte podporu podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.Contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x800430090x80043009 Klientský počítač je ve službě už zaregistrovaný.The client computer is already enrolled into the service. Abyste mohli klientský počítač ve službě zaregistrovat znovu, musíte ho nejdřív vyřadit.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service. Pokyny najdete v tématu Vyřazení dat a zařízení ze správy službou Microsoft Intune.For instructions, see Retire devices from Microsoft Intune management.
0x8004300A0x8004300A (Fáze 21) Dojde k chybě při nasazení registračního balíčku na objekt zásad skupiny za účelem instalace v oboru uživatele, nikoli v oboru počítače.(Stage 21) Error occurs when the enrollment package is deployed to the GPO to be installed at user scope and not machine scope. Zkontrolujte, jestli je objekt zásad skupiny prostřednictvím GPSI správně zaměřený na obor počítače.Make sure the GPO is targeted correctly via GPSI at machine scope. Příspěvky na toto téma najdete na tomto fóru TechNet.To see forum postings on this subject, see this TechNet Forum.
0x8004300B0x8004300B Instalační balíček klientského softwaru nejde spustit, protože verze Windows, která běží na klientovi, není podporovaná.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Intune nepodporuje verzi Windows, která běží na klientském počítači.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer. Seznam podporovaných operačních systémů najdete v tématu Požadavky na síťovou infrastrukturu pro Microsoft Intune.For a list of supported operating systems, see Network infrastructure requirements for Microsoft Intune.
0xAB20xAB2 Instalační služba systému Windows nemohla získat přístup k modulu VBScript runtime pro vlastní akci.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. Tato chyba je způsobená nějakou vlastní akcí založenou na dynamických knihovnách DLL (Dynamic-Link Library).This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). Při odstraňování problémů s knihovnou DLL budete nejspíš muset použít nástroje popsané v článku 198038 znalostní báze podpory Microsoftu: Užitečné nástroje při problémech s balíčky a nasazením.When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x8004300f0x8004300f Software se nedá nainstalovat, protože už je nainstalovaný klient nástroje System Center Configuration Manager.The software cannot be installed because the System Center Configuration Manager client is already installed. Odeberte klienta nástroje Configuration Manager a pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Remove the Configuration Manager client and then retry the client software installation.
0x800430100x80043010 Software se nedá nainstalovat, protože už je nainstalovaný klient OMADM (Open Mobile Alliance Device Management).The software cannot be installed because the Open Mobile Alliance Device Management (OMADM) client is already installed. Zrušte registraci klienta OMADM a pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Un-enroll the OMADM client and then retry the client software installation.

Pokud problémy instalace potrvají, kontaktujte podporu podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If installation problems persist, contact Support as described in How to get support for Microsoft Intune. Je potřeba mít připravený protokol o registraci klientského počítače (najdete ho tady: %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log a %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) a protokol služby Windows Update (%windir%\windowsupdate.log), abyste ho mohli ukázat technikům podpory.Have the client computer enrollment log (located in %programfiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollment.log and %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\OnlineManagement\Logs\Enrollement.log) and Windows Update log (%windir%\windowsupdate.log) available to show to support engineers.

Co dělat, když se při odinstalaci klienta neodinstaluje funkce Endpoint ProtectionWhat to do if Endpoint Protection is not uninstalled when you uninstall the client

Může se stát, že po spuštění výše uvedených příkazů zůstane agent Host Protection (Endpoint Protection) nainstalovaný.Sometimes the Host Protection (Endpoint Protection) agent may be left after you run the above commands. Pokud k tomu dojde, spusťte tento příkaz z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními:If that happens, run this command from an elevated prompt:

```
"C:\Program Files\Managed Defender\Setup.exe" /x /q /s
```

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.