Řešení potíží s registrací do služby IntuneTroubleshoot device enrollment in Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma obsahuje doporučení pro řešení potíží s registrací zařízení.This topic provides suggestions for troubleshooting device enrollment issues. Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

První kroky při řešení potížíInitial troubleshooting steps

Než začnete řešit potíže, ujistěte se, že jste správně nakonfigurovali Intune pro povolení registrace.Before you begin troubleshooting, check to make sure that you've configured Intune properly to enable enrollment. Můžete si prostudovat informace o těchto požadavcích na konfiguraci:You can read about those configuration requirements in:

Můžete také zkontrolovat správné nastavení času a data na zařízení uživatele:You can also make sure that the time and date on the user's device are set correctly:

 1. Restartujte zařízení.Restart the device.
 2. Zkontrolujte, že nastavení času a data se přibližně shoduje s časem GMT (interval -12 až +12 hodin vzhledem k času GMT, podle časového pásma koncového uživatele).Make sure that the time and date are set close to GMT standards (+ or - 12 hours) relative to the end user's time zone.
 3. Odinstalujte a znovu nainstalujte Portál společnosti Intune (pokud se používá).Uninstall and reinstall the Intune company portal (if applicable).

Uživatelé spravovaných zařízení můžou pro vaši potřebu shromažďovat protokoly registrace a diagnostiky.Your managed device users can collect enrollment and diagnostic logs for you to review. Pokyny pro uživatele ke shromažďování protokolů najdete tady:User instructions for collecting logs are provided in:

Obecné problémy s registracíGeneral enrollment issues

K těmto problémům může docházet na všech platformách zařízení.These issues may occur on all device platforms.

Dosažení limitu zařízeníDevice cap reached

Problém: Při registraci se uživateli na zařízení zobrazí chyba, na zařízení se systémem iOS třeba chyba Portál společnosti není dočasně k dispozici, a protokol DMPdownloader.log v Configuration Manageru obsahuje chybu DeviceCapReached.Issue: A user receives an error on their device during enrollment, such as a Company Portal Temporarily Unavailable error on an iOS device, and the DMPdownloader.log on Configuration Manager contains the error DeviceCapReached.

Řešení:Resolution:

Kontrola počtu zaregistrovaných a povolených zařízeníCheck number of devices enrolled and allowed

 1. Na portálu správy služby Intune zkontrolujte, jestli nemá uživatel přiřazených více zařízení, než je povolené maximum (15).Validate in the Intune admin portal that the user has no more than the allowable maximum of 15 devices assigned.

 2. V konzole správce Intune v části Správce > Správa mobilních zařízení > Pravidla registrace zkontrolujte, že je omezení registrace zařízení nastavené na hodnou 15.Under Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules in the Intune admin console, check that the Device enrollment limit is set to 15.

Správci můžou zařízení odstraňovat na portálu služby Azure Active Directory.Administrators can delete devices in the Azure Active Directory portal.

Odstranění zařízení na portálu služby Azure Active DirectoryTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Přejděte na http://aka.ms/accessaad nebo zvolte Správce > Azure AD na https://portal.office.com.Browse to http://aka.ms/accessaad or choose Admin > Azure AD from https://portal.office.com.

 2. Použijte odkaz v levé části stránky a přihlaste se pod svým ID organizace.Log in with your Org ID using the link on the left side of the page.

 3. Pokud ještě žádné nemáte, vytvořte předplatné Azure tak, že vyberte odkaz pro předplatné Zaregistrovat bezplatnou službu Azure Active Directory.If you don't already have one, create an Azure subscription by choosing the Register your free Azure Active Directory subscription link. Pokud máte placený účet, neměli byste k tomu potřebovat platební kartu ani platbu.If you have a paid account, you shouldn't need to use a credit card or payment.

 4. Vyberte možnost Active Directory a potom vyberte svoji organizaci.Select Active Directory and then select your organization.

 5. Vyberte kartu Uživatelé .Select the Users tab.

 6. Vyberte uživatele, jehož zařízení chcete odstranit.Select the user whose devices you want to delete.

 7. Zvolte Zařízení.Choose Devices.

 8. Odeberte zařízení podle potřeby, třeba zařízení, která už se nepoužívají, nebo zařízení s nesprávnými definicemi.Remove devices as appropriate, such as those that are no longer in use, or those that have inaccurate definitions.

Note

Limitu registrace zařízení se můžete vyhnout tak, že použijete účet správce registrace zařízení, jak je popsáno v tématu Registrace firemních zařízení pomocí správce registrace zařízení v Microsoft Intune.You can avoid the device enrollment cap by using Device Enrollment Manager account, as described in Enroll corporate-owned devices with the Device Enrollment Manager in Microsoft Intune.

Pokud se pro přihlašovací údaje uživatele, jehož účet přidáte do účtu správců registrace zařízení, vynucuje zásada podmíněného přístupu, nebude možné dokončit registraci.A user account that is added to Device Enrollment Managers account will not be able to complete enrollment when Conditional Access policy is enforced for that specific user login.

Portál společnosti není dočasně k dispoziciCompany Portal Temporarily Unavailable

Problém: Uživateli se na zařízení zobrazí chyba Portál společnosti není dočasně k dispozici.Issue: Users receive a Company Portal Temporarily Unavailable error on their device.

Řešení:Resolution:

 1. Odeberte ze zařízení aplikaci Portál společnosti Intune.Remove the Intune Company Portal app from the device.

 2. Otevřete v zařízení prohlížeč, přejděte na adresu https://portal.manage.microsoft.com a pokuste se přihlásit uživatele.On the device, open the browser, browse to https://portal.manage.microsoft.com, and attempt a user login.

 3. Pokud se uživateli nepodaří přihlásit, požádejte ho, ať vyzkouší jinou síť.If the user fails to log in, have her try another network.

 4. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, jestli správně proběhla synchronizace přihlašovacích údajů uživatele se službou Azure Active Directory.If that fails, validate that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory.

 5. Pokud se uživatel úspěšně přihlásí, zařízení se systémem iOS zobrazí výzvu k instalaci aplikace Portál společnosti Intune a k registraci.If the user successfully logs in, an iOS device will prompt you to install the Intune Company Portal app and enroll. V zařízení s Androidem budete muset aplikaci Portál společnosti Intune nainstalovat ručně. Potom se můžete zkusit znovu zaregistrovat.On an Android device, you will need to manually install the Intune Company Portal app, after which you can retry enrolling.

Není definována autorita MDMMDM authority not defined

Problém: Zobrazí se chyba Není definována autorita MDM.Issue: A user receives an MDM authority not defined error.

Řešení:Resolution:

 1. Zkontrolujte, jestli je nastavená správná autorita pro správu mobilních zařízení (MDM) pro typ služby Intune, který používáte (tj. pro Intune, Office 365 nebo System Center Configuration Manager s Intune).Verify that the MDM Authority has been set appropriately for the type of Intune service you are using (that is, Intune, Office 365, or System Center Configuration Manager with Intune. V případě Intune se autorita MDM nastavuje v části Správce > Správa mobilních zařízení.For Intune, the MDM Authority is set in Admin > Mobile Device Management. V případě využívání nástroje Configuration Manager s Intune se nastavuje při konfiguraci konektoru Intune a v Office 365 jde o nastavení Mobilní zařízení.For Configuration Manager with Intune, you set it when configuring the Intune connector, and in Office 365, it's a setting Mobile Devices.

  Note

  V Configuration Manageru verze 1610 a vyšší a v Microsoft Intune verze 1705 můžete změnit autoritu pro správu mobilních zařízení bez kontaktování podpory Microsoftu a bez rušení registrace a následné nové registrace stávajících spravovaných zařízení.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. Podrobnosti najdete v článku Co dělat, když zvolíte nesprávné nastavení autority pro správu mobilních zařízení (MDM).For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

 2. Ověřte správnou synchronizaci přihlašovacích údajů uživatele se službou Azure Active Directory tím, že zkontrolujete, jestli hlavní název uživatele (UPN) odpovídá údajům služby Active Directory na portálu Office 365.Verify that the user’s credentials have synced correctly with Azure Active Directory by checking that the user's UPN matches the Active Directory information in the Office 365 portal. Pokud hlavní název uživatele neodpovídá údajům služby Active Directory:If the UPN does not match the Active Directory information:

  1. Vypněte na místním serveru službu DirSync.Turn off DirSync on the local server.

  2. Odstraňte neodpovídajícího uživatele ze seznamu uživatelů na portálu účtů Intune .Delete the mismatched user from the Intune Account Portal user list.

  3. Počkejte zhruba hodinu, aby měla služba Azure dost času odebrat nesprávná data.Wait about one hour to allow the Azure service to remove the incorrect data.

  4. Znovu zapněte službu DirSync a zkontrolujte, jestli je teď uživatel správně synchronizovaný.Turn on DirSync again and check if the user is now synced properly.

 3. Pokud používáte nástroj System Center Configuration Manager se službou Intune, zkontrolujte, jestli má uživatel platné ID uživatele cloudu:In a scenario where you are using System Center Configuration Manager with Intune, verify that the user has a valid Cloud User ID:

  1. Otevřete nástroj SQL Management Studio.Open SQL Management Studio.

  2. Připojte se k příslušné databázi.Connect to the appropriate DB.

  3. Otevřete složku databází a vyberte a otevřete složku CM_název_db, kde název_db odpovídá názvu databáze zákazníka.Open the databases folder and find and open the CM_DBName folder, where DBName is the name of the customer database.

  4. Nahoře zvolte Nový dotaz a spusťte tyto dotazy:At the top, choose New Query and execute the following queries:

   • Zobrazení všech uživatelů: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]To see all users: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC]

   • Pokud chcete zobrazit konkrétní uživatele, použijte tento dotaz, kde %testuser1% představuje adresu username@domain.com pro uživatele, kterého chcete vyhledat: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'To see Specific Users, use the following query, where %testuser1% represents username@domain.com for the user you want to look up: select * from [CM_ DBName].[dbo].[User_DISC] where User_Principal_Name0 like '%testuser1%'

   Po napsání dotazu zvolte !Execute.After writing the query choose !Execute. Když se vrátí výsledky, vyhledejte ID uživatele cloudu.Once the results have been returned, look for the clouduser ID. Pokud se žádné ID nenajde, nemá daný uživatel licenci pro používání služby Intune.If no ID is found, the user isn't licensed to use Intune.

Pokud název společnosti obsahuje speciální znaky, není možné vytvořit zásadu ani registrovat zařízeníUnable to create policy or enroll devices if the company name contains special characters

Problém: Nemůžete vytvořit zásadu nebo zaregistrovat zařízení.Issue: You can't create policy or enroll devices.

Řešení: V Centru pro správu Office 365 odeberte zvláštní znaky z názvu společnosti a uložte informace o společnosti.Resolution: In the Office 365 admin center, remove the special characters from the company name and save the company information.

Pokud máte více ověřených domén, není možné se přihlásit nebo zaregistrovat zařízeníUnable to log in or enroll devices when you have multiple verified domains

Problém: Pokud do AD FS přidáte druhou ověřenou doménu, nemusí být uživatelé s příponou hlavního názvu uživatele (UPN) druhé domény schopni se přihlásit na portály nebo zaregistrovat zařízení.Issue: When you add a second verified domain to your ADFS, users with the user principal name (UPN) suffix of the second domain may not be able to log into the portals or enroll devices.

Řešení: Zákazníci s předplatným Microsoft Office 365, kteří používají jednotné přihlašování (SSO) prostřednictvím služby AD FS 2.0 a mají pro přípony UPN uživatelů v rámci své organizace více domén nejvyšší úrovně (například @contoso.com nebo @fabrikam.com), musí pro každou příponu nasadit samostatnou instanci federační služby AD FS 2.0.Resolution: Microsoft Office 365 customers who use single sign-on (SSO) through AD FS 2.0 and have multiple top level domains for users' UPN suffixes within their organization (for example, @contoso.com or @fabrikam.com) are required to deploy a separate instance of the AD FS 2.0 Federation Service for each suffix. K dispozici je teď kumulativní aktualizace pro službu AD FS 2.0, která ve spojení s přepínačem SupportMultipleDomain umožňuje zajistit, aby AD FS server tento scénář podporoval bez vyžadování dalších serverů služby AD FS 2.0.There is now a rollup for AD FS 2.0 that works in conjunction with the SupportMultipleDomain switch to enable the AD FS server to support this scenario without requiring additional AD FS 2.0 servers. Další informace najdete na tomto blogu.See this blog for more information.

Problémy na zařízeních s AndroidemAndroid issues

Chyby registrace zařízení s AndroidemAndroid enrollment errors

Následující tabulka obsahuje chyby, které se můžou koncovým uživatelům zobrazit při registraci zařízení s Androidem v Intune.The following table lists errors that end users might see while enrolling Android devices in Intune.

Chybová zprávaError message ProblémIssue ŘešeníResolution
Správce IT musí přiřadit licence pro přístupIT admin needs to assign license for access
Váš správce IT vám neudělil přístup k této aplikaci.Your IT admin has not given you access to use this app. Požádejte ho o pomoc nebo to zkuste znovu.Please get help from your IT admin or try again later.
Zařízení není možné zaregistrovat, protože účet uživatele nemá potřebnou licenci.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Aby si mohli uživatelé zaregistrovat svoje zařízení, musí mít přiřazenou potřebnou licenci.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Tato zpráva znamená, že má uživatel špatný typ licence pro určenou autoritu pro správu mobilních zařízení.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Pokud je třeba určenou autoritou pro správu mobilních zařízení Intune a uživatel používá licenci nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager, zobrazí se tato chyba.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Přečtěte si informace o tom, jak si přiřadíte licence Intune k uživatelským účtům.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.
Správce IT musí nastavit autoritu MDMIT admin needs to set MDM authority
Zdá se, že váš správce IT nenastavil autoritu MDM.Looks like your IT admin has not set an MDM authority. Požádejte ho o pomoc nebo to zkuste znovu.Please get help from your IT admin or try again later.
Autorita pro správu mobilních zařízení není definovaná.The mobile device management authority has not been defined. Autorita pro správu mobilních zařízení není určená v Intune.The mobile device management authority has not been designated in Intune. Přečtěte si, jak nastavit autoritu pro správu mobilních zařízení.See information about how to set the mobile device management authority.

Zařízení se nepodařilo registrovat ve službě Intune a jeho stav v konzole pro správu se zobrazuje jako Není v pořádkuDevices fail to check in with the Intune service and display as "Unhealthy" in the Intune admin console

Problém: Některá zařízení Samsung s Androidem verze 4.4.x a 5.x můžou ukončit registraci ve službě Intune.Issue: Some Samsung devices that are running Android versions 4.4.x and 5.x might stop checking in with the Intune service. Pokud se zařízení nezaregistrují, platí pro ně tyto podmínky:If devices don't check in:

 • Nemůžou přijímat zásady, aplikace a vzdálené příkazy ze služby Intune.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • V konzole pro správu se jako stav správy zobrazuje Není v pořádku.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • Uživatelé chránění zásadami podmíněného přístupu můžou ztratit přístup k podnikovým prostředkům.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Společnost Samsung potvrdila, že software Samsung Smart Manager dodávaný s některými zařízeními Samsung může deaktivovat Portál společnosti Intune a jeho součásti.Samsung has confirmed that the Samsung Smart Manager software, which ships on certain Samsung devices, can deactivate the Intune Company Portal and its components. Když je Portál společnosti v neaktivním stavu, nemůže běžet na pozadí a v důsledku toho ani kontaktovat službu Intune.When Company Portal is in a deactivated state, it can't run in the background and therefore can't contact the Intune service.

Řešení 1:Resolution #1:

Řekněte uživatelům, aby aplikaci Portál společnosti spouštěli ručně.Tell your users to start the Company Portal app manually. Po restartování aplikace se zařízení zaregistruje pomocí služby Intune.Once the app restarts, the device checks in with the Intune service.

Important

Ruční spuštění aplikace Portál společnosti je dočasné řešení, protože Samsung Smart Manager může aplikaci Portál společnosti znovu deaktivovat.Opening the Company Portal app manually is a temporary solution, because Samsung Smart Manager may deactivate the Company Portal app again.

Řešení 2:Resolution #2:

Řekněte uživatelům, aby se pokusili upgradovat na Android 6.0.Tell your users to try upgrading to Android 6.0. Problém s deaktivací neplatí pro zařízení s Androidem 6.0.The deactivation issue doesn't occur on Android 6.0 devices. Pokud chcete zkontrolovat, jestli je k dispozici aktualizace, můžete přejít na Settings (Nastavení) > About device (O zařízení) > Download updates manually (Stáhnout aktualizace ručně) a dále postupovat podle výzev zařízení.To check if an update is available, users can go to Settings > About device > Download updates manually, and follow the prompts on the device.

Řešení 3:Resolution #3:

Pokud řešení 2 nefunguje, nechte uživatele provést následující postup, aby Smart Manager vyloučil aplikaci Portál společnosti:If Resolution #2 doesn't work, have your users follow these steps to make Smart Manager exclude the Company Portal app:

 1. Na zařízení spusťte aplikaci Smart Manager.Launch the Smart Manager app on the device.

  Výběr ikony Smart Manager na zařízení

 2. Zvolte dlaždici Battery (Baterie).Choose the Battery tile.

  Výběr dlaždice Battery

 3. V části App power saving (Úspora energie aplikace) nebo App optimization (Optimalizace aplikace) vyberte Detail (Podrobnosti).Under App power saving or App optimization, select Detail.

  Výběr možnosti Detail (Podrobnosti) v části App power saving (Úspora energie aplikace) nebo App optimization (Optimalizace aplikace)

 4. V seznamu aplikací vyberte Portál společnosti.Choose Company Portal from the list of apps.

  Výběr aplikace Portál společnosti ze seznamu aplikací

 5. Zvolte Turned off (Vypnuto).Choose Turned off.

  Výběr možnosti Turned off (Vypnuto) v dialogovém okně App optimization (Optimalizace aplikace)

 6. V části App power saving (Snížení spotřeby aplikace) nebo App optimization (Optimalizace aplikace) ověřte, že je Portál společnosti vypnutý.Under App power saving or App optimization, confirm that Company Portal is turned off.

  Ověření, že je Portál společnosti vypnutý

Neúspěch instalace profiluProfile installation failed

Problém: Na zařízení s Androidem se zobrazí chybová zpráva Instalace profilu se nezdařila.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an Android device.

Řešení:Resolution:

 1. Zkontrolujte, jestli má uživatel přiřazenou příslušnou licenci pro verzi služby Intune, kterou používáte.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Zkontrolujte, jestli už není zařízení zaregistrované pomocí jiného poskytovatele správy mobilních zařízení (MDM) a jestli už v něm není nainstalovaný profil správy.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Potvrďte, že Chrome pro Android je výchozím prohlížečem a že jsou povolené soubory cookie.Confirm that Chrome for Android is the default browser and that cookies are enabled.

Problémy s certifikáty AndroiduAndroid certificate issues

Problém: Uživatelům se na zařízení zobrazí následující zpráva: Nemůžete se přihlásit, protože vašemu zařízení chybí požadovaný certifikát.Issue: Users receive the following message on their device: You cannot sign in because your device is missing a required certificate.

Řešení 1:Resolution 1:

Uživatel možná bude moct načíst chybějící certifikát podle pokynů v tématu Zařízení nemá požadovaný certifikát.The user might be able to retrieve the missing certificate by following the instructions in Your device is missing a required certificate. Pokud chyba přetrvává, vyzkoušejte Řešení 2.If the error persists, try Resolution 2.

Řešení 2:Resolution 2:

Pokud se uživatelům stále zobrazuje chyba chybějícího certifikátu po tom, co zadali svoje podnikové přihlašovací údaje a byli přesměrováni na federované přihlašování, možná na vašem serveru Active Directory Federation Services (AD FS) chybí zprostředkující certifikát.If users still see the missing certificate error after entering their corporate credentials and getting redirected for federated login, an intermediate certificate may be missing from your Active Directory Federation Services (AD FS) server.

Příčinou chyby certifikátu je, že zařízení s Androidem vyžadují zahrnutí zprostředkujících certifikátů do odpovědi SSL Server hello.The certificate error occurs because Android devices require intermediate certificates to be included in an SSL Server hello. Momentálně výchozí instalace serveru AD FS nebo proxy serveru WAP – AD FS odesílá v odpovědi SSL Server hello na zprávu SSL Client hello jenom certifikát SSL služby AD FS.Currently, a default AD FS server or WAP - AD FS Proxy server installation sends only the AD FS service SSL certificate in the SSL server hello response to an SSL Client hello.

Pokud chcete problém vyřešit, naimportujte certifikáty do osobních certifikátů počítačů na serveru nebo proxy serverech AD FS následujícím způsobem:To fix the issue, import the certificates into the Computers Personal Certificates on the AD FS server or proxies as follows:

 1. Na serveru AD FS a proxy serverech klikněte pravým tlačítkem myši na Start > Spustit > certlm.msc.On the ADFS and proxy servers, right-click Start > Run > certlm.msc. Tím se spustí konzola pro správu certifikátů místního počítače.This launches the Local Machine Certificate Management Console.
 2. Rozbalte Osobní a zvolte Certifikáty.Expand Personal and choose Certificates.
 3. Najděte certifikát pro vaši komunikaci služby AD FS (veřejně podepsaný certifikát) a poklikáním zobrazte jeho vlastnosti.Find the certificate for your AD FS service communication (a publicly signed certificate), and double-click to view its properties.
 4. Zvolte kartu Cesta k certifikátu, kde uvidíte nadřazené certifikáty certifikátu.Choose the Certification Path tab to see the certificate’s parent certificate/s.
 5. U každého nadřazeného certifikátu zvolte Zobrazit certifikát.On each parent certificate, choose View Certificate.
 6. Zvolte kartu Podrobnosti > Kopírovat do souboru.Choose the Details tab > Copy to file….
 7. Postupujte podle pokynů průvodce a vyexportujte nebo uložte veřejný klíč nadřazeného certifikátu do požadovaného umístění souborů.Follow the wizard prompts to export or save the public key of the parent certificate to the desired file location.
 8. Klikněte pravým tlačítkem myši na Certifikáty > Všechny úkoly > Importovat.Right-click Certificates > All Tasks > Import.
 9. Postupujte podle pokynů průvodce a naimportujte nadřazené certifikáty do Místní počítač\Osobní\Certifikáty.Follow the wizard prompts to import the parent certificate(s) to Local Computer\Personal\Certificates.
 10. Restartujte servery AD FS.Restart the AD FS servers.
 11. Výše uvedené kroky zopakujte na všech serverech a proxy serverech AD FS.Repeat the above steps on all of your AD FS and proxy servers.

K ověření správné instalace certifikátu můžete použít diagnostický nástroj, který je dostupný na https://www.digicert.com/help/.To verify a proper certificate installation, you can use the diagnostics tool available on https://www.digicert.com/help/. Do pole Server Address (Adresa serveru) zadejte plně kvalifikovaný název domény serveru AD FS (například sts.contso.com) a klikněte na Check Server (Zkontrolovat server).In the Server Address box, enter your ADFS server’s FQDN (IE: sts.contso.com) and click Check Server.

Pokud chcete ověřit, jestli se certifikát správně nainstaloval:To validate that the certificate installed correctly:

Následující kroky popisují jednom jeden z mnoha způsobů a nástrojů, pomocí kterých můžete ověřit, jestli se certifikát správně nainstaloval.The follow steps describe just one of many methods and tools that you can use to validate that the certificate installed correctly.

 1. Přejděte na bezplatný nástroj Digicert.Go to the free Digicert tool.
 2. Zadejte plně kvalifikovaný název domény serveru AD FS (například sts.contoso.com) a vyberte CHECK SERVER (Zkontrolovat server).Enter your AD FS server’s fully qualified domain name (e.g., sts.contoso.com) and select CHECK SERVER.

Pokud je certifikát serveru správně nainstalovaný, uvidíte ve výsledcích všechny značky zaškrtnutí.If the Server certificate is installed correctly, you see all check marks in the results. Pokud výše popsaný problém přetrvává, zobrazí se v sekcích výsledné sestavy „Certificate name matches“ (Název certifikátu odpovídá) a „SSL Certificate is correctly Installed“ (Certifikát SSL je správně nainstalovaný) červený symbol X.If the problem above exists, you see a red X in the "Certificate Name Matches" and the “SSL Certificate is correctly Installed” sections of the report.

Problémy na zařízeních s iOSemiOS issues

Chyby registrace zařízení se systémem iOSiOS enrollment errors

Následující tabulka obsahuje chyby, které se můžou koncovým uživatelům zobrazit při registraci zařízení s iOsem v Intune.The following table lists errors that end users might see while enrolling iOS devices in Intune.

Chybová zprávaError message ProblémIssue ŘešeníResolution
NoEnrollmentPolicyNoEnrollmentPolicy Nepovedlo se najít žádné zásady registraceNo enrollment policy found Zkontrolujte, že jsou nastavené všechny požadavky registrace, například certifikát služby APNs (Apple Push Notification Service), a že je povolené nastavení „iOS jako platforma“.Check that all enrollment prerequisites, like the Apple Push Notification Service (APNs) certificate, have been set up and that "iOS as a platform" is enabled. Pokyny najdete v tématu Nastavení správy zařízení s iOSem a MacOS.For instructions, see Set up iOS and Mac device management.
DeviceCapReachedDeviceCapReached Už máte příliš mnoho registrovaných mobilních zařízení.Too many mobile devices are enrolled already. Než bude moct uživatel zaregistrovat další mobilní zařízení, musí odebrat jedno ze svých aktuálně zaregistrovaných mobilní zařízení z Portálu společnosti.The user must remove one of his or her currently enrolled mobile devices from the Company Portal before enrolling another. Přečtěte si pokyny pro typ zařízení, který používáte: Android, iOS nebo Windows.See the instructions for the type of device you're using: Android, iOS, Windows.
APNSCertificateNotValidAPNSCertificateNotValid Došlo k potížím s certifikátem, který umožňuje komunikaci mobilního zařízení s podnikovou sítí.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Služba APNs (Apple Push Notification Service) poskytuje kanál umožňující registraci zařízení s iOSem.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. Pokud jste neprovedli kroky k získání certifikátu APNs nebo vypršela jeho platnost, pak budou pokusy o registraci neúspěšné a zobrazí se tato zpráva.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

Přečtěte si informace o nastavení uživatelů v tématu Synchronizace služby Active Directory a přidání uživatelů do Intune a článku o uspořádání uživatelů a zařízení.Review the information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
AccountNotOnboardedAccountNotOnboarded Došlo k potížím s certifikátem, který umožňuje komunikaci mobilního zařízení s podnikovou sítí.There is a problem with the certificate that lets the mobile device communicate with your company’s network.

Služba APNs (Apple Push Notification Service) poskytuje kanál umožňující registraci zařízení s iOSem.The Apple Push Notification Service (APNs) provides a channel to reach out to enrolled iOS devices. Pokud jste neprovedli kroky k získání certifikátu APNs nebo vypršela jeho platnost, pak budou pokusy o registraci neúspěšné a zobrazí se tato zpráva.If the steps to get an APNs certificate were not performed, or if the APNs certificate has expired, then enrollment attempts will fail, and this message will appear.

Další informace najdete v tématu Nastavení správy iOS a Mac s Microsoft Intune.For more information, review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune.
DeviceTypeNotSupportedDeviceTypeNotSupported Uživatel se možná pokusil o registraci zařízení s jiným systémem než iOS.The user might have tried to enroll using a non-iOS device. Typ mobilního zařízení, které se pokoušíte registrovat, není podporovaný.The mobile device type that you are trying to enroll is not supported.

Potvrďte, že na zařízení běží systém iOS verze 8.0 nebo novější.Confirm that device is running iOS version 8.0 or later.

Zkontrolujte, jestli na zařízení uživatele běží systém iOS verze 8.0 nebo novější.Ensure that your user's device is running iOS version 8.0 or later.
UserLicenseTypeInvalidUserLicenseTypeInvalid Zařízení nemůžete zaregistrovat, protože uživatelský účet ještě není členem požadované skupiny uživatelů.The device cannot be enrolled because the user's account is not yet a member of a required user group.

Uživatelé můžou svoje zařízení registrovat až potom, co se stanou členy správné skupiny uživatelů.Before users can enroll their devices, they must be members of the right user group. Tato zpráva znamená, že má uživatel špatný typ licence pro určenou autoritu pro správu mobilních zařízení.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Pokud je třeba určenou autoritou pro správu mobilních zařízení Intune a uživatel používá licenci nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager, zobrazí se tato chyba.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.

Další informace najdete v těchto zdrojích:Review the following for more information:

Přečtěte si článek Nastavení správy iOS a Mac pomocí Microsoft Intune a informace, jak nastavit uživatele, v článku Synchronizace služby Active Directory a přidání uživatelů do Intune a článku o uspořádání uživatelů a zařízení.Review Set up iOS and Mac management with Microsoft Intune and information about how to set up users in Sync Active Directory and add users to Intune and organizing users and devices.
MdmAuthorityNotDefinedMdmAuthorityNotDefined Autorita pro správu mobilních zařízení není definovaná.The mobile device management authority has not been defined.

Autorita pro správu mobilních zařízení není určená v Intune.The mobile device management authority has not been designated in Intune.

Projděte si položku č. 1 v části „Krok 6: Registrace mobilních zařízení a instalace aplikace“ v tématu Začínáme s 30denní zkušební verzí Microsoft Intune.Review item #1 in the "Step 6: Enroll mobile devices and install an app" section in Get started with a 30-day trial of Microsoft Intune.

Zařízení nejsou aktivní nebo s nimi nemůže konzola správce komunikovatDevices are inactive or the admin console cannot communicate with them

Problém: Zařízení s iOSem se neregistrují ve službě Intune.Issue: iOS devices aren’t checking in with the Intune service. Zařízení se musí pravidelně registrovat ve službě, aby si zachovala přístup ke chráněným podnikovým prostředkům.Devices must check in periodically with the service to maintain access to protected corporate resources. Pokud se zařízení nezaregistrují, platí pro ně tyto podmínky:If devices don’t check in:

 • Nemůžou přijímat zásady, aplikace a vzdálené příkazy ze služby Intune.They can't receive policy, apps, and remote commands from the Intune service.
 • V konzole pro správu se jako stav správy zobrazuje Není v pořádku.They show a Management State of Unhealthy in the administrator console.
 • Uživatelé chránění zásadami podmíněného přístupu můžou ztratit přístup k podnikovým prostředkům.Users who are protected by conditional access policies might lose access to corporate resources.

Řešení: Podělte se s koncovými uživateli o následující řešení, která jim pomůžou znovu získat přístup k podnikovým prostředkům.Resolution: Share the following resolutions with your end users to help them regain access to corporate resources.

Když uživatel spustí aplikaci Portál společnosti v iOSu, aplikace mu sdělí, jestli zařízení ztratilo kontakt s Intune.When users start the iOS Company Portal app, it can tell if their device has lost contact with Intune. Pokud aplikace zjistí, že zařízení nemá kontakt, pokusí se automaticky synchronizovat s Intune a znovu se připojit. Uživateli se zobrazí vložené oznámení Probíhá pokus o synchronizaci...If it detects that there is no contact, it automatically tries to sync with Intune to reconnect, and users will see the Trying to sync… .inline notification.

Oznámení Probíhá pokus o synchronizaci

Pokud se synchronizace zdaří, zobrazí se v aplikaci Portál společnosti v iOSu vložené oznámení Úspěšná synchronizace, které označuje, že zařízení je v pořádku.If the sync is successful, you see a Sync successful inline notification in the iOS Company Portal app, indicating that your device is in a healthy state.

Oznámení Úspěšná synchronizace

Pokud se synchronizace nezdaří, uživatelům se v aplikaci Portál společnosti v iOSu zobrazí vložené oznámení Nelze synchronizovat.If the sync is unsuccessful, users see an Unable to sync inline notification in the iOS Company Portal app.

Oznámení Nelze synchronizovat

Pokud chcete problém opravit, musíte vybrat tlačítko Nastavit, které se nachází vpravo od oznámení Nelze synchronizovat.To fix the issue, users must select the Set up button, which is to the right of the Unable to sync notification. Po výběru tlačítka Nastavit se zobrazí obrazovka pro nastavení firemního přístupu, kde můžete podle zobrazovaných pokynů zaregistrovat zařízení.The Set up button takes users to the Company Access Setup flow screen, where they can follow the prompts to enroll their device.

Obrazovka Nastavení firemního přístupu

Po registraci se zařízení vrátí do stavu správné funkce a znovu získá přístup k podnikovým prostředkům.Once enrolled, the devices return to a healthy state and regain access to company resources.

Ověření, že koncový bod WS-Trust 1.3 je povolenýVerify WS-Trust 1.3 is enabled

Problém: Zařízení s iOSem a programem registrace zařízení (DEP) není možné přihlásit.Issue Device Enrollment Program (DEP) iOS devices cannot be enrolled

Přihlášení zařízení s programem registrace zařízení s přidružením uživatele vyžaduje aktivaci uživatelského jména / smíšeného koncového bodu WS-Trust 1.3, aby bylo možné požádat o tokeny uživatele.Enrolling Device Enrollment Program devices with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user tokens. Active Directory má tento koncový bod ve výchozím nastavení povolený.Active Directory enables this endpoint by default. Seznam povolených koncových bodů získáte použitím rutiny prostředí PowerShell Get-AdfsEndpoint a vyhledáním koncového bodu trust/13/UsernameMixed.You get a list of enabled endpoints by using the Get-AdfsEndpoint PowerShell cmdlet and looking for the trust/13/UsernameMixed endpoint. Příklad:For example:

 Get-AdfsEndpoint -AddressPath “/adfs/services/trust/13/UsernameMixed”

Další informace najdete v dokumentaci k rutině Get-AdfsEndpoint.For more information, see Get-AdfsEndpoint documentation.

Další informace najdete v tématu Doporučené postupy zabezpečení služby AD FS.For more information, see Best practices for securing Active Directory Federation Services. Pokud potřebujete další pomoc při určování, jestli máte koncový bod WS-Trust 1.3 Username/Mixed ve svém poskytovateli identity federace povolený a používáte službu ADFS nebo vlastního poskytovatele identity třetí strany, obraťte se prosím na podporu Microsoftu.If you need additional assistance in determining if WS-Trust 1.3 Username/Mixed is enabled in your identity federation provider, please contact Microsoft Support if you use ADFS, or your 3rd party identity vendor.

Neúspěch instalace profiluProfile installation failed

Problém: V zařízení s iOSem se zobrazí chyba Instalace profilu se nezdařila.Issue: A user receives a Profile installation failed error on an iOS device.

Postup řešení potíží při neúspěšné instalaci profiluTroubleshooting steps for failed profile installation

 1. Zkontrolujte, jestli má uživatel přiřazenou příslušnou licenci pro verzi služby Intune, kterou používáte.Confirm that the user has been assigned an appropriate license for the version of the Intune service you are using.

 2. Zkontrolujte, jestli už není zařízení zaregistrované pomocí jiného poskytovatele správy mobilních zařízení (MDM) a jestli už v něm není nainstalovaný profil správy.Confirm that the device is not already enrolled with another MDM provider or that it does not already have a management profile installed.

 3. Přejděte na https://portal.manage.microsoft.com a po zobrazení výzvy zkuste profil nainstalovat.Navigate to https://portal.manage.microsoft.com and try to install the profile when prompted.

 4. Potvrďte nastavení výchozích prohlížečů Safari (pro iOS) a povolení souborů cookie.Confirm that Safari for iOS is the default browser and that cookies are enabled.

Zaregistrovaná zařízení s iOSem se při používání nástroje System Center Configuration Manager se službou Intune nezobrazí v konzoleEnrolled iOS device doesn't appear in console when using System Center Configuration Manager with Intune

Problém: Uživatel registruje zařízení s iOSem, to se ale nezobrazí v konzole pro správu nástroje Configuration Manager.Issue: User enrolls iOS device but it does not appear in the Configuration Manager admin console. Zařízení neindikuje, že je zaregistrované.The device does not indicate that it's been enrolled. Možné příčiny:Possible causes:

 • Konektor služby Microsoft Intune v lokalitě nástroje Configuration Manager nekomunikuje se službou Intune.The Microsoft Intune Connector in your Configuration Manager site isn't communicating with the Intune service.
 • Součást Data Discovery Manager (ddm) nebo State Manager (statmgr) nezpracovává zprávy ze služby Intune.Either the Data Discovery Manager (ddm) component or the State Manager (statmgr) component is not processing messages from the Intune service.
 • Mohli jste si stáhnout certifikát MDM z jednoho účtu a použít ho na jiný účet.You may have downloaded the MDM certificate from one account and used it on another account.

Řešení: Vyhledejte možné chyby v následujících souborech protokolu:Resolution: Review the following log files for possible errors:

 • dmpdownloader.logdmpdownloader.log
 • ddm.logddm.log
 • statmgr.logstatmgr.log

Příklady toho, co máte v těchto souborech protokolu hledat, budou brzy přidány.Examples will be added soon about what to look for in these log files.

Problémy při použití nástroje System Center Configuration Manager se službou IntuneIssues when using System Center Configuration Manager with Intune

Mobilní zařízení zmizíMobile devices disappear

Problém: Po úspěšné registraci mobilního zařízení do Configuration Manageru dané zařízení zmizí z kolekce mobilních zařízení, ale pořád má profil pro správu a je uvedené v bráně CSS.Issue: After successfully enrolling a mobile device to Configuration Manager it disappears from the mobile device collection, but the device still has the Management Profile and is listed in CSS Gateway.

Řešení: K této situaci může dojít, protože máte vlastní proces, který odebírá zařízení nepřipojená k doméně, nebo protože uživatel vyřadil zařízení z předplatného.Resolution: This may occur because you have a custom process removing non-domain-joined devices, or because the user has retired the device from the subscription. Pokud chcete ověřit a zkontrolovat, který proces nebo uživatelský účet odebral zařízení z konzoly nástroje Configuration Manager, postupujte podle následujících kroků.To validate and check which process or user account removed the device from the Configuration Manager console, perform the following steps.

Zjištění způsobu odebrání zařízeníCheck how device was removed

 1. V konzole pro správu nástroje Configuration Manager vyberte Monitorování > Stav systému > Dotazy stavových zpráv.In the Configuration Manager admin console select Monitoring > System Status > Status Message Queries.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na Manuálně odstraněné prostředky členů kolekce a vyberte Zobrazit zprávy.Right-click Collection Member Resources Manually Deleted and select Show Messages.

 3. Vyberte příslušný čas/datum nebo období posledních 12 hodin.Pick an appropriate time/date or the last 12 hours.

 4. Najděte příslušné zařízení a podívejte se, jak došlo k jeho odebrání.Find the device in question and review how the device was removed. Následující příklad ukazuje, že zařízení odebral účet SCCMInstall prostřednictvím neznámé aplikace.The Example below shows that the account SCCMInstall deleted the device via an Unknown Application.

  Snímek obrazovky pro diagnostiku odstranění zařízení

 5. Zkontrolujte, jestli nemá Configuration Manager naplánovanou úlohu, skript nebo jiný proces, který by mohl automaticky odstraňovat zařízení nepřipojená k doméně, mobilní zařízení nebo související zařízení.Check that Configuration Manager does not have a scheduled task, script, or other process which could be automatically purging non-domain, mobile, or related devices.

Další chyby registrace zařízení s iOSemOther iOS enrollment errors

Seznam chyb registrace zařízení s iOSem najdete v dokumentaci v části Řešení potíží s registrací zařízení s iOSem v Microsoft Intune.A list of iOS enrollment errors is provided in our documentation, in Troubleshooting iOS device enrollment problems in Microsoft Intune.

Problémy na počítačiPC Issues

Chybová zprávaError message ProblémIssue ŘešeníResolution
Správce IT musí přiřadit licence pro přístupIT admin needs to assign license for access
Váš správce IT vám neudělil přístup k této aplikaci.Your IT admin has not given you access to use this app. Požádejte ho o pomoc nebo to zkuste znovu.Please get help from your IT admin or try again later.
Zařízení není možné zaregistrovat, protože účet uživatele nemá potřebnou licenci.The device cannot be enrolled because the user's account does not have the necessary license. Aby si mohli uživatelé zaregistrovat svoje zařízení, musí mít přiřazenou potřebnou licenci.Before users can enroll their devices, they must have been assigned the necessary license. Tato zpráva znamená, že má uživatel špatný typ licence pro určenou autoritu pro správu mobilních zařízení.This message means that they have the wrong license type for the designated mobile device management authority. Pokud je třeba určenou autoritou pro správu mobilních zařízení Intune a uživatel používá licenci nástroje System Center 2012 R2 Configuration Manager, zobrazí se tato chyba.For example, if Intune has been designated as the mobile device management authority, and they are using a System Center 2012 R2 Configuration Manager license, they will see this error.
Přečtěte si informace o tom, jak přiřadit licence Intune k uživatelským účtům.See information about how to assign Intune licenses to your user accounts.

Počítač už je zaregistrovaný – chyba hr 0x8007064cThe machine is already enrolled - Error hr 0x8007064c

Problém: Registrace selže s chybou Počítač už je zaregistrovaný.Issue: Enrollment fails with the error The machine is already enrolled. V protokolu registrace se zobrazuje chyba hr 0x8007064c.The enrollment log shows error hr 0x8007064c.

Důvodem může být to, že již byl počítač zaregistrován dříve nebo je na něm klonovaná image počítače, který už je zaregistrovaný.This may be because the computer had been previously enrolled, or has the cloned image of a computer that had been enrolled. Na počítači se stále nachází certifikát předchozího účtu.The account certificate of the previous account is still present on the computer.

Řešení:Resolution:

 1. V nabídce Start zadejte Spustit -> MMC.From the Start menu, type Run -> MMC.
 2. Zvolte Soubor > Přidat nebo odebrat moduly snap-in.Choose File > Add/ Remove Snap-ins.
 3. Poklikejte na Certifikáty, zvolte Účet počítače > Další a vyberte Místní počítač.Double-click Certificates, choose Computer account > Next, and select Local Computer.
 4. Poklikejte na Certifikáty (místní počítač) a zvolte Osobní/Certifikáty.Double-click Certificates (Local computer) and choose Personal/ Certificates.
 5. Vyhledejte certifikát Intune, který vystavila certifikační autorita Sc_Online_Issuing. Pokud existuje, odstraňte ho.Look for the Intune cert issued by Sc_Online_Issuing, and delete it, if present.
 6. Pokud existuje klíč registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey, odstraňte ho a s ním i všechny podklíče.If the following registry key exists, delete it: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OnlineManagement regkey and all sub keys.
 7. Zkuste se znovu zaregistrovat.Try to re-enroll.
 8. Pokud ani tak není možné počítač zaregistrovat, vyhledejte a odstraňte klíč KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95, pokud existuje.If the PC still cannot enroll, look for and delete this key, if it exists: KEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\6985F0077D3EEB44AB6849B5D7913E95.
 9. Zkuste se znovu zaregistrovat.Try to re-enroll.

  Important

  Tato část, metoda nebo úloha obsahují kroky, které vám pomohou s úpravou registru.This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. Pokud ale budete měnit registr a uděláte tam něco špatně, můžete mít velké problémy s počítačem.However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Proto je důležité, abyste pečlivě postupovali podle těchto kroků.Therefore, make sure that you follow these steps carefully. Než začnete registr měnit, pro jistotu si ho zazálohujte.For added protection, back up the registry before you modify it. Pak budete moct v případě problémů registr obnovit.Then, you can restore the registry if a problem occurs. Další informace o tom, jak zálohovat a obnovovat registr, najdete v tématu Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows.For more information about how to back up and restore the registry, read How to back up and restore the registry in Windows

Obecné kódy chyb registraceGeneral enrollment Error codes

Kód chybyError code Možný problémPossible problem Navržené řešeníSuggested resolution
0x80CF04370x80CF0437 Na hodinách klientského počítače není nastavený správný čas.The clock on the client computer is not set to the correct time. Zkontrolujte, jestli jsou na klientském počítači správně nastavené hodiny a časové pásmo.Make sure that the clock and the time zone on the client computer are set to the correct time and time zone.
0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C0x80240438, 0x80CF0438, 0x80CF402C Nedá se připojit ke službě Intune.Cannot connect to the Intune service. Zkontrolujte nastavení proxy serveru klienta.Check the client proxy settings. Ověřte, že Intune konfiguraci proxy serveru na klientském počítači podporuje a že má klientský počítač přístup na internet.Verify that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80240438, 0x80CF04380x80240438, 0x80CF0438 Není nakonfigurované nastavení proxy serveru v Internet Exploreru a v místním systému.Proxy settings in Internet Explorer and Local System are not configured. Nedá se připojit ke službě Intune.Cannot connect to the Intune service. Zkontrolujte nastavení proxy serveru klienta a ověřte, že Intune konfiguraci proxy serveru na klientském počítači podporuje a že má klientský počítač přístup na internet.Check the client proxy settings and confirm that the proxy configuration on the client computer is supported by Intune, and that the client computer has Internet access.
0x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF30040x80043001, 0x80CF3001, 0x80043004, 0x80CF3004 Registrační balíček je zastaralý.Enrollment package is out of date. Z pracovního prostoru Správa si stáhněte aktuální balíček klientského softwaru a nainstalujte ho.Download and install the current client software package from the Administration workspace.
0x80043002, 0x80CF30020x80043002, 0x80CF3002 Účet je v režimu údržby.Account is in maintenance mode. Když je účet v režimu údržby, nemůžete registrovat nové klientské počítače.You cannot enroll new client computers when the account is in maintenance mode. Pokud si chcete prohlédnout nastavení svého účtu, přihlaste se k němu.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043003, 0x80CF30030x80043003, 0x80CF3003 Účet je odstraněný.Account is deleted. Ověřte, že je váš účet a předplatné Intune pořád aktivní.Verify that your account and subscription to Intune is still active. Pokud si chcete prohlédnout nastavení svého účtu, přihlaste se k němu.To view your account settings, sign in to your account.
0x80043005, 0x80CF30050x80043005, 0x80CF3005 Klientský počítač byl vyřazen z provozu.The client computer has been retired. Pár hodin počkejte, odeberte z počítače všechny starší verze klientského softwaru s pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Wait a few hours, remove any older versions of the client software from the computer, and then retry the client software installation.
0x80043006, 0x80CF30060x80043006, 0x80CF3006 Bylo dosaženo maximálního počtu licencí povolených pro účet.The maximum number of seats allowed for the account has been reached. Abyste mohli ve službě zaregistrovat víc klientských počítačů, musí si vaše organizace koupit další licence.Your organization must purchase additional seats before you can enroll more client computers in the service.
0x80043007, 0x80CF30070x80043007, 0x80CF3007 Ve složce s instalačním programem se nenašel soubor certifikátu.Could not find the certificate file in the same folder as the installer program. Než začnete s instalací, extrahujte všechny soubory.Extract all files before you start the installation. Žádné extrahované soubory nepřejmenovávejte ani nepřemísťujte: všechny soubory musí být ve stejné složce, jinak se instalace nepovede.Do not rename or relocate any of the extracted files: all files must exist in the same folder or the installation will fail.
0x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD0150x8024D015, 0x00240005, 0x80070BC2, 0x80070BC9, 0x80CFD015 Software nejde nainstalovat, protože se čeká na restartování klientského počítače.The software cannot be installed because a restart of the client computer is pending. Restartujte počítač a pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Restart the computer and then retry the client software installation.
0x800700320x80070032 Na klientském počítači se nenašel nejmíň jeden softwarový produkt, který je podmínkou pro instalaci klientského softwaru.One or more prerequisites for installing the client software were not found on the client computer. Ujistěte se, že jsou na klientském počítači nainstalované všechny požadované aktualizace, a pak zkuste nainstalovat klientský software znova.Make sure that all required updates are installed on the client computer and then retry the client software installation.
0x80043008, 0x80CF30080x80043008, 0x80CF3008 Nepodařilo se spustit službu Microsoft Online Management Updates.Failed to start the Microsoft Online Management Updates service. Kontaktujte podporu podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.Contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.
0x80043009, 0x80CF30090x80043009, 0x80CF3009 Klientský počítač je ve službě už zaregistrovaný.The client computer is already enrolled into the service. Abyste mohli klientský počítač ve službě zaregistrovat znovu, musíte ho nejdřív vyřadit.You must retire the client computer before you can re-enroll it in the service.
0x8004300B, 0x80CF300B0x8004300B, 0x80CF300B Instalační balíček klientského softwaru nejde spustit, protože verze Windows, která běží na klientovi, není podporovaná.The client software installation package cannot run because the version of Windows that is running on the client is not supported. Intune nepodporuje verzi Windows, která běží na klientském počítači.Intune does not support the version of Windows that is running on the client computer.
0xAB20xAB2 Instalační služba systému Windows nemohla získat přístup k modulu VBScript runtime pro vlastní akci.The Windows Installer could not access VBScript run time for a custom action. Tato chyba je způsobená nějakou vlastní akcí založenou na dynamických knihovnách DLL (Dynamic-Link Library).This error is caused by a custom action that is based on Dynamic-Link Libraries (DLLs). Při odstraňování problémů s knihovnou DLL budete nejspíš muset použít nástroje popsané v článku 198038 znalostní báze podpory Microsoftu: Užitečné nástroje při problémech s balíčky a nasazením.When troubleshooting the DLL, you might have to use the tools that are described in Microsoft Support KB198038: Useful Tools for Package and Deployment Issues.
0x80cf04400x80cf0440 Připojení ke koncovému bodu služby bylo ukončeno.The connection to the service endpoint terminated. Zkušební nebo placený účet je pozastaven.Trial or paid account is suspended. Vytvořte nový zkušební nebo placený účet a pak opakujte pokus o registraci.Create a new trial or paid account and re-enroll.

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.