Řešení potíží s e-mailovými profily v Microsoft IntuneTroubleshoot email profiles in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Tady najdete některé problémy s e-mailovými profily a způsoby, jak je vyřešit.Listed here are some email profile issues and how to troubleshoot and resolve them.

Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Z e-mailového účtu nelze odesílat obrázkyUnable to send images from email account

Uživatelé s automaticky nakonfigurovanými e-mailovými účty nemohou ze svých zařízení odesílat obrázky.Users who have email accounts automatically configured are unable to send pictures or images from their devices. K tomu dojde, když není povolená možnost Povolit odesílání e-mailů z aplikací třetí strany.This occurs when the option Allow e-mail to be sent from third-party applications is not enabled.

Řešení IntuneIntune solution

  1. Otevřete konzolu pro správu Microsoft Intune, vyberte úlohu Zásady > Zásady konfigurace.Open the Microsoft Intune Administration Console, select Policy workload > Configuration Policy.

  2. Vyberte e-mailový profil a zvolte Upravit.Select the email profile and choose Edit.

  3. Vyberte Povolit odesílání e-mailů z aplikací třetí strany.Select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Configuration Manager integrovaný s řešením IntuneConfiguration Manager integrated with Intune solution

  1. Otevřete konzolu Configuration Manageru >Prostředky a kompatibilita.Open the Configuration Manager console > Assets and Compliance.

  2. Rozbalte Přehled -> Nastavení dodržování předpisů -> Přístup k prostředkům společnosti a vyberte E-mailové profily.Expand Overview -> Compliance Settings -> Company Resource Access, and select Email Profiles.

  3. Klikněte pravým tlačítkem na e-mailový profil a otevřete Vlastnosti.Right-click the e-mail profile, and open Properties.

  4. Na kartě Nastavení synchronizace vyberte Povolit odesílání e-mailů z aplikací třetí strany.On the Synchronization Settings tab, select Allow e-mail to be sent from third-party applications.

Zařízení už má nainstalovaný e-mailový profilDevice already has an email profile installed

Pokud uživatel nainstaloval e-mailový profil dřív, než profil zřídila služba Intune, výsledek nasazení e-mailového profilu Intune bude záviset na platformě zařízení:If the user has installed an email profile prior to provision of a profile by Intune, the result of the Intune email profile deployment depends on the device platform:

-iOS: Intune detekuje stávající duplicitní e-mailový profil na základě názvu hostitele a e-mailové adresy.-iOS: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Duplicitní e-mailový profil vytvořený uživatelem bude blokovat nasazení profilu Intune vytvořeného správcem.The duplicate email profile created by the user will block the deployment of an Intune admin-created profile. Tento problém je běžný, protože uživatelé s iOSem obvykle vytvoří e-mailový profil a potom se zaregistrují.This is a common problem as iOS users will typically create an email profile, then enroll. Portál společnosti bude uživatele informovat o tom, že požadavky nejsou splněny kvůli ručně nakonfigurovanému e-mailovému profilu a vyzve uživatele k odebrání příslušného profilu. Uživatel by měl svůj e-mailový profil odebrat, aby bylo možné nasadit profil Intune.The company portal will inform the user that they are not compliant due to their manually-configured email profile, and will prompt the user to remove that profile.The user should remove their email profile so that the Intune profile can be deployed. Pokud chcete problémům zabránit, požádejte své uživatele, aby se zaregistrovali před instalací e-mailového profilu a aby Intune povolili nasazení profilu.To prevent the problem instruct your users to enroll before installing an email profile and to allow Intune to deploy the profile.

-Windows: Intune detekuje stávající duplicitní e-mailový profil na základě názvu hostitele a e-mailové adresy.-Windows: Intune detects an existing, duplicate email profile based on hostname and email address. Intune přepíše existující e-mailový profil vytvořený uživatelem.Intune will overwrite the existing email profile created by the user.

-Samsung KNOX Standard: Intune rozpozná duplicitní e-mailový profil na základě e-mailové adresy a přepíše ho profilem Intune.-Samsung KNOX Standard: Intune identifies a duplicate email account based on the email address, and will overwrite it with the Intune profile. Pokud uživatel tento účet nakonfiguruje, profil Intune ho znovu přepíše.If the user configures that account, it will be overwritten again by the Intune profile. Poznámka: Uživateli potom nemusí být úplně jasné, která konfigurace účtu se přepíše.Note that this may cause some confusion to the user whose account configuration gets overwritten.

Vzhledem k tomu, že Samsung KNOX nevyužívá k identifikaci profilu název hostitele, doporučujeme nevytvářet několik e-mailových profilů pro nasazení se stejnou e-mailovou adresou na různých hostitelích, protože by se vzájemně přepsaly.Since Samsung KNOX does not use hostname to identify the profile, we recommend that you not create multiple email profiles to deploy to the same email address on different hosts, as these will overwrite each other.

Chyba 0x87D1FDE8 v zařízení KNOX StandardError 0x87D1FDE8 for KNOX Standard device

Problém: Po vytvoření a nasazení e-mailového profilu Exchange Active Sync pro Samsung KNOX Standard do různých zařízení se systémem Android hlásí zařízení na kartě vlastností a zásad chybu 0x87D1FDE8 nebo že se náprava nezdařila.Issue: After creating and deploying an Exchange Active Sync email profile for Samsung KNOX Standard for various Android devices, the error 0x87D1FDE8 or remediation failed is reported in the device's properties > policy tab.

Zkontrolujte konfiguraci svého profilu EAS pro zařízení Samsung KNOX a zdroj zásad.Review the configuration of your EAS profile for Samsung KNOX and source policy. Už není dostupná podpora možnosti synchronizace poznámek Samsung a ve vašem profilu by tato možnost neměla být vybraná.The Samsung Notes sync option is no longer supported and that option should not be selected in your profile. Dopřejte zařízením dostatek času na zpracování zásady, a to až 24 hodin.Be sure devices have had enough time to process the policy, up to 24 hours.

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.