Troubleshoot Endpoint Protection in Microsoft IntuneTroubleshoot Endpoint Protection in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace uvedené v této části vám můžou pomoct při řešení potíží, ke kterým dochází při používání služby Endpoint Protection v Microsoft Intune.Use the information in this section to help you solve problems while using Microsoft Intune endpoint protection. Můžete se také podívat na informace týkající se řešení potíží s programem Windows Defender.You can also review information about troubleshooting Windows Defender.

Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Chybové zprávy služby Endpoint ProtectionEndpoint Protection error messages

V této části se popisují možné příčiny následujících chyb a varování zobrazovaných v podokně Stav produktu Endpoint Protection v konzole správce Intune a jejich řešení.This section describes potential causes and solutions for the following errors and warnings, which appear in the Endpoint Protection Status pane in the Intune admin console.

Položka stavuStatus item Možné příčinyPotential causes Možná řešeníPotential solutions
Modul služby Endpoint Protection není k dispozici.Endpoint Protection engine unavailable Modul Endpoint Protection služby Intune je poškozený nebo odstraněný.The Intune endpoint protection engine was corrupted or deleted. Pokud je modul Endpoint Protection služby Intune poškozený, můžete zkusit příslušný software aktualizovat nebo přeinstalovat.If the Intune endpoint protection engine is corrupted, you can try updating or reinstalling the software.

Pokud chcete vynutit okamžitou aktualizaci, zvolte v klientském softwaru Endpoint Protection Aktualizovat (tuto možnost najdete na hlavním panelu spravovaných počítačů).To force an immediate update, choose Update in the endpoint protection client software (found in the taskbar on managed computers.

Pokud se modul Endpoint Protection nedá aktualizovat, musíte ho přeinstalovat.If the engine cannot be updated, you must reinstall the endpoint protection engine.

V seznamu nainstalovaných programů v Ovládacích panelech spravovaného počítače najděte položku Microsoft Intune Endpoint Protection Agent a pak tuto aplikaci odinstalujte.In the list of installed programs in Control Panel on the managed computer, locate Microsoft Intune Endpoint Protection Agent, and then uninstall the application.

Při další synchronizaci aktualizací zjistí program Microsoft Online Management Update Manager chybějící program a v další naplánované době pro instalace ho nainstaluje znova.During the next update synchronization, the Microsoft Online Management Update Manager detects the missing program and reinstalls it at the scheduled installation time.
Služba Endpoint Protection je zakázána.Endpoint Protection disabled Správce zakázal službu Intune Endpoint Protection pomocí zásad nebo ji na spravovaném počítači zakázal uživatel.Intune endpoint protection was disabled by an administrator using a policy or by a user on a managed computer. Pokud je služba Endpoint Protection zakázaná, můžete ji povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If endpoint protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete službu Endpoint Protection povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, pak změňte nastavení Povolit službu Endpoint Protection.To enable endpoint protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable Endpoint Protection setting in the policies that apply to the computer.

Nebo,Or,

pokud chcete povolit službu Endpoint Protection ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klienta Intune Endpoint Protection. Zobrazí se výzva k povolení služby Endpoint Protection.to enable endpoint protection from a managed computer, start the Intune endpoint protection client from the notification area and you will be prompted to enable endpoint protection.
Ochrana v reálném čase je zakázána.Real-time protection disabled Ochranu v reálném čase zakázal správce (pomocí zásad) nebo ji na spravovaném počítači zakázal uživatel.Real-time protection was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Pokud je ochrana v reálném čase zakázaná, můžete ji povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If real-time protection is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete ochranu v reálném čase povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, pak změňte nastavení Povolit ochranu v reálném čase na Ano.To enable real-time protection from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Enable real-time protection setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Nebo,Or,

pokud chcete ochranu v reálném čase povolit ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klientský software služby Endpoint Protection.to enable real-time protection from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Zobrazí se vám výzva k povolení ochrany v reálném čase.You are prompted to enable real-time protection at that time.
Kontrola stahování zakázánaDownload scanning disabled Kontrolu stahování zakázal správce pomocí zásad nebo ji na spravovaném počítači zakázal uživatel.Download scanning was disabled by an administrator by using policy or by a user on a managed computer. Pokud je kontrola stahování zakázaná, můžete ji povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If download scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete kontrolu stahování povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, pak změňte nastavení Prověřit všechna stahování na Ano.To enable download scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Scan all Downloads setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Nebo,Or,

pokud chcete kontrolu stahování povolit ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klientský software služby Endpoint Protection.to enable download scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Zvolte kartu Nastavení, zvolte Ochrana v reálném čase, zaškrtněte políčko Prověřit všechna stahování a potom zvolte Uložit změny.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Scan all downloads check box, and then choose Save changes.
Monitorování aktivit souborů a programů zakázánoFile and program activity monitoring disabled Monitorování aktivit souborů a programů zakázal správce pomocí zásad nebo ho na spravovaném počítači zakázal uživatel.File and program activity monitoring was disabled by an administrator who used Policy or by a user on a managed computer. Pokud je monitorování aktivit souborů a programů zakázané, můžete ho povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If file and program activity monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete monitorování aktivit souborů a programů povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, pak změňte nastavení Sledovat činnost souborů a programů v počítačích na Ano.To enable file and program activity monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, and then change the Monitor file and program activity on computers setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Nebo,Or,

pokud chcete monitorování aktivit souborů a programů povolit ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klientský software služby Endpoint Protection.to enable file and program activity monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Zvolte kartu Nastavení, zvolte Ochrana v reálném čase, zaškrtněte políčko Sledovat aktivitu souborů a programů na vašem počítači a potom zvolte Uložit změny.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Monitor file and program activity on your computer check box, and then choose Save changes.
Monitorování chování zakázánoBehavior monitoring disabled Monitorování chování zakázal správce (pomocí zásad) nebo ho na spravovaném počítači zakázal uživatel.Behavior monitoring was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Pokud je monitorování chování zakázané, můžete ho povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If behavior monitoring is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete monitorování chování povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, změňte nastavení Povolit sledování chování na Ano a potom restartujte spravovaný počítač.To enable behavior monitoring from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable behavior monitoring setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

Nebo,Or,

pokud chcete monitorování chování povolit ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klientský software služby Endpoint Protection.to enable behavior monitoring from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Zvolte kartu Nastavení, zvolte Ochrana v reálném čase, zaškrtněte políčko Povolit monitorování chování a potom zvolte Uložit změny.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable behavior monitoring check box, and then choose Save changes. Potom restartujte počítač.Then, restart the computer.
Kontrola skriptů zakázánaScript scanning disabled Kontrolu skriptů zakázal správce (pomocí zásad) nebo ji na spravovaném počítači zakázal uživatel.Script scanning was disabled by an administrator (using a policy) or by a user on a managed computer. Pokud je kontrola skriptů zakázaná, můžete ji povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If script scanning is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete kontrolu skriptů povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, změňte nastavení Povolit prověřování skriptů na Ano.To enable script scanning from the Intune admin console, open the Policy workspace and change the Enable script scanning setting to Yes in the policies that apply to the computer.

Nebo,Or,

pokud chcete kontrolu skriptů povolit ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klientský software služby Endpoint Protection.to enable script scanning from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Zvolte kartu Nastavení, zvolte Ochrana v reálném čase, zaškrtněte políčko Povolit prohledávání skriptů a potom zvolte Uložit změny.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable script scanning check box, and then choose Save changes.
Systém kontroly sítě zakázánNetwork Inspection System disabled Systém kontroly sítě zakázal správce pomocí zásad nebo ho na spravovaném počítači zakázal uživatel.The Network Inspection System was disabled by an administrator using policy or by a user on a managed computer. Pokud je systém kontroly sítě zakázaný, můžete ho povolit z konzoly pro správu Intune nebo ze spravovaného počítače.If Network Inspection System is disabled, you can enable it from the Intune admin console or from a managed computer. Udělejte jednu z těchto věcí:Do one of the following:

Pokud chcete systém kontroly sítě povolit z konzoly pro správu Intune, otevřete pracovní prostor Zásady a v zásadách, které platí pro příslušný počítač, změňte nastavení Povolit systém kontroly sítě na Ano a potom restartujte spravovaný počítač.To enable Network Inspection System from the Intune admin console, open the Policy workspace, change the Enable Network Inspection System setting to Yes in the policies that apply to the computer, and then restart the managed computer.

Nebo,Or,

pokud chcete systém kontroly sítě povolit ze spravovaného počítače, spusťte z oznamovací oblasti klientský software služby Endpoint Protection.to enable Network Inspection System from a managed computer, start the endpoint protection client software from the notification area. Zvolte kartu Nastavení, zvolte Ochrana v reálném čase, zaškrtněte políčko Povolit systém kontroly sítě a potom zvolte Uložit změny.Choose the Settings tab, choose Real-time protection, select the Enable Network Inspection System check box, and then choose Save changes. Restartujte počítač.Restart the computer.
Definice malwaru nejsou aktuální.Malware definitions out of date Počítač mohl být delší dobu odpojený od internetu a jeho definice malwaru se nejspíš ještě neaktualizovaly.The computer might have been disconnected from the Internet for an extended period of time, and its malware definitions might not yet have been updated. Tato stavová zpráva se zobrazuje, když jsou definice malwaru na počítači staré 14 dnů a víc.This status appears when the malware definitions on the computer are out of date by 14 days or more. Pokud jsou definice malwaru zastaralé, můžete je aktualizovat z konzoly pro správu Intune.If malware definitions are out of date, you can update the definitions from the Intune admin console topic.
Zpožděna úplná kontrolaFull scan overdue 14 dnů se kompletně neudělala úplná kontrola.A full scan has not been completed for 14 days. Může to být tím, že se počítač během úplné kontroly restartoval.This can be caused by a computer restart during a full scan. Pokud je úplná kontrola zpožděná, můžete z konzoly pro správu Intune spustit jednorázovou úplnou kontrolu nebo naplánovat úplné kontroly, které budou probíhat opakovaně.If a full scan is overdue, you can run a one-time full scan or schedule recurring full scans from the Intune admin console.
Zpožděna rychlá kontrolaQuick scan overdue 14 dnů se kompletně neudělala rychlá kontrola.A quick scan has not been completed for 14 days. Může to být způsobené restartováním během rychlé kontroly.This can be caused by a restart during a quick scan. Pokud je rychlá kontrola zpožděná, můžete z konzoly pro správu Intune spustit jednorázovou rychlou kontrolu nebo naplánovat rychlé kontroly, které budou probíhat opakovaně.If a quick scan is overdue, you can run a one-time quick scan or schedule recurring quick scans from the Intune admin console.
Je spuštěna jiná aplikace ochrany koncových bodů.Another endpoint protection application running Je spuštěná jiná aplikace ochrany koncových bodů a počítač je v pořádku.Another endpoint protection application is running, and the computer is healthy. Ve výchozím nastavení platí, že když je nainstalovaná jiná aplikace ochrany koncových bodů a Intune tuto aplikaci rozpozná, služba Endpoint Protection se automaticky vypne.By default, if another endpoint protection application is installed and Intune detects that application, endpoint protection automatically disables itself. Pokud Intune jinou aplikaci ochrany koncových bodů nerozpozná, zůstane služba Endpoint Protection zapnutá.If Intune does not detect the other endpoint application, endpoint protection will remain enabled. Další informace najdete v tématu Pomoc se zabezpečením počítačů s Windows pomocí služby Endpoint Protection pro Microsoft Intune.For more information, see Help secure Windows PCs with Endpoint Protection for Microsoft Intune.

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.