Poradce při potížích s Exchange ConnectoremTroubleshoot the Exchange Connector

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Toto téma popisuje, jak řešit problémy, které můžou souviset s Intune Exchange Connectorem.This topic describes how to troubleshoot issues that may be related to the Intune Exchange Connector.

Postup kontroly konfigurace konektoruSteps for checking the Connector configuration

Zkontrolujte konfiguraci Exchange Connectoru a pak ověřte, jestli je problém už vyřešený.Check the configuration of the Exchange Connector and then see if the problem has been resolved.

 • V počátečním nastavení Exchange Connectoru je třeba zadat účet pro oznámení.Be sure to specify a notification account in the initial setup of the Exchange Connector.
 • Účet služby Exchange Connector musí mít příslušná oprávnění ke spouštění rutin prostředí PowerShell, které využívá Exchange Connector.The Exchange Connector Service Account must have the appropriate permissions to execute the PowerShell cmdlets used by the Exchange Connector.
 • Při konfiguraci Exchange Connectoru zadejte server pro klientský přístup (CAS), který je co nejblíže k hostitelskému serveru Exchange Connectoru.When configuring the Exchange Connector, specify a Client Access Server (CAS) that is as close as possible to the server hosting the Exchange Connector. Latence při komunikaci mezi serverem pro klientský přístup a Exchange Connectorem by mohla způsobovat zpoždění při zjišťování zařízení, zejména při použití O365 Dedicated.Communication latency between the CAS and the Exchange Connector could result in device discovery delays, particularly when using O365 Dedicated.
 • Mějte na paměti, že mezi synchronizacemi Exchange Connectoru se serverem pro klientský přístup Exchange je časová prodleva.Be aware that there is a time lag between Exchange Connector synchronizations with the Exchange CAS. Úplná synchronizace se provádí jednou denně a rozdílová (rychlá) synchronizace delta probíhá každé dvě hodiny.A full sync takes place once a day, and a delta (quick) sync takes place every two hours. Je pravděpodobné, že u uživatele s nově zaregistrovaným zařízením dojde při získávání přístupu ke zpoždění.There is a likelihood that a user with a newly-enrolled device will experience a delay in getting access.
 • Server Exchange nezjistil zařízení s Exchange ActiveSyncExchange ActiveSync device not discovered from Exchange

  Zkontrolujte, jestli se Exchange Connector synchronizuje se serverem Exchange.Check to see if the Exchange Connector is syncing with the Exchange server. Uděláte to tak, že vyhledáte protokoly pro úplnou nebo rozdílovou synchronizaci. Nahlédněte do protokolů Exchange Connectoru.To do so, locate logs for a full sync or a delta sync. See Exchange Connector Logs. Pokud od připojení zařízení úspěšně proběhla úplná nebo rozdílová synchronizace, pak můžete toto nastavení vyloučit jako zdroj problému.If a full sync or delta sync has completed successfully since the device joined, you've eliminated this as the source of the issue. Pokud žádná synchronizace neproběhla, shromážděte synchronizační protokoly a připojte je k žádosti o podporu.If no sync has taken place, collect the sync logs and attach them to your support request.

 • Pokud uživatel nemá licenci pro Intune, Exchange Connector nezjistí jeho zařízení.If a user doesn't have an Intune license, the Exchange connector won’t discover their devices.

 • Pokud se primární adresa SMTP uživatele liší od jeho hlavního názvu uživatele (UPN) v AAD, Exchange Connector nezjistí žádná zařízení tohoto uživatele Intune nebo AAD.If a user’s Primary SMTP address is different than their UPN in AAD, the Exchange Connector will not discover any devices for that Intune/AAD user. Opravte primární adresu SMTP.Fix the primary SMTP address.
 • Pokud server pro klientský přístup (CAS), s nímž Exchange Connector komunikuje během cyklu zjišťování, představuje CAS pro Exchange 2010 a pokud máte servery poštovních schránek Exchange 2010 i 2013, Exchange Connector nezjistí žádná zařízení uživatelů Exchange 2013.If the CAS that the Exchange Connector communicates with during a discovery cycle is an Exchange 2010 CAS and you have both Exchange 2010 and 2013 mailbox servers, the Exchange Connector will not discover any Exchange 2013 users’ devices. Pokud to chcete vyřešit, nakonfigurujte Exchange Connector tak, aby směroval na CAS pro Exchange 2013.To resolve this, configure the Exchange Connector to point to an Exchange 2013 CAS. Ačkoli se tento problém týká především topologie s O365 Dedicated, nasměrování na CAS pro Exchange 2013 doporučujeme jako osvědčený postup i v jiných topologiích.Though this issue primarily concerns O365 Dedicated topologies, we still recommend pointing to an Exchange 2013 CAS in other topologies as a best practice.
 • V prostředích Exchange Dedicated (O365 Dedicated) je třeba při počátečním nastavení nasměrovat Exchange Connector na server pro klientský přístup (CAS) pro Exchange 2013 (ne 2010) ve vyhrazeném prostředí, protože při provádění rutin PowerShellu bude komunikovat jenom s tímto serverem CAS.For Exchange Dedicated (O365 dedicated) environments, you must point the Exchange Connector to an Exchange 2013 (not 2010) CAS in the dedicated environment during the initial setup as it will only communicate with this CAS when executing Powershell cmdlets.

Získání dalších dat k Exchange Connectoru pomocí PowerShelluUsing Powershell to get more data on Exchange Connector issues

 • Pokud chcete získat seznam všech mobilních zařízení pro poštovní schránku, použijte Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx.To get a list of all mobile devices for a mailbox use Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox mbx
 • Pokud chcete získat seznam adres SMTP pro poštovní schránku, použijte Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.To get a list of SMTP addresses for a mailbox use Get-Mailbox -Identity user | select emailaddresses | fl.
 • Pokud chcete získat podrobné informace o stavu přístupu k zařízení, použijte Get-CASMailbox | fl.To get detailed information about a device's access state use Get-CASMailbox | fl

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.