Řešení potíží se správou mobilních aplikacíTroubleshoot mobile application management

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Pokud máte problémy se správou mobilních aplikací Intune, začněte tady.If you are having problems with Intune mobile application management, start here. Toto téma obsahuje některé běžné problémy a otázky, které může mít, a poskytuje řešení a odpovědi.This topic contains some common problems and questions you might have and provides solutions and answers.

Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Běžné problémy správců ITCommon IT administrator issues

Jedná se o běžné problémy, ke kterým může docházet, když správce IT používá zásady ochrany aplikací pro Intune.These are common issues an IT administrator may experience with using Intune app protection policy.

ProblémIssue PopisDescription ŘešeníResolution
Zásady se neuplatňují na Skype pro firmy.Policy not applied to Skype for Business Zásady ochrany aplikací bez registrace zařízení, vytvořené na portálu Azure Portal, se neuplatňují na aplikaci Skype pro firmy na zařízeních s iOSem a Androidem.App protection policy without device enrollment, made in the Azure portal, is not applying to the Skype for Business app on iOS and Android devices. Pro Skype pro firmy se musí nastavit moderní ověřování.Skype for Business must be set up for modern authentication. Pokud chcete pro Skype nastavit moderní ověřování, řiďte se pokyny v tématu Povolení tenanta pro moderní ověřování.Please follow instructions in Enable your tenant for modern authentication to set up modern authentication for Skype.
Zásady pro aplikace Office se neuplatňují.Office app policy not applied Zásady ochrany aplikací se neuplatňují na žádné podporované aplikace Office u žádného uživatele.App protection policies are not applying to any supported Office App for any user. Zkontrolujte, jestli má uživatel licenci pro Intune a jestli na aplikace Office cílí nasazené zásady ochrany aplikací.Confirm that the user is licensed for Intune and the Office apps are targeted by a deployed app protection policy. Než se nově nasazené zásady ochrany aplikací uplatní, může to trvat až 8 hodin.It can take up to 8 hours for a newly deployed app protection policy to be applied.
Správce nemůže na portálu Azure Portal nakonfigurovat zásady ochrany aplikací.Admin can't configure app protection policy in Azure portal Uživatel s oprávněním správce IT nemůže na portálu Azure Portal nakonfigurovat zásady ochrany aplikací.IT administrator user is unable to configure app protection policies in Azure Portal. K portálu Azure Portal mají přístup tyto role uživatelů:The following user roles have access to the Azure Portal: Nápovědu k nastavení těchto rolí najdete v tématu Příprava před konfigurací zásad správy mobilních aplikací pomocí Microsoft Intune.Refer to Get ready to configure mobile app management policies with Microsoft Intune for help setting up these roles.
V sestavách zásad ochrany aplikací chybí uživatelské účty.User accounts missing from app protection policy reports Sestavy z konzoly správce nezobrazují uživatelské účty, na které se nedávno nasadily zásady ochrany aplikací.Admin console reports do not show user accounts to which app protection policy was recently deployed. Než se uživatelé nově zacílení pomocí zásad ochrany aplikací zobrazí v sestavách jako cíloví uživatelé, může uplynout až 24 hodin.If a user is newly targeted by an app protection policy, it can take up to 24 hours for that user to show up in reports as a targeted user.
Změny zásad se neuplatňují.Policy changes not working Než se změny a aktualizace zásad ochrany aplikací uplatní, může uplynout až 8 hodin.Changes and updates to app protection policy can take up to 8 hours to apply. Koncový uživatel se může z aplikace odhlásit a znovu přihlásit, aby vynutil synchronizaci se službou.If applicable, the end-user can log out of the app and log back in to force sync with service.
Zásady ochrany aplikace se neuplatňují na program DEP.App protection policy not working with DEP Zásady ochrany aplikací se nevztahují na zařízení v programu Apple DEP.App protection policy is not applying to Apple DEP devices. Zkontrolujte, jestli v programu Apple DEP (Device Enrollment Program) používáte přidružení uživatele.Please ensure you are using User Affinity with Apple Device Enrollment Program (DEP). Spřažení uživatelů je požadováno u všech aplikací vyžadujících ověření uživatele pod programem DEP.User Affinity is required for any app that requires user authentication under DEP.

Další informace o registraci DEP pro iOS najdete v tématu Registrace zařízení s iOSem vlastněných společností do programu registrace zařízení DEP.Refer to Enroll corporate-owned Device Enrollment Program iOS devices for more information on iOS DEP enrollment.
Zásady pro přenos dat v iOSu nefungují.Data transfer policy not working with iOS Správa přenosu dat v iOSu pomocí zásad Povolit aplikaci posílat data do jiných aplikací a Povolit aplikaci přijímat data z jiných aplikací nefunguje správně.The Allow app to transfer data to other apps and Allow app to receive data from other apps policies do not successfully manage data transfer in iOS. Přečtěte si téma Správa přenosu dat mezi aplikacemi pro iOS pomocí Microsoft Intune.See Manage data transfer between iOS apps with Microsoft Intune.

Běžné problémy koncových uživatelůCommon end-user issues

Běžné problémy koncových uživatelů jsou rozdělené do následujících kategorií:Common end-user issues are broken down in the following categories:

  • Scénáře při běžném používání: Koncový uživatel se s těmito scénáři může setkat v aplikacích používajících zásady ochrany aplikací pro Intune.Normal usage scenarios: An end-user might experience these scenarios on apps that have Intune app protection policy. Nejedná se o skutečné problémy, můžou ale být vnímané jako chyby.These are not actual issues, but may be perceived as bugs or errors.

  • Dialogy při běžném používání: Jedná se o dialogy, které se koncovému uživateli můžou zobrazovat v aplikacích používajících zásady ochrany aplikací pro Intune.Normal usage dialogs: These are usage dialogs an end-user might see in apps that have Intune app protection policy. Tyto zprávy a dialogy neindikují chybu.These messages and dialogs do not indicate an error or bug.

  • Chybové zprávy a dialogy: Jedná se o chybové zprávy a dialogy, které se koncovému uživateli můžou zobrazovat v aplikacích používajících zásady ochrany aplikací pro Intune.Error messages and dialogs: These are error messages and dialogs an end-user might see on apps that have Intune app protection policy. Často indikují, že správce IT udělal při ochraně aplikací pro Intune nějakou chybu.These often indicate an error was made by the IT administrator or a bug with Intune app protection.

Scénáře při běžném používáníNormal usage scenarios

PlatformaPlatform ScénářScenario VysvětleníExplanation
iOSiOS Koncový uživatel může pomocí rozšíření pro sdílení v iOSu otevírat pracovní nebo školní data v nespravovaných aplikacích, a to i v případě, že je u zásad pro přenos dat nastavená možnost Pouze spravované aplikace nebo Žádné aplikace.The end-user can use the iOS share extension to open work or school data in unmanaged apps, even with the data transfer policy set to Managed apps only or No apps. Nemůže při tom dojít k úniku dat?Doesn't this leak data? Zásady ochrany aplikací pro Intune nemůžou ovládat rozšíření pro sdílení v iOS, když dané zařízení nespravují.Intune app protection policy cannot control the iOS share extension without managing the device. Proto Intune „podniková“ data před jejich sdílením mimo příslušnou aplikaci zašifruje.Therefore, Intune encrypts "corporate" data before sharing it outside the app. Můžete si to ověřit pokusem o otevření „podnikového“ souboru mimo spravovanou aplikaci.You can validate this by attempting to open the "corporate" file outside of the managed app. Soubor by měl být zašifrovaný a mimo spravovanou aplikaci by ho nemělo být možné otevřít.The file should be encrypted and unable to be opened outside the managed app.
AndroidAndroid Proč je potřeba, aby si koncový uživatel nainstaloval aplikaci Portál společnosti i v případě, že používám ochranu aplikací MAM bez registrace zařízení?Why does the end-user need to install the Company Portal app, even if I'm using MAM app protection without device enrollment? V Androidu je většina funkcí ochrany aplikací integrovaná do aplikace Portál společnosti.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Aplikace Portál společnosti se sice vyžaduje vždycky, ale registrace zařízení se nevyžaduje.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. K ochraně aplikací bez registrace je jenom nutné, aby měl koncový uživatel aplikaci Portál společnosti na zařízení nainstalovanou.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Dialogy při běžném používáníNormal usage dialogs

PlatformaPlatform Zpráva nebo dialogMessage or dialog VysvětleníExplanation
iOS, AndroidiOS, Android Přihlášení: Aby mohla organizace chránit svoje data, musí tuto aplikaci spravovat.Sign-in: To protect its data, your organization needs to manage this app. Pokud budete chtít správu nastavit, přihlaste se svým pracovním nebo školním účtem.To complete this action, sign in with your work or school account. Aby mohl koncový uživatel používat tuto aplikaci, která vyžaduje zásady ochrany aplikací, musí se přihlásit svým pracovním nebo školním účtem.The end-user must sign in with their work or school account in order to use this app, which requires app protection policy. Aby zásady začaly platit, je nutné, aby se uživatel ověřil v Azure Active Directory.In order for policy to apply, the user must authenticate against Azure Active Directory.
iOS, AndroidiOS, Android Vyžadováno restartování: Organizace teď chrání svoje data v této aplikaci.Restart Required: Your organization is now protecting its data in this app. Abyste mohli pokračovat, musíte aplikaci restartovat.You need to restart the app to continue. Aplikace právě přijala zásady ochrany aplikací pro Intune a musí se restartovat,aby zásady začaly platit.The app has just received Intune app protection policy and must restart in order for the policy to apply.
iOS, AndroidiOS, Android Akce nepovolena: Vaše organizace vám v této aplikaci umožňuje otevřít jenom pracovní nebo školní data.Action Not Allowed: Your organization only allows you to open work or school data in this app. Správce IT nastavil u zásady Povolit aplikaci přijímat data z jiných aplikací možnost Pouze spravované aplikace.The IT administrator has set the Allow app to receive data from other apps to Managed apps only. Koncový uživatel proto může do této aplikace přenášet data jenom z aplikací, které používají zásady ochrany aplikací.Therefore, the end-user can only transfer data into this app from other apps that have app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Akce nepovolena: Vaše organizace povoluje přenést její data jenom do jiných spravovaných aplikací.Action Not Allowed: Your organization only allows you to transfer its data to other managed apps. Správce IT nastavil u zásady Povolit aplikaci posílat data do jiných aplikací možnost Pouze spravované aplikace.The IT administrator has set the Allow app to transfer data to other apps to Managed apps only. Koncový uživatel proto může z této aplikace přenášet data jenom do aplikací, které používají zásady ochrany aplikací.Therefore, the end-user can only transfer data out of this app to other apps that have app protection policy.
iOS, AndroidiOS, Android Upozornění na vymazání: Vaše organizace odebrala svoje data související s touto aplikací.Wipe Alert: Your organization has removed its data associated with this app. Pokud chcete pokračovat, restartujte aplikaci.To continue, restart the app. Správce IT pomocí ochrany aplikací pro Intune inicioval vymazání aplikace.The IT administrator has initiated an app wipe using Intune app protection.
AndroidAndroid Vyžaduje se aplikace Portál společnosti: Pokud chcete s touto aplikací používat svůj pracovní nebo školní účet, musíte si nainstalovat aplikaci Portál společnosti Intune.Company Portal required: To use your work or school account with this app, you must install the Intune Company Portal app. Pokračujte klepnutím na Přejít do obchodu.Tap “Go to store” to continue. V Androidu je většina funkcí ochrany aplikací integrovaná do aplikace Portál společnosti.On Android, much of app protection functionality is built into the Company Portal app. Aplikace Portál společnosti se sice vyžaduje vždycky, ale registrace zařízení se nevyžaduje.Device enrollment is not required even though the Company Portal app is always required. K ochraně aplikací bez registrace stačí, aby měl koncový uživatel na zařízení nainstalovanou aplikaci Portál společnosti.For app protection without enrollment, the end-user just needs to have the Company Portal app installed on the device.

Chybové zprávy a dialogy v iOSError messages and dialogs on iOS

Chybová zpráva nebo dialogError message or dialog PříčinaCause Odstranění rizikaRemediation
Nenastavena aplikace: Tato aplikace zatím není nastavená tak, abyste ji mohli používat.App Not Set Up: This app has not been set up for you to use. O pomoc požádejte správce IT.Contact your IT administrator for help. Nepodařilo se rozpoznat požadované zásady ochrany aplikací pro aplikaci.Failure to detect required app protection policy for the app. Zkontrolujte, jestli jsou ve skupině zabezpečení uživatele nasazené zásady ochrany aplikací iOS a cílí na tuto aplikaci.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Vítá vás Intune Managed Browser: Tato aplikace funguje nejlépe, když je spravována službou Microsoft Intune.Welcome to the Intune Managed Browser: This app works best when managed by Microsoft Intune. Aplikaci můžete kdykoli použít k procházení webu, a pokud k její správě použijete Microsoft Intune, získáte přístup k dalším funkcím ochrany dat.You can always use this app to browse the web, and when it is managed by Microsoft Intune you gain access to additional data protection features. Nepodařilo se rozpoznat požadované zásady ochrany aplikací pro aplikaci Intune Managed Browser.Failure to detect required app protection policy for the Intune Managed Browser app.

Uživatel může aplikaci stále používat k procházení webu, ale aplikaci nespravuje Intune.The user can still use the app to browse the web, but the app is not managed by Intune.
Zkontrolujte, jestli jsou ve skupině zabezpečení uživetele nasazené zásady ochrany aplikací pro iOS a cílí na aplikaci Intune Managed Browser.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets the Intune Managed Browser app.
Přihlášení se nezdařilo: Teď vás nemůžeme přihlásit.Sign-in Failed: We can't sign you in right now. Zkuste to prosím znovu později.Please try again later. Nepodařilo se zaregistrovat uživatele ke službě MAM po tom, co se uživatel pokusil přihlásit pomocí svého pracovního nebo školního účtu.Failure to enroll the user with the MAM service after the user attempts to sign in with their work or school account. Zkontrolujte, jestli jsou ve skupině zabezpečení uživatele nasazené zásady ochrany aplikací iOS a cílí na tuto aplikaci.Make sure an iOS app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Nenastaven účet: Vaše organizace nenastavila váš účet tak, aby měl přístup k pracovním nebo školním datům.Account Not Set Up: Your organization has not set up your account to access work or school data. Požádejte prosím o pomoc svého správce IT.Please contact your IT administrator for help. Uživatelský účet nemá licenci pro Intune A Direct.The user account does not have an Intune A Direct license. Zkontrolujte, jestli má uživatelský účet přiřazenou licenci Intune v portálu Office.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Office portal.
Zařízení nesplňuje požadavky: Tuto aplikaci nejde použít, protože používáte zařízení s jailbreakem.Device Non-Compliant: This app cannot be used because you are using a jailbroken device. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Intune zjistil, že uživatel je na zařízení s jailbreakem.Intune detected the user is on a jailbroken device. Resetujte zařízení na výchozí tovární nastavení.Reset the device to default factory settings. Postupujte podle těchto pokynů z webu podpory Apple.Follow these instructions from the Apple support site.
Vyžaduje se připojení k internetu : Musíte být připojení k internetu, abychom mohli ověřit, že můžete používat tuto aplikaci.Internet Connection Required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Zařízení není připojené k internetu.The device is not connected to the Internet. Připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.Connect the device to a WiFi or Data network.
Neznámé selhání: Zkuste aplikaci restartovat.Unknown Failure: Try restarting this app. Pokud s tím budou dál problémy, požádejte o pomoc správce IT.If the problem persists, contact your IT administrator for help. Došlo k neznámému selhání.An unknown failure occurred. Chvíli počkejte a zkuste to znovu.Wait a while and try again. Pokud chyba trvá, vytvořte tady lístek podpory pomocí Intune.If the error persists, create a support ticket with Intune here.
Přístup k datům vaší organizace: Pracovní nebo školní účet, který jste zadali, nemá přístup k této aplikaci.Accessing Your Organization's Data: The work or school account you specified does not have access to this app. Možná se budete muset přihlásit s jiným účtem.You may have to sign in with a different account. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Intune zjistil, že se uživatel pokusil přihlásit pomocí druhého pracovního nebo školního účtu, který se liší od účtu pro zařízení zaregistrovaného do MAM.Intune detects the user attempted to sign in with second work or school account that is different from the MAM enrolled account for the device. MAM může na jednom zařízení najednou spravovat jenom jeden pracovní nebo školní účet.Only one work or school account can be managed by MAM at a time per device. Ať se uživatel přihlásí pomocí účtu, jehož uživatelské jméno je na přihlašovací obrazovce předem vyplněné.Have the user sign in with the account whose username is pre-populated by the sign-in screen.

Nebo nechte uživatele, ať se přihlásí pomocí nového pracovního nebo školního účtu, a odeberte stávající účet zaregistrovaný v MAM.Or, have the user sign in with the new work or school account and remove the existing MAM enrolled account.
Potíže s připojením: Došlo k neočekávaným potížím s připojením.Connection Issue: An unexpected connection issue occurred. Zkontrolujte připojení a zkuste to znovu.Check your connection and try again. Došlo k neočekávanému selhání.Unexpected failure. Chvíli počkejte a zkuste to znovu.Wait a while and try again. Pokud chyba trvá, vytvořte tady lístek podpory pomocí Intune.If the error persists, create a support ticket with Intune here.
Výstraha: Tuto aplikaci už nejde používat.Alert: This app can no longer be used. O další informace požádejte správce IT.Contact your IT administrator for more information. Nepodařilo se ověřit certifikát aplikace.Failure to validate the app's certificate. Zkontrolujte, jestli je verze aplikace aktuální.Make sure the app version is up-to-date.

Nainstalujte aplikaci znovu.Reinstall the app.
Chyba: V této aplikaci došlo k chybě a je potřeba ji zavřít.Error: This app has encountered a problem and must close. Pokud se bude tato chybová zpráva zobrazovat dál, obraťte se prosím na správce IT.If this error persists, please contact your IT administrator. Nepodařilo se přečíst PIN kód aplikace MAM z řetězce klíčů Apple iOS.Failure to read the MAM app PIN from the Apple iOS Keychain. Restartujte zařízení.Restart the device. Zkontrolujte, jestli je verze aplikace aktuální.Make sure the app version is up-to-date.

Nainstalujte aplikaci znovu.Reinstall the app.

Chybové zprávy a dialogy v AndroiduError messages and dialogs on Android

Dialog / chybová zprávaDialog/Error message PříčinaCause Odstranění rizikaRemediation
Nenastavena aplikace: Tato aplikace zatím není nastavená tak, abyste ji mohli používat.App not set up: This app has not been set up for you to use. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Nepodařilo se rozpoznat požadované zásady ochrany aplikací pro aplikaci.Failure to detect required app protection policy for the app. Zkontrolujte, jestli jsou ve skupině zabezpečení uživatele nasazené zásady ochrany aplikací pro Android a jestli cílí na tuto aplikaci.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security group and targets this app.
Aplikaci se nepodařilo spustit: Při spouštění vaší aplikace se objevil problém.Failed app launch: There was an issue launching your app. Zkuste aplikaci (nebo aplikaci Portál společnosti Intune) aktualizovat.Try updating the app or the Intune Company Portal app. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na správce IT.If you need help, contact your IT administrator. Intune zjistil platné zásady ochrany aplikací pro aplikaci, ale aplikace selhává během inicializace MAM.Intune detected valid app protection policy for the app, but the app is crashing during MAM initialization. Zkontrolujte, jestli je verze aplikace aktuální.Make sure the app version is up-to-date.

Zkontrolujte, jestli je na zařízení nainstalovaná aktuální aplikace Portál společnosti Intune a jestli je aktuální.Make sure the Intune Company Portal app is installed and up-to-date on the device.

Pokud chyba trvá, pomocí aplikace Portál společnosti odešlete protokoly do Intune nebo tady vytvořte lístek podpory.If the error persists, use the Company Portal app to send logs to Intune or create a support ticket here.
Nenašla se žádná aplikace: Na tomto zařízení nejsou žádné aplikace, ve kterých by vaše organizace povolovala otevření tohoto obsahu.No apps found: There are no apps on this device that your organization allows to open this content. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Uživatel se pokusil otevřít pracovní nebo školní data pomocí jiné aplikace, ale Intune nemůže najít žádné jiné spravované aplikace, které jsou k otevírání těchto dat povolené.The user tried to open work or school data with another app, but Intune cannot find any other managed apps that are allowed to open the data. Zkontrolujte, jestli jsou ve skupině zabezpečení uživatele nasazené zásady ochrany aplikací pro Android a cílí aspoň na jednu další aplikaci povolenou v MAM, která může požadovaná data otevírat.Make sure an Android app protection policy is deployed to the user's security and targets at least one other MAM-enabled app that can open the data in question.
Přihlášení se nezdařilo: Zkuste se znovu přihlásit.Sign-in failed: Try to sign in again. Pokud s tím budou dál problémy, požádejte o pomoc správce IT.If this problem persists, contact your IT administrator for help. Nepodařilo se ověřit účet, pomocí kterého se uživatel pokusil přihlásit.Failure to authenticate the account with which the user attempted to sign in. Zkontrolujte, jestli se uživatel přihlašuje pomocí pracovního nebo školního účtu, který je už zaregistrovaný službou Intune MAM (první pracovní nebo školní účet, který se do této aplikace úspěšně přihlásil).Make sure the user signs in with the work or school account that is already enrolled with the Intune MAM service (the first work or school account that was successfully signed into in this app).

Vymažte data aplikace.Clear the app's data.

Zkontrolujte, jestli je verze aplikace aktuální.Make sure the app version is up-to-date.

Zkontrolujte, jestli je verze Portálu společnosti aktuální.Make sure the Company Portal version is up-to-date.
Vyžaduje se připojení k internetu : Musíte být připojení k internetu, abychom mohli ověřit, že můžete používat tuto aplikaci.Internet connection required: You must be connected to the Internet to verify that you can use this app. Zařízení není připojené k internetu.The device is not connected to the Internet. Připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.Connect the device to a WiFi or Data network.
Zařízení nesplňuje požadavky: Tuto aplikaci nejde použít, protože používáte zařízení s rootem.Device noncompliant: This app can't be used because you are using a rooted device. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Intune zjistil, že uživatel je na rootovaném zařízení.Intune detected the user is on a rooted device. Resetujte zařízení na výchozí tovární nastavení.Reset the device to default factory settings.
Nenastaven účet: Tato aplikace se musí spravovat přes Microsoft Intune, ale nemáte nastavený účet.Account not set up: This app must be managed by Microsoft Intune, but your account has not been set up. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Uživatelský účet nemá licenci pro Intune A Direct.The user account does not have an Intune A Direct license. Zkontrolujte, jestli má uživatelský účet přiřazenou licenci Intune v portálu Office.Make sure the user's account has an Intune license assigned in the Office portal.
Aplikaci nejde zaregistrovat: Tato aplikace se musí spravovat přes Microsoft Intune, ale momentálně jsme ji nemohli zaregistrovat. Požádejte o pomoc správce IT.Unable to register the app: This app must be managed by Microsoft Intune, but we were unable to register this app at this time. Požádejte o pomoc správce IT.Contact your IT administrator for help. Nepodařilo se aplikaci automaticky zaregistrovat ve službě MAM, když jsou požadovány zásady ochrany aplikací.Failure to automatically enroll the app with the MAM service when app protection policy is required. Vymažte data aplikace.Clear the app's data.

Odešlete protokoly do Intune prostřednictvím aplikace Portál společnosti nebo tady vytvořte lístek podpory.Send logs to Intune through the Company Portal app or file a support ticket here.

Viz takySee also