Řešení potíží s aktualizacemi softwaru ve službě Microsoft IntuneTroubleshoot software updates in Microsoft Intune

Platí pro: Intune v klasickém portáluApplies to: Intune in the classic portal
Hledáte dokumentaci o Intune na Azure Portalu?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Přejděte sem.Go here.

Informace uvedené v této části vám můžou pomoct při řešení potíží s aktualizacemi softwaru ve službě Microsoft Intune.Use the information in this section to help you solve software update problems in Microsoft Intune.

Pokud tyto informace váš problém nevyřeší, přečtěte si téma Jak získat podporu pro Microsoft Intune, ve kterém najdete další způsoby, jak získat nápovědu.If this information does not solve your problem, see How to get support for Microsoft Intune to find more ways to get help.

Aktualizace kódů chyb agentaUpdate agent error codes

Kódy chyb agenta Intune Update Agent jsou uvedené v následující tabulce.The following table lists the Intune Update Agent error codes. Pokud určitý kód chyby v této tabulce nenajdete, podívejte se na téma Kódy výsledků agenta služby Windows Update.If you cannot find a specific error code in this table, see Windows Update Agent Result Codes.

Kód chybyError code Symbolický názevSymbolic name Další informaceMore information
0x00cf00010x00cf0001 OM_S_SERVICE_STOPOM_S_SERVICE_STOP Agenta se povedlo zastavit.The agent was successfully stopped.
0x00cf00030x00cf0003 OM_S_UPDATE_ERROROM_S_UPDATE_ERROR Operaci se povedlo dokončit, ale nastaly chyby během použití aktualizací.The operation was completed successfully, but errors occurred during the application of updates.
0x00cf00040x00cf0004 OM_S_MARKED_FOR_DISCONNECTOM_S_MARKED_FOR_DISCONNECT Zpětné volání bylo označeno pro pozdější odpojení, protože žádost o odpojení operace přišla v průběhu provádění zpětného volání.A callback was marked to be disconnected later because the request to disconnect the operation occurred while a callback was running.
0x00cf00050x00cf0005 OM_S_REBOOT_REQUIREDOM_S_REBOOT_REQUIRED Aby bylo možné instalaci aktualizace dokončit, musí se restartovat systém.The system must be restarted to complete the update installation.
0x00cf00060x00cf0006 OM_S_ALREADY_INSTALLEDOM_S_ALREADY_INSTALLED Aktualizace, která se má nainstalovat, je v systému už nainstalovaná.The update to be installed is already installed on the system.
0x00cf00070x00cf0007 OM_S_ALREADY_UNINSTALLEDOM_S_ALREADY_UNINSTALLED Aktualizace, která se má odebrat, není v systému nainstalovaná.The update to be removed is not installed on the system.
0x00cf20150x00cf2015 OM_S_UH_INSTALLSTILLPENDINGOM_S_UH_INSTALLSTILLPENDING Instalace aktualizace zrovna probíhá.The update installation is in progress.
0x80cf00010x80cf0001 OM_E_NO_SERVICEOM_E_NO_SERVICE Agentovi se nepovedlo službu zajistit.The agent could not provide the service.
0x80cf00020x80cf0002 OM_E_MAX_CAPACITY_REACHEDOM_E_MAX_CAPACITY_REACHED Překročila se maximální kapacita služby.The maximum capacity of the service was exceeded.
0x80cf00030x80cf0003 OM_E_UNKNOWN_IDOM_E_UNKNOWN_ID ID nejde najít.An ID cannot be found.
0x80cf00040x80cf0004 OM_E_NOT_INITIALIZEDOM_E_NOT_INITIALIZED Objekt nešlo inicializovat.The object could not be initialized.
0x80cf00070x80cf0007 OM_E_INVALIDINDEXOM_E_INVALIDINDEX Index pro kolekci není platný.The index to a collection is not valid.
0x80cf00080x80cf0008 OM_E_ITEMNOTFOUNDOM_E_ITEMNOTFOUND Nenašel se klíč pro položku, která je předmětem dotazu.The key for the queried item could not be found.
0x80cf00090x80cf0009 OM_E_OPERATIONINPROGRESSOM_E_OPERATIONINPROGRESS Probíhala nějaká konfliktní operace.A conflicting operation was in progress. Některé operace, třeba vícenásobné instalace, nejde dělat současně.Some operations, like multiple installations cannot be performed simultaneously.
0x80cf000B0x80cf000B OM_E_CALL_CANCELLEDOM_E_CALL_CANCELLED Operace byla zrušena.The operation was canceled.
0x80cf000C0x80cf000C OM_E_NOOPOM_E_NOOP Nebyla nutná žádná operace.No operation was required.
0x80cf000D0x80cf000D OM_E_XML_MISSINGDATAOM_E_XML_MISSINGDATA Agent nemohl najít v datech XML aktualizace požadované informace.The agent could not find required information in the update's XML data.
0x80cf000E0x80cf000E OM_E_XML_INVALIDOM_E_XML_INVALID Agent našel v datech XML aktualizace informace, které nejsou platné.The agent found information in the update's XML data that is not valid.
0x80cf000F0x80cf000F OM_E_CYCLE_DETECTEDOM_E_CYCLE_DETECTED V metadatech se zjistily cyklické vztahy aktualizace.Circular update relationships were detected in the metadata.
0x80cf00100x80cf0010 OM_E_TOO_DEEP_RELATIONOM_E_TOO_DEEP_RELATION Vztahy aktualizace byly na vyhodnocení moc vnořené.The update relationships were too deeply nested to evaluate.
0x80cf00110x80cf0011 OM_E_INVALID_RELATIONSHIPOM_E_INVALID_RELATIONSHIP Našel se vztah aktualizace, který není platný.An update relationship was found that is not valid.
0x80cf00120x80cf0012 OM_E_REG_VALUE_INVALIDOM_E_REG_VALUE_INVALID Přečtená hodnota registru není platná.A registry value was read that is not valid.
0x80cf00130x80cf0013 OM_E_DUPLICATE_ITEMOM_E_DUPLICATE_ITEM Operace se snažila přidat do seznamu duplicitní položku.The operation tried to add a duplicate item to a list.
0x80cf00140x80cf0014 OM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTEDOM_E_INVALID_INSTALL_REQUESTED Volající funkce nemůže nainstalovat aktualizace, které se pro instalaci požadovaly.The caller cannot install updates that were requested for installation.
0x80cf00160x80cf0016 OM_E_INSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_INSTALL_NOT_ALLOWED Operace se pokusila o instalaci, když probíhala jiná instalace nebo když systém čekal na povinné restartování.The operation tried to install while another installation was in progress, or the system was pending a mandatory restart.
0x80cf00170x80cf0017 OM_E_NOT_APPLICABLEOM_E_NOT_APPLICABLE Operace neproběhla, protože nejsou dostupné žádné použitelné aktualizace.The operation was not performed because there are no applicable updates.
0x80cf00180x80cf0018 OM_E_NO_USERTOKENOM_E_NO_USERTOKEN Operace se nepovedla, protože chybí požadovaný token uživatele.The operation failed because a required user token is missing.
0x80cf00190x80cf0019 OM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICTOM_E_EXCLUSIVE_INSTALL_CONFLICT Výhradní aktualizaci nejde instalovat současně s jinými aktualizacemi.An exclusive update cannot be simultaneously installed together with other updates.
0x80cf001A0x80cf001A OM_E_POLICY_NOT_SETOM_E_POLICY_NOT_SET Nebyla nastavena hodnota zásad.A policy value was not set.
0x80cf001D0x80cf001D OM_E_INVALID_UPDATEOM_E_INVALID_UPDATE Aktualizace obsahuje metadata, která nejsou platná.An update contains metadata that is not valid.
0x80cf001E0x80cf001E OM_E_SERVICE_STOPOM_E_SERVICE_STOP Operaci nešlo dokončit, protože probíhalo vypínání služby nebo systému.The operation could not be completed because the service or system was being shut down.
0x80cf001F0x80cf001F OM_E_NO_CONNECTIONOM_E_NO_CONNECTION Operaci nešlo dokončit, protože nebylo dostupné síťové připojení.The operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf00200x80cf0020 OM_E_NO_INTERACTIVE_USEROM_E_NO_INTERACTIVE_USER Operaci nešlo dokončit, protože není přihlášený žádný interaktivní uživatel.The operation could not be completed because there is no logged-on interactive user.
0x80cf00210x80cf0021 OM_E_TIME_OUTOM_E_TIME_OUT Operaci nešlo dokončit, protože vypršel její časový limit.The operation could not be completed because it timed out.
0x80cf00220x80cf0022 OM_E_ALL_UPDATES_FAILEDOM_E_ALL_UPDATES_FAILED Operace se pro žádnou aktualizaci nepovedla.The operation failed for all the updates.
0x80cf00240x80cf0024 OM_E_NO_UPDATEOM_E_NO_UPDATE Nejsou dostupné žádné aktualizace.There are no updates.
0x80cf00250x80cf0025 OM_E_USER_ACCESS_DISABLEDOM_E_USER_ACCESS_DISABLED Nastavení zásad skupiny zabránilo přístupu ke službě Windows Update.Group Policy settings prevented access to Windows Update.
0x80cf00260x80cf0026 OM_E_INVALID_UPDATE_TYPEOM_E_INVALID_UPDATE_TYPE Daný typ aktualizace není platný.The update type is not valid.
0x80cf00280x80cf0028 OM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWEDOM_E_UNINSTALL_NOT_ALLOWED Aktualizaci nešlo odinstalovat, protože žádost nepřišla ze serveru WSUS.The update could not be uninstalled because the request did not originate from a WSUS server.
0x80cf00290x80cf0029 OM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSEOM_E_INVALID_PRODUCT_LICENSE Při hledání se asi některé aktualizace nenašly, nebo je možné, že je v systému nějaká nelicencovaná aplikace.Search might have missed some updates, or there might be an unlicensed application on the system.
0x80cf002C0x80cf002C OM_E_BIN_SOURCE_ABSENTOM_E_BIN_SOURCE_ABSENT Aktualizaci s rozdílovou kompresí nešlo nainstalovat, protože vyžadovala zdrojové soubory.A delta-compressed update could not be installed because it required the source.
0x80cf002D0x80cf002D OM_E_SOURCE_ABSENTOM_E_SOURCE_ABSENT Aktualizaci s kompletními soubory nešlo nainstalovat, protože vyžadovala zdrojové soubory.A full-file update could not be installed because it required the source.
0x80cf002E0x80cf002E OM_E_WU_DISABLEDOM_E_WU_DISABLED Přístup k nespravovanému serveru není povolený.Access to an unmanaged server is not allowed.
0x80cf002F0x80cf002F OM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICYOM_E_CALL_CANCELLED_BY_POLICY Operaci nešlo dokončit, protože byla nastavená zásada DisableWindowsUpdateAccess.The operation could not be completed because the DisableWindowsUpdateAccess policy was set.
0x80cf00300x80cf0030 OM_E_INVALID_PROXY_SERVEROM_E_INVALID_PROXY_SERVER Formát seznamu proxy serverů není platný.The proxy list format is not valid.
0x80cf00310x80cf0031 OM_E_INVALID_FILEOM_E_INVALID_FILE Soubor je ve špatném formátu.The file is in the wrong format.
0x80cf00320x80cf0032 OM_E_INVALID_CRITERIAOM_E_INVALID_CRITERIA Řetězec kritérií hledání není platný.The search criteria string is not valid.
0x80cf00340x80cf0034 OM_E_DOWNLOAD_FAILEDOM_E_DOWNLOAD_FAILED Aktualizaci se nepovedlo stáhnout.The update failed to download.
0x80cf00350x80cf0035 OM_E_UPDATE_NOT_PROCESSEDOM_E_UPDATE_NOT_PROCESSED Aktualizace nebyla zpracována.The update was not processed.
0x80cf00360x80cf0036 OM_E_INVALID_OPERATIONOM_E_INVALID_OPERATION Aktuální stav objektu takovou operaci neumožnil.The object's current state did not allow the operation.
0x80cf00370x80cf0037 OM_E_NOT_SUPPORTEDOM_E_NOT_SUPPORTED Operace není podporovaná.The operation is not supported.
0x80cf00380x80cf0038 OM_E_WINHTTP_INVALID_FILEOM_E_WINHTTP_INVALID_FILE Stažený soubor má neočekávaný typ obsahu.The downloaded file has an unexpected content type.
0x80cf00390x80cf0039 OM_E_TOO_MANY_RESYNCOM_E_TOO_MANY_RESYNC Počet, kolikrát server požádal agenta o novou synchronizaci, je moc velký.The server asked the agent to resync too many times.
0x80cf00430x80cf0043 OM_E_NO_UI_SUPPORTOM_E_NO_UI_SUPPORT Uživatelské rozhraní agenta WUA není podporované.There is no support for WUA UI.
0x80cf00440x80cf0044 OM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIEDOM_E_PER_MACHINE_UPDATE_ACCESS_DENIED Tuto operaci můžou u aktualizací pro jednotlivé počítače dělat jenom správci.Only administrators can perform this operation on per-computer updates.
0x80cf00450x80cf0045 OM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPEOM_E_UNSUPPORTED_SEARCHSCOPE Zkoušelo se hledat s nepodporovaným oborem.A search was attempted with an unsupported scope.
0x80cf00460x80cf0046 OM_E_BAD_FILE_URLOM_E_BAD_FILE_URL Adresa URL neukazuje na soubor.The URL does not point to a file.
0x80cf00470x80cf0047 OM_E_NOTSUPPORTEDOM_E_NOTSUPPORTED Požadovaná operace není podporovaná.The requested operation is not supported.
0x80cf00490x80cf0049 OM_E_OUTOFRANGEOM_E_OUTOFRANGE Data jsou mimo rozsah.The data is out of range.
0x80cf004A0x80cf004A OM_E_INVALIDWUAVERSIONOM_E_INVALIDWUAVERSION Data obsahují verzi, která není platná.The data contains a version that is not valid.
0x80cf004B0x80cf004B OM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_SEARCH_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Volání hledání se dokončilo, ale některé aktualizace nešlo rozpoznat.The search call was completed, but failed to detect some of the updates.
0x80cf004C0x80cf004C OM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_DOWNLOAD_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Volání stažení se dokončilo, ale některé aktualizace nešlo stáhnout.The download call was completed, but failed to download some of the updates.
0x80cf004D0x80cf004D OM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURESOM_E_INSTALL_COMPLETED_WITH_SOME_FAILURES Volání instalace se dokončilo, ale některé aktualizace nešlo nainstalovat.The install call was completed, but failed to install some of the updates.
0x80cf004E0x80cf004E OM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZEDOM_E_WINUPDATE_CACHE_UNINITIALIZED Mezipaměť služby Windows Update je prázdná, protože se neinicializovala.The Windows Update cache is empty because it has not been initialized.
0x80cf04360x80cf0436 OM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIREDOM_E_PT_CATALOG_SYNC_REQUIRED Server nepodporuje hledání podle kategorií.The server does not support category-specific search. Místo toho je potřeba provést kompletní hledání v katalogu.Full catalog search must be issued instead.
0x80cf04370x80cf0437 OM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILUREOM_E_PT_SECURITY_VERIFICATION_FAILURE Došlo k problému s autorizací u příslušné služby.There was a problem authorizing with the service.
0x80cf04380x80cf0438 OM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLEOM_E_PT_ENDPOINT_UNREACHABLE Neexistuje žádná trasa ani síťové připojení ke koncovému bodu.There is no route or network connectivity to the endpoint.
0x80cf04390x80cf0439 OM_E_PT_INVALID_FORMATOM_E_PT_INVALID_FORMAT Přijatá data nesplňují očekávání kontraktu dat.The data received does not meet the data contract expectations.
0x80cf043A0x80cf043A OM_E_PT_INVALID_URLOM_E_PT_INVALID_URL Adresa URL není platná.The URL is not valid.
0x80cf043B0x80cf043B OM_E_PT_NWS_NOT_LOADEDOM_E_PT_NWS_NOT_LOADED Modul NWS runtime nejde načíst.The NWS runtime cannot be loaded.
0x80cf043C0x80cf043C OM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_PROXY_AUTH_SCHEME_NOT_SUPPORTED Schéma ověřování proxy serverem není podporované.The proxy authentication scheme is not supported.
0x80cf043D0x80cf043D OM_E_SERVICEPROP_NOTAVAILOM_E_SERVICEPROP_NOTAVAIL Požadovaná vlastnost služby není dostupná.The requested service property is not available.
0x80cf043E0x80cf043E OM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIREDOM_E_PT_ENDPOINT_REFRESH_REQUIRED Modul plug-in zprostředkovatele koncových bodů vyžaduje on-line aktualizaci.The endpoint provider plug-in requires an online refresh.
0x80cf043F0x80cf043F OM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAILOM_E_PT_ENDPOINTURL_NOTAVAIL Adresa URL pro požadovaný koncový bod služby není dostupná.A URL for the requested service endpoint is not available.
0x80cf04400x80cf0440 OM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTEDOM_E_PT_ENDPOINT_DISCONNECTED Připojení ke koncovému bodu služby bylo ukončeno.The connection to the service endpoint terminated.
0x80cf04410x80cf0441 OM_E_PT_INVALID_OPERATIONOM_E_PT_INVALID_OPERATION Operace není platná, protože mluvčí protokolu je v nevhodném stavu.The operation is not valid because protocol talker is in an inappropriate state.
0x80cf0FFF0x80cf0FFF OM_E_UNEXPECTEDOM_E_UNEXPECTED Operace se nepovedla kvůli důvodům, které nevysvětluje jiný kód chyby.An operation failed because of reasons that are not explained by another error code.
0x80cf10010x80cf1001 OM_E_MSI_WRONG_VERSIONOM_E_MSI_WRONG_VERSION Při hledání se asi nenašly některé aktualizace, protože verze Instalační služby Windows je starší než 3.1.Search might have missed some updates because the Windows Installer is an earlier version than version 3.1.
0x80cf10020x80cf1002 OM_E_MSI_NOT_CONFIGUREDOM_E_MSI_NOT_CONFIGURED Při hledání se asi nenašly některé aktualizace, protože Instalační služba Windows není nakonfigurovaná.Search might have missed some updates because the Windows Installer is not configured.
0x80cf10030x80cf1003 OM_E_MSP_DISABLEDOM_E_MSP_DISABLED Při hledání se asi nenašly některé aktualizace, protože zásady zakázaly použití dílčích oprav Instalační služby Windows.Search might have missed some updates because policy has disabled Windows Installer patching.
0x80cf10040x80cf1004 OM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXTOM_E_MSI_WRONG_APP_CONTEXT Aktualizaci nešlo použít, protože aplikace je nainstalovaná pro jednotlivé uživatele.An update could not be applied because the application is installed per user.
0x80cf20000x80cf2000 OM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLEOM_E_UH_REMOTEUNAVAILABLE Žádost o obslužnou rutinu vzdálené aktualizace nešlo dokončit, protože není dostupný žádný vzdálený proces.A request for a remote update handler could not be completed because no remote process is available.
0x80cf20010x80cf2001 OM_E_UH_LOCALONLYOM_E_UH_LOCALONLY Žádost o obslužnou rutinu vzdálené aktualizace nešlo dokončit, protože obslužná rutina je jenom místní.A request for a remote update handler could not be completed because the handler is local only.
0x80cf20030x80cf2003 OM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVEOM_E_UH_REMOTEALREADYACTIVE Obslužnou rutinu vzdálené aktualizace nešlo vytvořit, protože už existuje.A remote update handler could not be created because one already exists.
0x80cf20040x80cf2004 OM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTIONOM_E_UH_DOESNOTSUPPORTACTION Žádost o to, aby obslužná rutina nainstalovala (odinstalovala) aktualizaci, nešlo dokončit, protože aktualizace instalaci (odinstalaci) nepodporuje.A request for the handler to install (uninstall) an update could not be completed because the update does not support install (uninstall).
0x80cf20050x80cf2005 OM_E_UH_WRONGHANDLEROM_E_UH_WRONGHANDLER Operaci nešlo dokončit, protože byla zadána špatná obslužná rutina.An operation could not be completed because the wrong handler was specified.
0x80cf20060x80cf2006 OM_E_UH_INVALIDMETADATAOM_E_UH_INVALIDMETADATA Operaci obslužné rutiny nešlo dokončit, protože aktualizace obsahuje metadata, která nejsou platná.A handler operation could not be completed because the update contains metadata that is not valid.
0x80cf20070x80cf2007 OM_E_UH_INSTALLERHUNGOM_E_UH_INSTALLERHUNG Operaci nešlo dokončit, protože instalační program překročil časový limit.An operation could not be completed because the installer exceeded the time limit. Zkontrolujte, jestli nebylo schváleno nasazení aktualizace, která vyžaduje interakci s uživatelem.Check whether an update that requires user interaction was approved for deployment. Pokud ano, musíte parametry instalace aktualizace změnit tak, by šlo aktualizaci nainstalovat bezobslužně.In this case, you must revise the update installation parameters so that it can install silently.
0x80cf20080x80cf2008 OM_E_UH_OPERATIONCANCELLEDOM_E_UH_OPERATIONCANCELLED Operace prováděná obslužnou rutinou aktualizace byla zrušena.An operation that was being performed by the update handler was canceled.
0x80cf20090x80cf2009 OM_E_UH_BADHANDLERXMLOM_E_UH_BADHANDLERXML Operaci nešlo dokončit, protože metadata specifická pro obslužnou rutinu nejsou platná.An operation could not be completed because the handler-specific metadata is not valid.
0x80cf200B0x80cf200B OM_E_UH_INSTALLERFAILUREOM_E_UH_INSTALLERFAILURE Instalačnímu programu se nepovedlo nainstalovat (odinstalovat) nejmíň jednu aktualizaci.The installer failed to install (uninstall) one or more updates.
0x80cf200D0x80cf200D OM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOADOM_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD Obslužná rutina aktualizace aktualizaci nenainstalovala, protože se musí znova stáhnout.The update handler did not install the update because it must be downloaded again.
0x80cf200E0x80cf200E OM_E_UH_NOTIFYFAILUREOM_E_UH_NOTIFYFAILURE Obslužné rutině aktualizace se nepovedlo odeslat oznámení o stavu operace instalace (odinstalace).The update handler failed to send notification of the status of the install (uninstall) operation.
0x80cf20140x80cf2014 OM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDINGOM_E_UH_POSTREBOOTSTILLPENDING Operace po restartování pro danou aktualizaci pořád probíhá.The post-reboot operation for the update is still in progress.
0x80cf20150x80cf2015 OM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWNOM_E_UH_POSTREBOOTRESULTUNKNOWN Výsledek operace po restartování pro danou aktualizaci nešlo zjistit.The result of the post-reboot operation for the update could not be determined.
0x80cf20160x80cf2016 OM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATEOM_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE Po dokončení operace po restartování je aktualizace v neočekávaném stavu.The state of the update after its post-reboot operation was completed is unexpected.
0x80cf20170x80cf2017 OM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIREDOM_E_UH_NEW_SERVICING_STACK_REQUIRED Před stažením nebo instalací této aktualizace se musí aktualizovat sada služeb operačního systému.The operation system servicing stack must be updated before this update is downloaded or installed.
0x80cf20180x80cf2018 OM_E_UH_CALLED_BACK_FAILUREOM_E_UH_CALLED_BACK_FAILURE Při zpětném volání instalačního programu se zpětným voláním došlo k chybě.A callback installer called back with an error.
0x80cf20190x80cf2019 OM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATUREOM_E_UH_CUSTOMINSTALLER_INVALID_SIGNATURE Vlastní podpis instalačního programu neodpovídá podpisu, který vyžaduje aktualizace.The custom installer signature did not match the signature that the update requires.
0x80cf201A0x80cf201A OM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXTOM_E_UH_UNSUPPORTED_INSTALLCONTEXT Instalační program nepodporuje příslušnou konfiguraci instalace.The installer does not support the installation configuration.
0x80cf201B0x80cf201B OM_E_UH_INVALID_TARGETSESSIONOM_E_UH_INVALID_TARGETSESSION Cílená relace pro instalaci není platná.The targeted session for the installation is not valid.
0x80cf2FFF0x80cf2FFF OM_E_UH_UNEXPECTEDOM_E_UH_UNEXPECTED Chyba obslužné rutiny aktualizace není předmětem jiného kódu OM_E_UH_*.An update handler error is not covered by another OM_E_UH_* code.
0x80cf3FFD0x80cf3FFD OM_E_NON_UI_MODEOM_E_NON_UI_MODE V režimu bez uživatelského rozhraní nejde zobrazit uživatelské rozhraní.Cannot show UI when in non-UI mode. Nejspíš nejsou nainstalované moduly uživatelského rozhraní klienta služby Windows Update.Windows Update client UI modules might not be installed.
0x80cf3FFE0x80cf3FFE OM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSIONOM_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Tato verze exportovaných funkcí uživatelského rozhraní klienta služby WU není podporovaná.This version of WU client UI exported functions is not supported.
0x80cf3FFF0x80cf3FFF OM_E_AUCLIENT_UNEXPECTEDOM_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Došlo k chybě uživatelského rozhraní, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_AUCLIENT_*.A user interface error occurred that is not covered by another OM_E_AUCLIENT_* error code.
0x80cf40070x80cf4007 OM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT Stejné jako SOAPCLIENT_SOAPFAULT.Same as SOAPCLIENT_SOAPFAULT. V klientovi SOAP došlo k chybě, protože nastala chyba protokolu SOAP s kódem chyby typu OM_E_PT_SOAP_*.SOAP client failed because a SOAP fault of OM_E_PT_SOAP_* error code type occurred.
0x80cf40080x80cf4008 OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULTOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT Stejné jako SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR.Same as SOAPCLIENT_PARSEFAULT_ERROR. Klientovi SOAP se nepovedlo analyzovat chybu protokolu SOAP.SOAP client failed to parse a SOAP fault error.
0x80cf400A0x80cf400A OM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEOM_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE Stejné jako SOAPCLIENT_PARSE_ERROR.Same as SOAPCLIENT_PARSE_ERROR. Klientovi SOAP se nepovedlo analyzovat odpověď ze serveru.SOAP client failed to parse the response from the server.
0x80cf400B0x80cf400B OM_E_PT_SOAP_VERSIONOM_E_PT_SOAP_VERSION Stejné jako SOAP_E_VERSION_MISMATCH.Same as SOAP_E_VERSION_MISMATCH. Klient SOAP zjistil nerozpoznatelný obor názvů pro obálku protokolu SOAP.SOAP client found an unrecognizable namespace for the SOAP envelope.
0x80cf400C0x80cf400C OM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTANDOM_E_PT_SOAP_MUST_UNDERSTAND Stejné jako SOAP_E_MUST_UNDERSTAND.Same as SOAP_E_MUST_UNDERSTAND. Klient SOAP nedokázal přeložit hlavičku.SOAP client could not interpret a header.
0x80cf400D0x80cf400D OM_E_PT_SOAP_CLIENTOM_E_PT_SOAP_CLIENT Stejné jako SOAP_E_CLIENT.Same as SOAP_E_CLIENT. Klient SOAP zjistil, že je zpráva poškozená.SOAP client found the message was malformed. Než ji odešlete znova, opravte ji.Correct before resending.
0x80cf400E0x80cf400E OM_E_PT_SOAP_SERVEROM_E_PT_SOAP_SERVER Stejné jako SOAP_E_SERVER.Same as SOAP_E_SERVER. Zprávu SOAP nešlo kvůli chybě serveru zpracovat.The SOAP message could not be processed because of a server error. Odešlete ji znova později.Resend later.
0x80cf40100x80cf4010 OM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPSOM_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPS Počet zpátečních cest k serveru překročil maximální limit.The number of round trips to the server exceeded the maximum limit.
0x80cf40120x80cf4012 OM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATIONOM_E_PT_DOUBLE_INITIALIZATION Inicializace se nepovedla, protože daný objekt je už inicializovaný.The initialization failed because the object was already initialized.
0x80cf40130x80cf4013 OM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAMEOM_E_PT_INVALID_COMPUTER_NAME Název počítače nešlo zjistit.The computer name could not be determined.
0x80cf40150x80cf4015 OM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIREDOM_E_PT_REFRESH_CACHE_REQUIRED Z odpovědi serveru to vypadá, že se server změnil nebo byl soubor cookie neplatný.The reply from the server indicates that the server was changed or the cookie was invalid. Aktualizujte interní mezipaměť a akci opakujte.Refresh the internal cache and retry.
0x80cf40160x80cf4016 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUESTOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST Stejné jako stav HTTP 400.Same as HTTP status 400. Server nemohl žádost kvůli neplatné syntaxi zpracovat.The server could not process the request because the syntax is not valid.
0x80cf40170x80cf4017 OM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_DENIED Stejné jako stav HTTP 401.Same as HTTP status 401. Požadovaný prostředek vyžaduje ověření uživatele.The requested resource requires user authentication.
0x80cf40180x80cf4018 OM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDENOM_E_PT_HTTP_STATUS_FORBIDDEN Stejné jako stav HTTP 403.Same as HTTP status 403. Server žádosti rozumí, ale odmítl ji splnit.The server understood the request, but declined to fulfill it.
0x80cf40190x80cf4019 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUNDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_FOUND Stejné jako stav HTTP 404.Same as HTTP status 404. Server nemůže najít požadovaný identifikátor URI (Uniform Resource Identifier).The server cannot find the requested URI (Uniform Resource Identifier).
0x80cf401A0x80cf401A OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHODOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_METHOD Stejné jako stav HTTP 405.Same as HTTP status 405. Příslušná metoda HTTP není povolená.The HTTP method is not allowed.
0x80cf401B0x80cf401B OM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQOM_E_PT_HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ Stejné jako stav HTTP 407.Same as HTTP status 407. Požaduje se ověření proxy serverem.Proxy authentication is required.
0x80cf401C0x80cf401C OM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_REQUEST_TIMEOUT Stejné jako stav HTTP 408.Same as HTTP status 408. Časový limit čekání serveru na žádost vypršel.The server timed out waiting for the request.
0x80cf401D0x80cf401D OM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICTOM_E_PT_HTTP_STATUS_CONFLICT Stejné jako stav HTTP 409.Same as HTTP status 409. Žádost se kvůli konfliktu s aktuálním stavem prostředku nedokončila.The request was not completed because of a conflict with the current state of the resource.
0x80cf401E0x80cf401E OM_E_PT_HTTP_STATUS_GONEOM_E_PT_HTTP_STATUS_GONE Stejné jako stav HTTP 410.Same as HTTP status 410. Požadovaný prostředek už není na serveru dostupný.The requested resource is no longer available at the server.
0x80cf401F0x80cf401F OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROROM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVER_ERROR Stejné jako stav HTTP 500.Same as HTTP status 500. Splnění žádosti zabránila vnitřní chyba serveru.An error internal to the server prevented the request from being fulfilled.
0x80cf40200x80cf4020 OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED Stejné jako stav HTTP 500.Same as HTTP status 500. Server nepodporuje funkci, která je nutná ke splnění žádosti.The server does not support the functionality that is required to fulfill the request.
0x80cf40210x80cf4021 OM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAYOM_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_GATEWAY Stejné jako stav HTTP 502.Same as HTTP status 502. V době, kdy server fungoval jako brána nebo proxy server, dostal neplatnou odpověď od nadřazeného serveru, ke kterému získával přístup, když se snažil splnit žádost.The server, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream server that it accessed while trying to fulfill the request.
0x80cf40220x80cf4022 OM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAILOM_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL Stejné jako stav HTTP 503.Same as HTTP status 503. Služba je dočasně přetížená.The service is temporarily overloaded.
0x80cf40230x80cf4023 OM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUTOM_E_PT_HTTP_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT Stejné jako stav HTTP 503.Same as HTTP status 503. Při čekání na bránu vypršel časový limit žádosti.The request was timed out waiting for a gateway.
0x80cf40240x80cf4024 OM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUPOM_E_PT_HTTP_STATUS_VERSION_NOT_SUP Stejné jako stav HTTP 505.Same as HTTP status 505. Server nepodporuje verzi protokolu HTTP použitou v žádosti.The server does not support the HTTP protocol version that is used for the request.
0x80cf40250x80cf4025 OM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGEDOM_E_PT_FILE_LOCATIONS_CHANGED Operace se kvůli změně umístění souboru nepovedla.The operation failed because of a changed file location. Aktualizujte vnitřní mezipaměť a opakujte odeslání.Refresh the internal state and resend.
0x80cf40270x80cf4027 OM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTEDOM_E_PT_NO_AUTH_PLUGINS_REQUESTED Server vrátil prázdný seznam ověřovacích informací.The server returned an empty authentication information list.
0x80cf40280x80cf4028 OM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATEDOM_E_PT_NO_AUTH_COOKIES_CREATED Agentovi se nepovedlo vytvořit žádné platné ověřovací soubory cookie.The agent could not create any valid authentication cookies.
0x80cf40290x80cf4029 OM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROPOM_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP Hodnota vlastnosti konfigurace byla špatná.A configuration property value was wrong.
0x80cf402A0x80cf402A OM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSINGOM_E_PT_CONFIG_PROP_MISSING Hodnota vlastnosti konfigurace chyběla.A configuration property value was missing.
0x80cf402B0x80cf402B OM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPEDOM_E_PT_HTTP_STATUS_NOT_MAPPED Požadavek HTTP se nemohl být dokončit a důvod neodpovídá žádnému kódu chyby OM_E_PT_HTTP_*.The HTTP request could not be completed, and the reason did not correspond to any of the OM_E_PT_HTTP_* error codes.
0x80cf402C0x80cf402C OM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVEDOM_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED Stejné jako ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED.Same as ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED. Název proxy serveru nebo cílového serveru nejde přeložit.The proxy server or destination server name cannot be resolved.
0x80cf402F0x80cf402F OM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORSOM_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS Zpracování externích souborů .cab bylo dokončeno s několika chybami.The external .cab file processing was completed with some errors.
0x80cf40300x80cf4030 OM_E_PT_ECP_INIT_FAILEDOM_E_PT_ECP_INIT_FAILED Inicializace procesoru externích souborů .cab nebyla dokončena.The external .cab processor initialization was not completed.
0x80cf40310x80cf4031 OM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMATOM_E_PT_ECP_INVALID_FILE_FORMAT Formát souboru metadat není platný.The format of a metadata file is not valid.
0x80cf40320x80cf4032 OM_E_PT_ECP_INVALID_METADATAOM_E_PT_ECP_INVALID_METADATA Procesor externích souborů .cab našel metadata, která nejsou platná.The external cab processor found metadata that is not valid.
0x80cf40330x80cf4033 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGESTOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_EXTRACT_DIGEST Z externího souboru .cab nešlo extrahovat hodnotu hash souboru.The file digest could not be extracted from an external .cab file.
0x80cf40340x80cf4034 OM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILEOM_E_PT_ECP_FAILURE_TO_DECOMPRESS_CAB_FILE Externí soubor .cab nešlo dekomprimovat.An external .cab file could not be decompressed.
0x80cf40350x80cf4035 OM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROROM_E_PT_ECP_FILE_LOCATION_ERROR Procesoru externích souborů .cab se nepovedlo načíst umístění souborů.The external cab processor could not get the file locations.
0x80cf4FFF0x80cf4FFF OM_E_PT_UNEXPECTEDOM_E_PT_UNEXPECTED Došlo k chybě komunikace, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_PT_*.A communication error occurred that is not covered by another OM_E_PT_* error code.
0x80cf60010x80cf6001 OM_E_DM_URLNOTAVAILABLEOM_E_DM_URLNOTAVAILABLE Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože požadovaný soubor nemá adresu URL.A download manager operation could not be completed because the requested file does not have a URL.
0x80cf60020x80cf6002 OM_E_DM_INCORRECTFILEHASHOM_E_DM_INCORRECTFILEHASH Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože nebyla rozpoznána hodnota hash souboru.A download manager operation could not be completed because the file digest was not recognized.
0x80cf60030x80cf6003 OM_E_DM_UNKNOWNALGORITHMOM_E_DM_UNKNOWNALGORITHM Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože metadata souboru požadovala nerozpoznaný algoritmu hash.A download manager operation could not be completed because the file metadata requested an unrecognized hash algorithm.
0x80cf60050x80cf6005 OM_E_DM_NONETWORKOM_E_DM_NONETWORK Operaci správce stahování nešlo dokončit, protože nebylo dostupné síťové připojení.A download manager operation could not be completed because the network connection was not available.
0x80cf60070x80cf6007 OM_E_DM_NOTDOWNLOADEDOM_E_DM_NOTDOWNLOADED Aktualizace se nestáhla.The update has not been downloaded.
0x80cf60080x80cf6008 OM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITSOM_E_DM_FAILTOCONNECTTOBITS Operace správce stahování se nepovedla, protože správce stahování nemohl připojit službu BITS (Background Intelligent Transfer Service).A download manager operation failed because the download manager could not connect the Background Intelligent Transfer Service (BITS).
0x80cf60090x80cf6009 OM_E_DM_BITSTRANSFERERROROM_E_DM_BITSTRANSFERERROR Operace správce stahování se nepovedla, protože došlo k nespecifikované chybě přenosu služby BITS (Background Intelligent Transfer Service).A download manager operation failed because there was an unspecified Background Intelligent Transfer Service (BITS) transfer error.
0x80cf600a0x80cf600a OM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGEDOM_E_DM_DOWNLOADLOCATIONCHANGED Stahování se musí restartovat, protože se změnilo umístění zdroje tohoto stahování.A download must be restarted because the download source location has changed.
0x80cf600B0x80cf600B OM_E_DM_CONTENTCHANGEDOM_E_DM_CONTENTCHANGED Stahování se musí restartovat, protože se v nové revizi změnil obsah aktualizace.A download must be restarted because the update content changed in a new revision.
0x80cf6FFF0x80cf6FFF OM_E_DM_UNEXPECTEDOM_E_DM_UNEXPECTED Došlo k chybě správce stahování, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_DM_*.A download manager error occurred that is not covered by another OM_E_DM_* error code.
0x80cf70030x80cf7003 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOAD Byla zadána neplatná datová část události.An event payload was specified that is not valid.
0x80cf70040x80cf7004 OM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZEOM_E_INVALID_EVENT_PAYLOADSIZE Velikost odeslané datové části události není platná.The size of the event payload submitted is not valid.
0x80cf70050x80cf7005 OM_E_SERVICE_NOT_REGISTEREDOM_E_SERVICE_NOT_REGISTERED Služba není zaregistrovaná.The service is not registered.
0x80cf80000x80cf8000 OM_E_DS_SHUTDOWNOM_E_DS_SHUTDOWN Operace ne nepovedla, protože se vypíná agent.An operation failed because the agent is shutting down.
0x80cf80010x80cf8001 OM_E_DS_INUSEOM_E_DS_INUSE Operace se nepovedla, protože se používalo úložiště dat.An operation failed because the data store was in use.
0x80cf80020x80cf8002 OM_E_DS_INVALIDOM_E_DS_INVALID Aktuální a očekávaný stav úložiště dat se neshodují.The current and expected states of the data store do not match.
0x80cf80030x80cf8003 OM_E_DS_TABLEMISSINGOM_E_DS_TABLEMISSING V úložišti dat chybí tabulka.The data store is missing a table.
0x80cf80040x80cf8004 OM_E_DS_TABLEINCORRECTOM_E_DS_TABLEINCORRECT Úložiště dat obsahuje tabulku s neočekávanými sloupci.The data store contains a table that has unexpected columns.
0x80cf80050x80cf8005 OM_E_DS_INVALIDTABLENAMEOM_E_DS_INVALIDTABLENAME Tabulku nešlo otevřít, protože není v úložišti dat.A table could not be opened because the table is not in the data store.
0x80cf80060x80cf8006 OM_E_DS_BADVERSIONOM_E_DS_BADVERSION Aktuální a očekávaná verze úložiště dat se neshodují.The current and expected versions of the data store do not match.
0x80cf80070x80cf8007 OM_E_DS_NODATAOM_E_DS_NODATA V úložišti dat nejsou požadované informace.The information that is requested is not in the data store.
0x80cf80080x80cf8008 OM_E_DS_MISSINGDATAOM_E_DS_MISSINGDATA V úložišti dat chybí požadované informace, nebo má ve sloupci tabulky, který vyžaduje jinou hodnotu než null, hodnotu null.The data store is missing required information or has a null in a table column that requires a non-null value.
0x80cf80090x80cf8009 OM_E_DS_MISSINGREFOM_E_DS_MISSINGREF V úložišti dat chybí požadované informace, nebo obsahuje odkaz na chybějící licenční podmínky, soubor, lokalizovanou vlastnost nebo propojený řádek.The data store is missing required information or has a reference to missing license terms, file, localized property, or linked row.
0x80cf800A0x80cf800A OM_E_DS_UNKNOWNHANDLEROM_E_DS_UNKNOWNHANDLER Aktualizace nebyla zpracována, protože nebyla rozpoznána její obslužná rutina.The update was not processed because its update handler was not recognized.
0x80cf800B0x80cf800B OM_E_DS_CANTDELETEOM_E_DS_CANTDELETE Aktualizace nebyla odstraněna, protože na ni pořád odkazuje nejmíň jedna služba.The update was not deleted because it is still referenced by one or more services.
0x80cf800C0x80cf800C OM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIREDOM_E_DS_LOCKTIMEOUTEXPIRED Oddíl úložiště dat nešlo v přiděleném čase zamknout.The data store section could not be locked within the allotted time.
0x80cf800E0x80cf800E OM_E_DS_ROWEXISTSOM_E_DS_ROWEXISTS Řádek se nepřidal, protože stávající řádek má stejný primární klíč.The row was not added because an existing row has the same primary key.
0x80cf800F0x80cf800F OM_E_DS_STOREFILELOCKEDOM_E_DS_STOREFILELOCKED Úložiště dat nešlo inicializovat, protože ho zamknul jiný proces.The data store could not be initialized because it was locked by another process.
0x80cf80100x80cf8010 OM_E_DS_CANNOTREGISTEROM_E_DS_CANNOTREGISTER Úložiště dat není povoleno zaregistrovat u modelu COM v aktuálním procesu.The data store is not allowed to be registered with COM in the current process.
0x80cf80110x80cf8011 OM_E_DS_UNABLETOSTARTOM_E_DS_UNABLETOSTART Operaci se nepovedlo vytvořit objekt úložiště dat v jiném procesu.An operation could not create a data store object in another process.
0x80cf80130x80cf8013 OM_E_DS_DUPLICATEUPDATEIDOM_E_DS_DUPLICATEUPDATEID Server poslal klientovi stejnou aktualizaci se dvěma různými identifikátory revize.The server sent the same update to the client with two different revision IDs.
0x80cf80140x80cf8014 OM_E_DS_UNKNOWNSERVICEOM_E_DS_UNKNOWNSERVICE Operaci nešlo dokončit, protože služba není v úložišti dat.An operation could not be completed because the service is not in the data store.
0x80cf80150x80cf8015 OM_E_DS_SERVICEEXPIREDOM_E_DS_SERVICEEXPIRED Operaci nešlo dokončit, protože platnost registrace služby vypršela.An operation could not be completed because the registration of the service has expired.
0x80cf80160x80cf8016 OM_E_DS_DECLINENOTALLOWEDOM_E_DS_DECLINENOTALLOWED Žádost o skrytí aktualizace byla odmítnuta, protože jde o povinnou aktualizaci nebo proto, že byla nasazena s konečným termínem.A request to hide an update was declined because it is a mandatory update or because it was deployed with a deadline.
0x80cf80170x80cf8017 OM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCHOM_E_DS_TABLESESSIONMISMATCH Tabulka se nezavřela, protože není přidružená k relaci.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80180x80cf8018 OM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCHOM_E_DS_SESSIONLOCKMISMATCH Tabulka se nezavřela, protože není přidružená k relaci.A table was not closed because it is not associated with the session.
0x80cf80190x80cf8019 OM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICEOM_E_DS_NEEDWINDOWSSERVICE Žádost o odebrání nebo zrušení registrace služby byla odmítnuta, protože se jedná o integrovanou službu nebo proto, že se funkce Automatické aktualizace nemůže vrátit k jiné službě.The request to remove or unregister the service was declined because it is a built-in service or because Automatic Updates cannot fall back to another service.
0x80cf801A0x80cf801A OM_E_DS_INVALIDOPERATIONOM_E_DS_INVALIDOPERATION Žádost byla odmítnuta, protože operace není povolená.The request was declined because the operation is not allowed.
0x80cf801B0x80cf801B OM_E_DS_SCHEMAMISMATCHOM_E_DS_SCHEMAMISMATCH Schéma aktuálního úložiště dat a schéma tabulky v záložním dokumentu XML se neshodují.The schema of the current data store and the schema of a table in a backup XML document do not match.
0x80cf801C0x80cf801C OM_E_DS_RESETREQUIREDOM_E_DS_RESETREQUIRED Úložiště dat vyžaduje resetování relace.The data store requires a session reset. Uvolněte relaci a zkuste to znova s novou relací.Release the session and retry with a new session.
0x80cf801D0x80cf801D OM_E_DS_IMPERSONATEDOM_E_DS_IMPERSONATED Operaci úložiště dat nešlo dokončit, protože byla vyžádána se zosobněnou identitou.A data store operation could not be completed because it was requested with an impersonated identity.
0x80cf8FFF0x80cf8FFF OM_E_DS_UNEXPECTEDOM_E_DS_UNEXPECTED Došlo k chybě úložiště dat, která není předmětem jiného kódu OM_E_DS_*.A data store error occurred that is not covered by another OM_E_DS_* code.
0x80cfA0000x80cfA000 OM_E_AU_NOSERVICEOM_E_AU_NOSERVICE Funkce Automatické aktualizace nemohla zpracovat příchozí žádosti.Automatic Updates could not service incoming requests.
0x80cfA0040x80cfA004 OM_E_AU_PAUSEDOM_E_AU_PAUSED Funkce Automatické aktualizace nemohla zpracovat příchozí žádosti, protože byla pozastavena.Automatic Updates could not process incoming requests because it was paused.
0x80cfA0050x80cfA005 OM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICEOM_E_AU_NO_REGISTERED_SERVICE Ve funkci Automatické aktualizace není zaregistrovaná žádná nespravovaná služba.No unmanaged service is registered with Automatic Updates.
0x80cfA0060x80cfA006 OM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCHOM_E_AU_DETECT_SVCID_MISMATCH Výchozí služba zaregistrovaná ve funkci Automatické aktualizace se během hledání změnila.The default service registered with Automatic Updates changed during the search.
0x80cfA0070x80cfA007 OM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOTOM_E_AU_ALREADY_PROMPTING_FOR_REBOOT Funkce Automatické aktualizace už uživateli zobrazuje výzvu k restartování.Automatic Updates is already prompting the user to restart.
0x80cfAFFF0x80cfAFFF OM_E_AU_UNEXPECTEDOM_E_AU_UNEXPECTED Došlo k chybě funkce Automatické aktualizace, která není předmětem jiného kódu OM_E_AU *.An Automatic Updates error occurred that is not covered by another OM_E_AU * code.
0x80cfE0010x80cfE001 OM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSIONOM_E_EE_UNKNOWN_EXPRESSION Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo kvůli nerozpoznanému výrazu dokončit.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not recognized.
0x80cfE0020x80cfE002 OM_E_EE_INVALID_EXPRESSIONOM_E_EE_INVALID_EXPRESSION Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo kvůli neplatnému výrazu dokončit.An expression evaluator operation could not be completed because an expression was not valid.
0x80cfE0030x80cfE003 OM_E_EE_MISSING_METADATAOM_E_EE_MISSING_METADATA Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo dokončit, protože výraz obsahuje nesprávný počet uzlů metadat.An expression evaluator operation could not be completed because an expression contains an incorrect number of metadata nodes.
0x80cfE0040x80cfE004 OM_E_EE_INVALID_VERSIONOM_E_EE_INVALID_VERSION Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo dokončit, protože verze serializovaných dat výrazu není platná.An expression evaluator operation could not be completed because the version of the serialized expression data is not valid.
0x80cfE0050x80cfE005 OM_E_EE_NOT_INITIALIZEDOM_E_EE_NOT_INITIALIZED Vyhodnocovací filtr výrazů nešlo inicializovat.The expression evaluator could not be initialized.
0x80cfE0060x80cfE006 OM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATAOM_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo kvůli neplatnému atributu dokončit.An expression evaluator operation could not be completed because an attribute is not valid.
0x80cfE0070x80cfE007 OM_E_EE_CLUSTER_ERROROM_E_EE_CLUSTER_ERROR Operaci vyhodnocovacího filtru výrazů nešlo dokončit, protože se nedal zjistit stav clusteru počítače.An expression evaluator operation could not be completed because the cluster state of the computer could not be determined.
0x80cfEFFF0x80cfEFFF OM_E_EE_UNEXPECTEDOM_E_EE_UNEXPECTED Došlo k chybě vyhodnocovacího filtru výrazů, která není předmětem jiného kódu chyby OM_E_EE_*.An expression evaluator error occurred that is not covered by another OM_E_EE_* error code.
0x80cfF0010x80cfF001 OM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPTOM_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT Soubor mezipaměti událostí byl poškozený.The event cache file was defective.
0x80cfF0020x80cfF002 OM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILEDOM_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILED Kód XML v popisovači oboru názvů událostí nešlo analyzovat.The XML in the event namespace descriptor could not be parsed.
0x80cfF0030x80cfF003 OM_E_INVALID_EVENTOM_E_INVALID_EVENT Kód XML v popisovači oboru názvů událostí není platný.The XML in the event namespace descriptor is not valid.
0x80cfF0040x80cfF004 OM_E_SERVER_BUSYOM_E_SERVER_BUSY Server odmítl událost, protože byl moc zaneprázdněný.The server rejected an event because the server was too busy.
0x80cfFFFF0x80cfFFFF OM_E_REPORTER_UNEXPECTEDOM_E_REPORTER_UNEXPECTED Došlo k chybě ohlašování, která není předmětem jiného kódu chyby.A reporter error occurred that is not covered by another error code.
0x80af00050x80af0005 OMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIREDOMC_E_INSTALL_NOT_ALLOWED_REBOOT_REQUIRED Instalace se nepovedla, protože se čeká na povinné restartování.Installation failed because there is a pending mandatory reboot.
0x80af00060x80af0006 OMC_E_DOWNLOAD_CANCELLEDOMC_E_DOWNLOAD_CANCELLED Stahování bylo zrušeno.The download was canceled.

Počítače s Windows 7 s mnoha nahrazenými aktualizacemi přestanou předávat hlášení konzole Microsoft Intune.Windows 7-based computers with lots of superseded updates stop reporting to the Microsoft Intune console

Problém: Mohou nastat situace, kdy klienti Microsoft Intune zaznamenají jeden nebo více z následujících příznaků:Issue: You may encounter a situation where Microsoft Intune clients experience one or more of the following symptoms:

  • Náhle přestanou předávat hlášení konzole správce Microsoft.They suddenly stop reporting to the Microsoft admin console.
  • Dojde k vysoké využití procesoru.They experience high CPU utilization.
  • Aplikace instalované prostřednictvím portálu služby Intune se instalují pomalu.Applications install slowly when they’re installed through the Intune portal.
  • Microsoft Intune Center generuje následující chybu: Při aktualizaci počítače došlo k chybě. Nalezená chyba: Kód 0x800705b4.The Microsoft Intune Center triggers the following error: An error occurred while updating your computer. Error found: Code 0x800705b4.
  • Pole stavu v konzole správce Intune v části Skupiny > Všechna zařízení zobrazuje: Minimálně u jednoho agenta nainstalovaného v tomto počítači došlo k chybám. Informace pro tento počítač nemusí být přesné nebo aktuální.The status field under Intune Admin Console > Groups > All Devices displays: One or more agents that are installed on this computer have errors. The information for this computer may not be accurate or up-to-date.

K tomuto problému může dojít, pokud nahrazené aktualizace (aktualizace, které byly nahrazeny jinou aktualizací) nebyly odmítnuty po delší dobu.This problem may occur if superseded updates (updates that have been replaced by another update) have not been declined for an extended period. Během některých procesů, například při instalaci aplikace, systém Windows kontroluje všechny nahrazené aktualizace v příslušném pořadí, aby bylo možné správně mapovat aktualizace a jejich následníky.During certain processes, such as installing an application, Windows checks all superseded updates in sequence so that the updates and their successors can be correctly mapped. Pokud seznam nahrazených aktualizací příliš naroste, tato kontrola může způsobit vysoké využití procesoru z důvodu zatížení a potřebného času.If the list of superseded updates grows too large, this checking task may cause high CPU utilization because of the processing load and time required. Tento problém se týká především klientů s Windows 7, protože je pro Windows 7 k dispozici velký počet nahrazených aktualizací.This issue primarily affect clients that are running Windows 7 because of the large number of superseded updates that are available for Windows 7. Pro Windows 8 a novější operační systémy není k dispozici tolik nahrazených aktualizací, a proto nejsou tak náchylné k tomuto problému.Windows 8 and later operating systems do not have as many available superseded updates and therefore are not as susceptible to this issue.

Řešení: Tento problém vyřešíte podle těchto pokynů:Resolution: To resolve this issue, follow these steps:

  1. Přihlaste se ke konzole správce Intune.Log on to the Intune admin console.
  2. Vyberte Aktualizace > Všechny aktualizace.Select Updates > All Updates.
  3. K filtrování nahrazených aktualizací použijte možnost filtru v horním panelu nástrojů.Use the filter option on the upper toolbar to filter for superseded updates.
  4. Zamítněte všechny nahrazené aktualizace, které se mohou vztahovat na Windows 7 nebo na aplikace (například Microsoft Office), které byly nainstalovány na příslušné klienty.Decline all superseded updates that may apply to Windows 7 or to applications (for example, Microsoft Office) that were installed on the affected clients.
  5. Restartujte příslušné klienty.Restart the affected clients.

Pokud používáte systém Windows 7, ujistěte se ještě, že je nainstalována následující aktualizace: 3050265 Windows Update Client pro Windows 7: červen 2015.Additionally, if you're running Windows 7, make sure that you have the following update installed:3050265 Windows Update Client for Windows 7: June 2015.

Další krokyNext steps

Pokud vám tyto informace o řešení potíží nepomohly, obraťte se na podporu společnosti Microsoft podle pokynů v tématu Jak získat podporu pro Microsoft Intune.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.