Jak chránit zařízení s Androidem pomocí šifrováníHow to protect your Android device using encryption

Při šifrování zařízení balíte informace v zařízení do vrstvy ochranného kódu, který brání neoprávněným osobám v přístupu k nim.When you encrypt a device, you are wrapping the information on it in a layer of protective code that prevents unauthorized people from accessing it. Jako další krok k zabezpečení vašich informací vyžaduje vaše organizace, abyste si zašifrovali zařízení s Androidem. Teprve pak budete mít přístup k firemním souborům, e-mailu nebo datům.As a step towards making sure your information is secured, your organization is requiring you to encrypt your Android device before you can access company files, email, or data.

Poznámka

Určitá zařízení Android, včetně některých od výrobce Huawei, Vivo a OPPO, nelze zašifrovat.Certain Android devices, including some made by Huawei and those made by Vivo and OPPO, cannot be encrypted. Další informace najdete tady.Find out more here.

Pokud byste zrušili registraci telefonu, zůstane zašifrovaný.If you unenroll your phone, it will remain encrypted.

 1. Zkontrolujte, že je pro vaše zařízení nastavený kód PIN nebo heslo zamykací obrazovky.Ensure that a screen lock PIN or password has been set for your device.

 2. V Nastavení zvolte Zabezpečení > Šifrovat zařízení.In Settings, choose Security > Encrypt Device. (Na některých telefonech budete muset najít možnost šifrování tak, že zvolíte Úložiště > Šifrování úložiště nebo Úložiště > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Další nastavení zabezpečení.)(On some phones, you’ll need to choose Storage > Storage encryption or Storage > Lock screen and security > Other security settings to find the "Encrypt" option).

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.Follow the onscreen instructions. Během šifrování se zařízení může několikrát restartovat.During encryption, your device might restart several times.

Co dělat v případě problémůWhat to do if you have issues

Problém: Zařízení jste už zašifrovali a dojde k jedné z těchto situací:Issue: You have already encrypted your device, and you see one of the following:

 • Tlačítko pro šifrování je zakázané.The encryption button is disabled.
 • Zobrazí se zpráva s informacemi o tom, že je stále nutné nastavit šifrování.You see a message saying that you still need to encrypt.
 • Bude docházet k chybám při pokusu o použití aplikace Portál společnosti.You get errors when trying to use the Company Portal app.

Možná řešeníThings to try

 • Ujistěte se, že je zařízení nabité a připojené k nabíječce.Make sure that your device is charged and plugged in.

 • Zkontrolujte, že jste na zařízení nastavili PIN kód nebo heslo.Make sure that you've set a PIN or password on your device.

 • Pokud jste na zařízení nastavili PIN nebo heslo, vyzkoušejte následující postup, který může firemní podpora vyžadovat kvůli většímu zabezpečení zařízení.If you've already set a PIN or password on your device, try the following steps, which your company support might require to make your device more secure. Zobrazované názvy nabídek se mohou mírně lišit od názvů nabídek uvedených v postupech podle toho, jaký máte typ zařízení s Androidem.The menu names that you see might be slightly different from the ones in the steps, depending on the type of Android device you have.

  1. Přejděte na Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zámek obrazovky.Go to Settings > Lock Screen and Security > Screen lock. Potvrďte aktuální PIN kód nebo heslo.Confirm your current PIN or password.

  2. Na obrazovce Vyberte zámek obrazovky vyberte typ zámku obrazovky, který chcete použít.On the Choose screen lock screen, choose the type of screen lock you want to use.

  3. Po zvolení zámku obrazovky se vraťte na obrazovku Zamykací obrazovka a zabezpečení a vyberte Zabezpečené spuštění.After you've chosen your screen lock, go back to the Lock Screen and Security screen and select Secure Startup.

  4. Na obrazovce Zabezpečené spuštění klepněte na Ke spuštění zařízení požadovat kód PIN a pak na Pokračovat.On the Secure startup screen, tap Require PIN to start device, and tap Continue.

  5. Zvolte kód PIN (můžete zadat stejný jako ten, který jste zadali dříve) a klepněte na Potvrďte kód PIN.Choose a PIN (you can enter the same one that you entered previously), and tap Confirm your PIN.

  6. Otevřete Portál společnosti, vyberte své zařízení a klepněte na možnost Kontrola dodržování předpisů.Open the Company Portal app, select your device, and tap Check Compliance.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na svou firemní podporu (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.