Jak chránit zařízení s Windows pomocí šifrováníHow to protect your Windows device using encryption

Při šifrování zařízení balíte informace v zařízení do vrstvy ochranného kódu, který brání neoprávněným osobám v přístupu k nim.When you encrypt a device, you are wrapping the information on it in a layer of protective code that prevents unauthorized people from accessing it. Jako další krok k zabezpečení vašich informací vyžaduje vaše organizace, abyste si pro účely ochrany firemních nebo školních dat zašifrovali zařízení s Windows.As a step towards making sure your information is secured, your organization is requiring you to encrypt your Windows device to protect company or school data.

Pokud máte telefon s Windows a zaregistrovali jste si ho, zařízení se zašifruje automaticky, pokud se vyžaduje šifrování.If you have a Windows phone and have enrolled it, your device will be encrypted automatically if encryption is required.

Poznámka

Ve Windows 10 Home se šifrování nepodporuje.Encryption is not supported on Windows 10 Home. Přečtěte si, jak provést upgrade z Windows 10 Home na Windows 10 Pro.Learn how to upgrade from Windows 10 Home to Windows 10 Pro.

Pokud máte stolní zařízení, je jeho zašifrování popsané v následujících pokynech.If you have a desktop device, the following instructions describe how to encrypt it.

  1. Vyhledejte a spusťte aplikaci Spravovat nástroj BitLocker.Search for and then start the Manage BitLocker app.

  2. Zvolte Zapnout nástroj BitLocker a pak podle zobrazených pokynů zašifrujte jednotlivé jednotky.Choose Turn on BitLocker, and then follow the instructions to encrypt each of your drives.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, see the Company Portal website.