Registrace zařízení s iOSem v Intune pomocí programu registrace zařízeníEnroll your iOS device in Intune with the Device Enrollment Program

Program registrace zařízení nabízí společnost Apple společnostem a organizacím, které chtějí usnadnit uživatelům správu zařízení s iOSem, kdy je všechno připravené a uživatelé nemusí provádět žádné úpravy.The Device Enrollment Program is offered by Apple to companies and organizations that want to make the user experience easier out of the box for managing iOS devices. Pokud vaše společnost povoluje, abyste si přinesli vlastní zařízení, jednoduše postupujte podle pokynů obvyklé registrace zařízení s iOSem, nikoliv podle pokynů na této stránce.If your company allowed you to bring your own device, you will simply follow the regular iOS enrollment steps rather than the steps on this page. Pokud vám vaše společnost poskytla zařízení s iOSem a bylo vám řečeno, že se na ně vztahuje program registrace zařízení, čtěte dál.Read on if your company provided you with an iOS device and told you that it was part of the Device Enrollment Program.

  1. Zapněte iPad a projděte několik prvních obrazovek instalačního programu.Turn on your iPad, and proceed through the first couple of setup screens.
  2. Po výběru jazyka připojte zařízení k Wi-Fi.After you select your Language, connect your device to Wi-Fi.
  3. Po připojení k Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro konfiguraci.Once you’ve connected to Wi-Fi, the Configuration screen will appear. Bude obsahovat informace o tom, že [vaše společnost] automaticky nakonfiguruje vaše zařízení [iPad nebo iPhone].This will say that [Your Company] will automatically configure your [iPad/iPhone].
  4. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla vaší společnosti.Log in with your company Username and Password.
  5. Odsouhlaste podmínky a ujednání a rozhodněte se, jestli chcete posílat diagnostické informace do společnosti Apple.Agree to the Terms and Conditions and decide whether you want to send diagnostic information to Apple.
  6. Po registraci může vaše zařízení zobrazit výzvu k provedení dalších akcí.Once you complete your enrollment, your device may prompt you to take more actions. Může se jednat o zadání vašeho hesla pro přístup k e-mailům, nastavení hesla, souhlas s instalacemi aplikací, podle toho, co nastaví správce Intune ve vaší společnosti.Some of these might be entering your password for email access, setup a passcode, agree to application installations all based on what has been setup by your company’s Intune administrator.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.