Registrace zařízení s iOSem v Intune pomocí programu registrace zařízeníEnroll your iOS device in Intune with the Device Enrollment Program

Společnost Apple nabízí Program registrace zařízení, aby společnostem usnadnila správu velkého počtu zařízení s iOSem.The Device Enrollment Program is offered by Apple to make it easier for companies to manage large numbers of iOS devices. Pokud vaše společnost povoluje, abyste si přinesli vlastní zařízení, postupujte podle pokynů obvyklé registrace zařízení s iOSem, nikoliv podle pokynů na této stránce.If your company allowed you to bring your own device, you follow the regular iOS enrollment steps rather than the steps on this page. Pokud vám vaše společnost poskytla zařízení s iOSem a bylo vám řečeno, že se na ně vztahuje program registrace zařízení, čtěte dál.Read on if your company provided you with an iOS device and told you that it was part of the Device Enrollment Program.

 1. Zapněte zařízení s iOSem.Turn on your iOS device.

 2. Po výběru jazyka připojte zařízení k Wi-Fi.After you select your Language, connect your device to Wi-Fi.

 3. Na obrazovce Set up iOS device (Nastavit zařízení s iOSem) zvolte, co chcete udělat:On the Set up iOS device screen, choose whether you want to:

  • Set Up as New device (Nastavit jako nové zařízení)Set up as new device
  • Restore from iCloud backup (Obnovit ze zálohy v iCloudu)Restore from iCloud backup
  • Restore from iCloud backup (Obnovit ze zálohy v iTunes)Restore from iTunes backup
 4. Po připojení k Wi-Fi se zobrazí obrazovka pro konfiguraci.Once you’ve connected to Wi-Fi, the Configuration screen will appear. Bude obsahovat informace o tom, že [vaše společnost] automaticky nakonfiguruje vaše zařízení.This will say that [Your Company] will automatically configure your device.

  Configuration allows [Your Organization] to manage this device over the air. An administrator can help you set up email and network accounts, install and configure apps, and manage settings remotely. An administrator may disable features, install and remove apps, monitor and restrict your Internet traffic and remotely erase this device. (Konfigurace umožňuje vaší organizaci spravovat toto zařízení bezdrátově. Správce vám na dálku pomůže nastavit e-mailové a síťové účty, instalovat a konfigurovat aplikace a spravovat nastavení. Správce může zakázat funkce, instalovat a odebírat aplikace, monitorovat a omezit váš internetový provoz nebo na dálku zařízení vymazat.)Configuration allows [Your Company] to manage this device over the air. An administrator can help you set up email and network accounts, install and configure apps, and manage settings remotely. An administrator may disable features, install and remove apps, monitor and restrict your Internet traffic and remotely erase this device.

  Configuration is provided by: [Your Company's] iOS Team [Address] (Konfiguraci zajišťuje: iOS tým [vaší společnosti] [adresa])Configuration is provided by: [Your Company's] iOS Team [Address]

 5. Přihlaste se svým Apple ID.Log in with your Apple ID. Přihlášení vám umožní nainstalovat aplikaci Portál společnosti a profil správy, který vaší společnosti umožní přístup k firemním prostředkům, jako jsou e-mail a aplikace.Logging in lets you install the Company Portal app and install the management profile that will let your company give you access to their resources, like email and apps.

 6. Odsouhlaste podmínky a ujednání a rozhodněte se, jestli chcete posílat diagnostické informace do společnosti Apple.Agree to the Terms and Conditions and decide whether you want to send diagnostic information to Apple.

 7. Po registraci může vaše zařízení zobrazit výzvu k provedení dalších akcí.Once you complete your enrollment, your device may prompt you to take more actions. Některé z těchto kroků mohou zahrnovat zadání hesla pro přístup k e-mailu nebo nastavení hesla.Some of these steps might be entering your password for email access or setting up a passcode.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.