Registrace zařízení se systémem Android do IntuneEnroll your Android device in Intune

Pokud vaše společnost nebo škola používá Microsoft Intune, můžete svoje zařízení s Androidem zaregistrovat a získat tak přístup k e-mailům, souborům a dalším prostředkům společnosti.If your company or school uses Microsoft Intune, you can enroll your Android device to get access to company email, files, and other resources. Když si svoje zařízení zaregistrujete, může vaše IT oddělení tyto pracovní nebo školní prostředky spravovat, udržovat je v bezpečí a zároveň vám umožnit, abyste k plnění úkolů používali zařízení, které preferujete.When you enroll your devices, your IT department can manage those work or school resources, keep them secure, and give you the freedom to use your preferred device to get your work done. Další informace o registraci najdete v tématu s informacemi o tom, co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení.To learn more about enrollment, see What happens when I install the Company Portal app and enroll my device?

Pokyny pro registraci se týkají nativních zařízení a zařízení se zabezpečením Samsung Knox Android.These enrollment instructions are for native and Samsung Knox Android devices. Samsung Knox je typ zabezpečení, které některá zařízení Samsung používají k zajištění další ochrany nad rámec toho, co nabízí nativní systém Android.Samsung Knox is a type of security that certain Samsung devices use to provide additional protection outside of what native Android provides. Pokud se chcete podívat, jestli je ve vašem zařízení Samsung Knox, přejděte na Nastavení > O zařízení.To check if you have a Samsung Knox device, go to Settings > About device. Pokud v informacích o zařízení není „Verze Knox“, máte nativní zařízení Android.If you don't see "Knox version" listed there, you have a native Android device.

Před registrací nebo po ní se může zobrazit výzva k výběru kategorie, která nejlépe vystihuje způsob použití vašeho zařízení.Before or after enrolling, you may be asked to choose a category that best describes how you use your device. Tato kategorie pomůže firemní podpoře zkontrolovat aplikace, ke kterým máte přístup.Your company support uses this category to help check the apps that you have access to.

Postup při registraci zařízení se systémem Android:To enroll your Android device:

 1. Nainstalujte si bezplatnou aplikaci Portál společnosti Intune z Google Play.Install the free Intune Company Portal app from Google Play.

 2. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

 3. Na úvodní obrazovce aplikace Portál společnosti klepněte na Přihlásit se a pak se přihlaste pomocí svého pracovního nebo školního účtu.On the Company Portal Welcome screen, tap Sign in, and then sign in with your work or school account.

  Uvítací stránka aplikace Portál společnosti pro Android, která uživatele žádá, aby se přihlásili pomocí svého požadované pracovního nebo školního účtu.

 4. Pokud firemní podpora nastavila firemní podmínky a ujednání, přijměte je klepnutím na PŘIJMOUT.If your company support set up company terms and conditions, tap ACCEPT to accept the terms. V závislosti na verzi Androidu, kterou aktuálně používáte, se může tato obrazovka nepatrně lišit od té, která je znázorněná níže.This screen may differ slightly from the image below based on the version of Android you're currently using.

  android-company-portal-sign-in

 5. Přihlaste se k aplikaci Portál společnosti zadáním svého pracovního nebo školního účtu a hesla a potom klepněte na Přihlásit se.Sign in to the Company Portal app using your work or school account and password, and then tap Sign in.

  android-company-portal-sign-in

 6. Na obrazovce Nastavení firemního přístupu klepněte na POKRAČOVAT.On the Company Access Setup screen, tap CONTINUE.

  Obrazovka nastavení přístupu společnosti

  Poznámka

  Žluté trojúhelníky neznamenají, že už došlo k chybě.The yellow triangles don't mean you've already got an error. Tyto ikony označují, že ještě existují kroky, které se musí v procesu registrace dokončit.Those icons indicate that there are still steps to be completed in the enrollment process.

 7. Prohlédněte si seznam toho, co firemní podpora na vašem zařízení uvidí nebo neuvidí, a klepněte na POKRAČOVAT.Review a list of what your company support can and can't see on your device, and then tap CONTINUE.

  Nastavení ochrany osobních údajů

 8. Na obrazovce Co dál? si přečtěte, co probíhá během registrace, a potom klepněte na REGISTROVAT.On the What's next? screen, read about what happens during enrollment, and then tap ENROLL.

  Obrazovka Co dál

 9. Pokud používáte Android 6.0 nebo novější, proveďte tento krok.If you're using Android 6.0 or later, do this step. V opačném případě přejděte k dalšímu kroku.Otherwise, go to the next step.

  Pokud firemní podpora nastavila konkrétní zásady, mohou se zobrazit následující zprávy:If your company support has set up certain policies, you may see the following messages:

  • Povolit pro Portál společnosti telefonování a správu telefonních hovorů?Allow Company Portal to make and manage phone calls?

   android-company-portal-sign-in

  Pokud se zobrazí tato zpráva, klepněte na POVOLIT.If you see this message, tap ALLOW. Na POVOLIT můžete bezpečně klepnout, protože Microsoft za vás nikdy netelefonuje, ani nespravuje vaše telefonní hovory.It is safe to tap ALLOW because Microsoft never makes or manages your phone calls! Text zprávy určuje společnost Google a Microsoft ho nemůže změnit.Google controls the message text, and Microsoft cannot change it. Pokud přístup povolíte, umožníte, aby zařízení poslalo do Intune svoje číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity).When you allow access, all you're doing is letting your device send your device's international mobile station equipment identity (IMEI) number to Intune. Číslo IMEI je něco jako sériové číslo, které jednoznačně identifikuje mobilní zařízení.The IMEI number is like a serial number that uniquely identifies a mobile device.

  Pokud přístup odmítnete, zobrazí se tato zpráva znovu při příštím přihlášení k portálu společnosti, ale další zprávy můžete vypnout zaškrtnutím políčka Příště se už neptat.If you deny access, the message will appear again the next time you sign in to the Company Portal, but you can turn off future messages by tapping the Never ask again box. Pokud se později rozhodnete povolit přístup, použijte možnost Nastavení > Aplikace > Portál společnosti > Oprávnění > Telefon a tato oprávnění aktivujte.If you later decide to allow access, go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Phone, and then turn on the permission.

  • Povolit pro Portál společnosti přístup k vašim kontaktům?Allow Company Portal to access your contacts?

   android-company-portal-sign-in

   Pokud se zobrazí tato zpráva, klepněte na POVOLIT.If you see this message, tap ALLOW. Na POVOLIT můžete bezpečně klepnout, protože Microsoft nikdy nevyužívá přístup k vašim kontaktům.It is safe to tap ALLOW because Microsoft never accesses your contacts! Text zprávy určuje společnost Google a Microsoft ho nemůže změnit.Google controls the message text, and Microsoft cannot change it. Pokud přístup povolíte, umožníte aplikaci Portál společnosti jenom vytvářet, používat a spravovat váš pracovní účet.When you allow access, it only lets the Company Portal app create, use, and manage your work account.

   Pokud přístup odmítnete, zobrazí se tato zpráva znovu při příštím přihlášení k portálu společnosti, ale další zprávy můžete vypnout zaškrtnutím políčka Příště se už neptat.If you deny access, the message will appear again the next time you sign in to the Company Portal, but you can turn off future messages by tapping the Never ask again box. Pokud se později rozhodnete povolit přístup, použijte možnost Nastavení > Aplikace > Portál společnosti > Oprávnění > Telefon a tato oprávnění aktivujte.If you later decide to allow access, go to Settings > Apps > Company Portal > Permissions > Phone, and then turn on the permission.

 10. Na obrazovce Aktivovat správce zařízení klepněte na Aktivovat.On the Activate device administrator screen, tap Activate.

  Obrazovka Aktivovat správce zařízení

  Portál společnosti potřebuje ke správě vašeho zařízení roli správce zařízení.The device administrator role is one that the Company Portal needs to manage your device. Ta umožňuje vašemu správci například zobrazit si, kolikrát jste se pokusili odemknout obrazovku a provést nějaké akce.It allows your admin to see certain things - like how many times you've attempted to unlock your screen - and to take some actions.

  Je důležité si zapamatovat, že tyto akce se provádí ve jménu bezpečnosti.The key to remember is that these are actions that are taken in the name of security. Vaše firemní podpora se nesnaží vám bezdůvodně narušit soukromí nebo vymazat informace, ale chce se ujistit, že jsou firemní data v bezpečí.Your company support isn't trying to violate your privacy or erase your information for no reason, but wants to make sure that corporate data is kept safe.

  Microsoft tuto zprávu nemůže nijak ovlivnit a rozumíme, že její formulace se může zdát poněkud radikální.Microsoft does not control this message, and we understand that its phrasing can seem somewhat drastic. Neexistuje žádný způsob, kterým by Portál společnosti mohl zobrazovat omezení a přístup, které jsou relevantní pouze pro vaši organizaci.There's not a way for the Company Portal to display just the restrictions and access that are relevant to your organization. Na této obrazovce je udělujete všechny najednou.All of them are granted at once on this screen. Pokud máte otázky týkající se použití konkrétně ve své organizaci, požádejte o další informace firemní podporu (pomocí kontaktních informací na webu Portál společnosti).Contact your company support for more information using the contact information in the Company Portal website if you have questions specific to your individual organization's use.

 11. Podle pokynů zadejte kód PIN nebo heslo.Follow the prompts to enter a PIN or password. Pokud jste už kód PIN nebo heslo v daném zařízení nastavili, tato obrazovka se buď neobjeví, nebo budete muset zadat nový kód PIN a heslo.If you already set up a PIN or password on this device, you won't see this screen or be required to enter a new PIN or password.

  Zadání kódu PIN nebo hesla

 12. Pokud používáte zařízení s funkcí Samsung Knox, klepněte na Potvrdit a zobrazí se zpráva o registraci zařízení.If you are using a Samsung Knox device, tap Confirm, and you’ll see a message that your device is being enrolled. Pokud používáte nativní zařízení s Androidem, všimnete si jenom následující obrazovky, která označuje, že vaše zařízení se registruje.If you are using a native Android device, just notice the following screen that shows that your device is being enrolled.

  Zásady ochrany osobních údajů Samsung Knox

  Tato obrazovka informuje o registraci zařízení.This screen shows that your device is being enrolled.

  Obrazovka registrace zařízení

 13. Když se zobrazí stránka Nastavení firemního přístupu, klepněte na POKRAČOVAT.When the Company Access Setup screen appears, tap CONTINUE. Pokud se zobrazí zpráva, že vaše zařízení nedodržuje předpisy, podle pokynů tento problém vyřešte a pak klepněte na POKRAČOVAT.If a message indicates that your device is out of compliance, follow the instructions to fix the issue, and then tap CONTINUE.

  Zařízení nedodržuje předpisy, ale je zaregistrované.

  Zobrazí se problémy zařízení s dodržením předpisů, které je potřeba vyřešit.

  Další informace o problémech zjistíte, když na ně klepnete.You can find out more about the issues by tapping on them.

  Rozbalené problémy zařízení s dodržením předpisů

  Obrazovka nastavení přístupu společnosti

 14. Na obrazovce Nastavení firemního přístupu je hotové klepněte na HOTOVO.On the Company Access Setup complete screen, tap DONE. Právě jste svoje zařízení zaregistrovali.Your device is now enrolled.

  Obrazovka Nastavení firemního přístupu je hotové

Než začnete instalovat firemní aplikace, přejděte na Nastavení > Zabezpečení a zapněte Neznámé zdroje.Before you try to install company apps, go to Settings > Security, and turn on Unknown sources. Pokud před instalací firemních aplikací tuto možnost nezapnete, zobrazí se tato zpráva: „Instalace blokována.If you don't turn on this option before you try to install apps, you'll see the following message: "Install blocked. Z důvodů zabezpečení je v zařízení nastavené blokování instalací pro aplikace získané z neznámého zdroje.“For security reasons, your device is set to block installations of apps obtained from unknown sources." Klepnutím na Nastavení v dialogovém okně s chybou můžete přejít na možnost Neznámé zdroje.You can tap Settings on the error dialog box to go to the Unknown sources option.

Poznámka

Pokud vaše organizace používá software pro správu telekomunikačních výdajů (Telecom Expense Management), budete muset před úplnou registrací zařízení provést několik dalších kroků.If your organization is using telecom expense management software, you will have an additional few steps to complete before your device is fully enrolled. Další informace najdete tady.Find out more here.

Pokud se při registraci zařízení do služby Intune zobrazí chybová zpráva, můžete chyby při registraci odeslat firemní podpoře.If you get an error while you try to enroll your device in Intune, you can send enrollment errors to your company support.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na svou firemní podporu (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.