Registrace zařízení s Androidem ve službě TEM (Telecom Expense Management)Enroll your Android device in telecom expense management

Vaše organizace může používat software pro správu telekomunikačních výdajů (TEM – Telecom Expense Management), aby zajistila využívání datových a hlasových tarifů v rámci přijatelných limitů.Your organization may be using telecom expense management software to ensure that their data and voice plans are being used within acceptable limits. Po dokončení registrace zařízení budete vyzváni k výběru nejvhodnější kategorie tohoto zařízení.Once you have completed enrolling your device, you will then be prompted to select the best category for that device.

Snímek obrazovky s výběrem nejvhodnější kategorie pro zařízení s iOS.

Po výběru příslušné možnosti dostanete oznámení s pokynem k instalaci aplikace Datalert z obchodu Google Play.Select the appropriate option, and you will receive a notification to install the Datalert app from the Google Play Store. Aplikace Datalert umožňuje vaší organizaci měřit využití dat.The Datalert app is how your organization can measure data usage. Pokud má vaše organizace nakonfigurovanou možnost pracovní nebo školní registrace, budete se muset přihlásit pomocí pracovního nebo školního účtu.If your organization has configured the work or school enrollment option, you will be required to log in with your work or school account. Pokud taková možnost není povolena, budete muset zadat údaje, jako je vaše telefonní číslo, a ověřit zařízení pomocí kódu, abyste se mohli z aplikace zaregistrovat ve službě Datalert.If this hasn't been enabled, you will need to provide information such as your phone number and verify your device using a code to enroll into the Datalert service from the app.

Pokračujte klepnutím na šipku Další v pravém horním rohu obrazovky.Tap the next arrow at the top right corner of the screen to proceed. Vaše firemní podpora by vám měla říct, jestli se budete přihlašovat svým pracovním nebo školním účtem Microsoft nebo jestli budete používat svoje telefonní číslo.Your company support should tell you whether you'll sign in with your Microsoft work or school account or to use your phone number.

Snímek úvodní obrazovky aplikace Datalert se stručným vysvětlením toho, jak vám tato aplikace pomůže využít datový tarif na maximum, a výzvou k přechodu na další obrazovku

Registrace v Datalertu pomocí pracovního nebo školního účtu MicrosoftEnroll into Datalert using your Microsoft work or school account

 1. Vyberte Zaregistrovat se pomocí účtu Microsoft.Select Enroll with Microsoft account.

  Snímek obrazovky Nastavení v aplikaci Datalert, na které je v horní části zobrazeno pole pro registraci zařízení a v dolní části možnost registrace pomocí účtu Microsoft, pokud máte účet Microsoft Office 365 a předplatné Intune

 2. Z dostupných účtů zvolte pracovní nebo školní účet.Choose your work or school account from the available accounts. Pokud váš účet není uveden, můžete se přihlásit pomocí tlačítka Přidat účet.If your account is not listed, you can sign in to it using the Add account button.

  Snímek obrazovky Vybrat účet s ukázkovým účtem a tlačítkem Přidat účet

 3. Datalert se bude instalovat a po chvíli by se měla instalace dokončit.Datalert setup will work for a few moments, then should complete. Po dokončení klepněte na Dokončit.Tap Finish when it completes.

Registrace v Datalertu pomocí telefonního číslaEnroll into Datalert using your phone number

 1. Zadejte telefonní číslo zařízení.Provide your device's phone number.

  Snímek obrazovky aplikace Datalert s žádostí o telefonní číslo

 2. Prostřednictvím SMS zprávy pak dostanete ověřovací kód.You will then receive a verification code through an SMS message. Zadejte tento kód a klepněte na OK.Provide the code and tap OK.

  Snímek obrazovky aplikace Datalert s žádostí o ověřovací kód v SMS zprávě

 3. Jakmile tento ověřovací kód zadáte, instalace aplikace Datalert se dokončí.Once you've provided the verification code, Datalert setup will complete. Po klepnutí na Dokončit budete moci v aplikaci Datalert monitorovat využití dat.Tap Finish and you will be able to monitor your data from the Datalert app.

  Snímek obrazovky aplikace Datalert s monitorováním dnešního využití dat

Po registraci začnete v aplikaci Datalert sledovat využití dat.Once you've enrolled, you will begin to see your data usage in the Datalert app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.