Instalace firemní virtuální privátní sítě (VPN)How to install your company's Virtual Private Network (VPN)

Pokud firemní podpora nakonfigurovala aplikaci VPN, která vám umožní připojit se k prostředkům vaší společnosti, zobrazí se v zařízení s Androidem oznámení, že je potřeba nainstalovat aplikaci VPN.If your company support has configured a VPN application to enable you to connect to your company's resources, you'll see a notification on your Android device indicating that you need to install a VPN app. Aplikaci VPN nainstalujete pomocí následujícího postupu:Follow these steps to install the VPN app:

  1. Stáhněte dolů panel oznámení a klepněte na Klepnutím nainstalujete tuto požadovanou aplikaci.Pull down the notification drawer, and tap Tap to install this required app.

  2. V obchodě Play Store klepněte na INSTALOVAT a při instalaci aplikace postupujte podle pokynů.In the Play Store, click INSTALL and follow the prompts to install the app.

  3. Klepněte na Instalovat profil firemní sítě VPN a postupujte podle pokynů.Tap Install corporate VPN profile and follow the prompts. Postup instalace se může mírně lišit podle toho, kterého zprostředkovatele sítě VPN vaše společnost používá.The installation steps may be slightly different, depending on which VPN provider your company is using.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.