Vzdálené uzamčení zařízení z webu Portál společnostiRemotely lock your device from the Company Portal website

Nehody se stávají a někdy se ztrácejí i zařízení.Accidents happen, and sometimes devices can go missing. Pokud jste zařízení ztratili nebo vám ho někdo odcizil, bude asi vaší první starostí to, že ať už je zařízení kdekoli, může se k vašim informacím dostat nepovolaná osoba.If your device has been lost or stolen, the first worry you might have is that the information on it could be accessed by anyone, wherever your device is.

Poznámka

Používejte správná hesla na správných místech.Make sure you're using the right passwords in the right places. Heslo pracovního nebo školního účtu se může lišit od hesla, které používáte k přihlášení do zařízení, a různá hesla můžou mít i jednotlivá zařízení.Your work or school account password may be different from the password you use to sign in to your device, and one device could have a different password than another. Pokud máte s hesly potíže, požádejte o pomoc firemní podporu.If you're having trouble with your passwords, contact your company support for help.

Abyste byli v bezpečí, můžete zařízení uzamknout pomocí možnosti Vzdálené uzamčení na webu Portál společnosti.To be safe, you can lock it by using the Remote Lock option on the Company Portal website. Vzdálené uzamčení funguje na těchto platformách:Remote Lock works for:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • Windows 10Windows 10
 • Windows 10 Mobile (pokud už je pro zařízení nastaveno heslo)Windows 10 Mobile (if the device already had a passcode set)
 • Windows Phone 8.1 (pokud už je pro zařízení nastaveno heslo)Windows Phone 8.1 (if the device already had a passcode set)

Použití vzdáleného uzamčení k uzamčení zařízeníTo use Remote Lock to lock your device

 1. Na webu Portál společnosti klepněte na tlačítko nabídky a potom vyberte Moje zařízení.On the Company Portal website, tap the menu button, then select My Devices.

 2. Na stránce Moje zařízení vyberte název zařízení, které chcete zamknout.On the My Devices page, select the name of the device you want to lock.

  Snímek obrazovky se stránkou Moje zařízení s několika neidentifikovanými zařízeními zobrazenými nad výzvou k registraci zařízení, která nejsou v seznamu, nebo k identifikaci neidentifikovaných zařízení

 3. Zařízení se otevře v místním okně.The device will open in a popup window. Klepněte na tlačítko Vzdálené uzamčení.Tap the Remote Lock button.

  Všechny možnosti pro vybrané zařízení na webu Portál společnosti, včetně možnosti Přejmenovat, Odebrat, Resetovat zařízení, Resetovat heslo a Vzdálené uzamčeníAll options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

 4. Zobrazí se oznámení, že se chystáte uzamknout zařízení.A notice will appear to let you know that you are about to lock your device. Klepněte na Vzdálené uzamčení a web Portál společnosti se pokusí vaše zařízení uzamknout.Tap Remote Lock, and the Company Portal website will try to lock your device.

  Když vyberete Vzdálené uzamčení, zobrazí se zpráva, že vzdálené uzamčení čeká na vyřízení.Once you select Remote Lock, a “Remote lock pending” message will appear. Pokud je vzdálené uzamčení úspěšné, stav se změní na Vzdálené uzamčení bylo úspěšné.When Remote Lock succeeds, the status changes to “Remote lock successful.”

  Stav vzdáleného uzamčení se zobrazuje na třech místech:The Remote Lock status displays in three places:

  • Oblast oznámení na webu.The notifications area of the website.
  • Stránka Podrobnosti zařízení.The Details page for the device.
  • Dlaždice zobrazující název zařízení v části stránky Moje zařízení.The tile that shows the device name on the My Devices section of the page.

Poznámka

Pokud se zobrazí oznámení, že se vzdálené uzamčení nezdařilo, počkejte několik minut a zkuste zařízení znovu zamknout.If you see a “Remote Lock failed” notification, wait a few minutes, and try to lock your device again. Po zahájení nového pokusu se stav změní zpět na Vzdálené uzamčení čeká na vyřízení.After you begin to retry, the status will change back to “Remote lock pending.” Pokud se nový pokus nezdaří, budete muset požádat o pomoc firemní podporu.If the retry doesn't work, you need to reach out to your company support.

Pokud najdete své zařízení a chcete ho odemknout po použití vzdáleného uzamčení, stačí zadat heslo.If you find your device and want to unlock it after using Remote Lock, just enter your passcode.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.