Přejmenování zařízení z webu Portál společnostiRename your device from the Company Portal website

Pokud chcete, můžete zařízení přejmenovat, abyste ho mohli snadněji identifikovat.You may decide that you want to rename your device to make it easier to identify. Můžete to udělat na webu Portál společnosti.You can do this from the Company Portal website. Web Portál společnosti je webová stránka sloužící ke správě počítačů a zařízení, jejichž správu jste si zaregistrovali u svého IT oddělení.The Company Portal website is a web page that you can use to manage computers and devices that you have enrolled into management with your IT department.

Přejmenování zařízení:To rename your device:

  1. Na webu Portál společnosti klepněte na tlačítko nabídky Malý obrázek tlačítka nabídky, tři vodorovné pruhy nad sebou a potom vyberte Moje zařízení.On the Company Portal website, tap the menu button A small image of the menu button, three horizontal bars stacked in parallel., then select My Devices.

  2. Na stránce Moje zařízení vyberte název zařízení, které chcete přejmenovat.On the My Devices page, select the name of the device you want to rename.

    Snímek obrazovky se stránkou Moje zařízení s několika neidentifikovanými zařízeními zobrazenými nad výzvou k registraci zařízení, která nejsou v seznamu, nebo k identifikaci neidentifikovaných zařízení

  3. Zařízení se otevře v místním okně.The device will open in a popup window. Klepněte na tlačítko Přejmenovat.Tap the Rename button.

    Všechny možnosti pro vybrané zařízení na webu Portál společnosti, včetně možnosti Přejmenovat, Odebrat, Resetovat zařízení, Resetovat heslo a Vzdálené uzamčeníAll options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

  4. Do pole, ve kterém se zobrazí název vašeho zařízení, zadejte nový název zařízení a potom klepněte na tlačítko Přejmenovat.In the box where your device's name appears, type a new name for your device, and then tap the Rename button. Zařízení se teď zobrazí s novým názvem.Your device now appears with the new name.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.