Resetování zařízení z webu Portál společnostiReset your device from the Company Portal website

V případě ztráty nebo odcizení zařízení může být vhodné restovat jeho tovární nastavení za účelem zabránění neoprávněného přístupu k vašim údajům.If your device gets lost or stolen, you might want to reset it to its factory default settings to prevent unauthorized access to your data. Můžete taky vzdáleně resetovat zařízení pomocí webu Portál společnosti.You can reset your device remotely by using the Company Portal website. Web Portál společnosti je webová stránka sloužící ke správě počítačů a zařízení zaregistrovaných v Intune.The Company Portal website is a web page that you can use to manage computers and devices that you have enrolled in Intune. Na tomto webu můžete plnit většinou stejné úkoly, jako když používáte aplikaci Portál společnosti.You can use this website to do most of the same tasks that you can do when using your Company Portal app.

Pokud zařízení resetujete, nebude již uvedené na Portálu společnosti a bude restované do výchozího továrního nastavení.If you reset your device, it will no longer be listed in the Company Portal, and the device will be reset to its factory default settings.

Poznámka

Následující kroky můžete také provést na jiném zaregistrovaném zařízení tak, že na něm otevřete aplikaci Portál společnosti a pomocí stejných kroků dokončíte resetování.You can also perform the following steps from another device that you've enrolled by opening the Company Portal app on that device and going through similar steps to complete the reset.

Resetování zařízení:To reset your device:

  1. Na webu Portál společnosti klepněte na tlačítko nabídky a potom vyberte Moje zařízení.On the Company Portal website, tap the menu button, then select My Devices.

  2. Na stránce Moje zařízení vyberte název zařízení, které chcete přejmenovat.On the My Devices page, select the name of the device you want to rename.

    Snímek obrazovky se stránkou Moje zařízení s několika neidentifikovanými zařízeními zobrazenými nad výzvou k registraci zařízení, která nejsou v seznamu, nebo k identifikaci neidentifikovaných zařízení

  3. Zařízení se otevře v místním okně.The device will open in a popup window. Klepněte na tlačítko Resetovat.Tap the Reset button.

    Všechny možnosti pro vybrané zařízení na webu Portál společnosti, včetně možnosti Přejmenovat, Odebrat, Resetovat zařízení, Resetovat heslo a Vzdálené uzamčeníAll options for a selected device on the Company Portal website, including Rename, Remove, Reset Device, Reset Passcode, and Remote Lock.

  4. Zobrazí se upozornění, že se chystáte vymazat veškerý obsah zařízení jeho resetováním do výchozího továrního nastavení.A warning message will appear to let you know that you are about to erase all content on your device by resetting it to the factory default settings. Klepnutím na Resetovat potvrďte, že to chcete provést.Tap Reset to confirm that this is what you want to do.

Zařízení se resetovalo.Your device has now been reset.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.