Odeslání protokolů vývojářům Portálu společnosti pro zařízení s iOSemSend logs to the Company Portal developers for iOS devices

Může se stát, že se aplikace Portál společnosti nečekaně zavře.Sometimes the Company Portal app may close unexpectedly. Informace o těchto potížích můžou vývojářům této aplikace pomoct vylepšit její fungování tak, aby se nic podobného v budoucnu nestávalo.This is an issue that the app developers want to hear about, as it can help us make it work better for you and prevent this kind of thing from happening in the future. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

Pokud u vás k tomuto problému došlo, tým Portálu společnosti potřebuje určité informace, aby se mohl pokusit diagnostikovat hlavní příčinu.If this is happening to you, the Company Portal team needs some information to try and diagnose the root cause. Potřebujeme, abyste provedli následující kroky:Here’s what we need you to do:

  1. Zkuste problém reprodukovat, aby nastal znovu.Attempt to make the issue happen again. Pokud se vám to nepovede, nevadí, ale může vám to usnadnit následující krok.It’s ok if you can’t, but it might make the next step easier if you can.
  2. Přejděte na Nastavení > Soukromí > Analýza > Data analýzy.Go to Settings > Privacy > Analytics > Analytics Data. Jedná se o seznam aktivit aplikace, ke kterým došlo – od chyb po obecné způsoby použití. Tento seznam neobsahuje žádné osobní údaje.This is a list of app activities that have happened, ranging from crashes to general usage patterns, and it does not contain any personal information. Položky jsou v seznamu seřazené od nejnovější po nejstarší.This list is organized from most recent to oldest. Pokud se vám povedlo daný problém reprodukovat, mělo by se jednat o první položku na seznamu aktivit aplikace na této stránce.If you were able to reproduce the issue, this should be the first item that appears on the list of app activity on this page. Pokud se vám problém reprodukovat nepodařilo, přejděte dolů na první položku, která začíná textem „Portál společnosti“, a klepnutím ji otevřete.If you were unable to reproduce the issue, scroll down until you find the first item that begins with “Company Portal”, then tap it to open it.
  3. Stiskněte a podržte a pak přetáhněte malé modré tečky nahoru a dolů, dokud nebude vybraný celý text zprávy.Press and hold, then drag the little blue dots up and down until all of the text in the report has been selected. V místní nabídce klepněte na Kopírovat.Tap Copy in the popup menu.
  4. Otevřete e-mailovou aplikaci a vložte obsah do textu e-mailu.Open your email app, and paste that content into the body of the email. Odešlete e-mail na adresu IntuneCPiOSfeedback@microsoft.com.Send that email to IntuneCPiOSfeedback@microsoft.com.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.