Odeslání protokolů firemní podpoře z aplikace Nastavení pro Windows 10Send logs to your company support from the Settings app for Windows 10

Pokud dojde k chybě při použití zařízení s Windows 10 spravovaného vaší společností, můžete firemní podpoře poslat e-mailem informace o této chybě a pomoct jí tak při řešení daných potíží.If you get an error while you’re using your Windows 10 device that is managed by your company, you can help your company support troubleshoot the problem by sending them information through email. Tyto informace se ukládají na zařízení ve speciálním dokumentu s názvem diagnostický protokol.This information is kept on your device in a special document called a diagnostic log.

  1. Otevřete aplikaci Nastavení Windows – přejděte na nabídku Start a vyberte tlačítko Nastavení.Open the Windows Settings app by going to the Start menu and selecting the Settings button. Můžete také pomocí panelu hledání vyhledat „nastavení“.You can also search for "settings" in the search bar.

  2. Vyberte Účty > Přístup do práce nebo do školy.Go to Accounts > Access work or school.

  3. Vyberte možnost Exportovat soubory protokolů správy.Select "Export your management log files."

    Obrazovka Přístup do práce nebo do školy s možností exportu pod nadpisem Související nastavení

  4. Protokoly se uloží do složky C:\Users\Public\Public Documents\MDMDiagnostics.The logs will be saved in C:\Users\Public\Public Documents\MDMDiagnostics. Vytvoří se dva soubory: Jeden je samotný protokol a druhý je speciální dokument, který umožňuje správci prohlížet protokoly v různých aplikacích, jako je Microsoft Excel.Two files will be created: one is the log itself, and the other is a special document that allows your admin to review the logs in different programs, like Microsoft Excel. Oba soubory připojte k e-mailu a e-mail odešlete správci. Pokud se nejedná jenom o jednorázovou akci, jednoduše vyberte soubory ze dne, kdy jste protokoly vytvořili.Attach both of these files to an email and send that email to your admin. If you do this more than once, simply choose the files from the day you created the logs.

Možná bude také potřeba odeslat protokoly z aplikace Portál společnosti a poskytnout tak firemní podpoře další pomoc při řešení potíží, které se můžou vyskytnout.You may also need to send logs from the Company Portal app to give your company support more help in trying to troubleshoot any issues they may find.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.