Nastavení nebo změna vašeho přístupového kóduSet or change your passcode

Pokud zařízení s iOSem není v souladu se zásadami firemní podpory pro přístupový kód, zobrazí se zpráva, která stručně popisuje problém a vysvětluje, co musíte udělat, aby přístupový kód splňoval požadavky.If your iOS device doesn't comply with your company support's passcode policy, a message appears that briefly describes the issue and explains what you need to do to make your passcode meet the requirements.

Firemní podpora může pro přístupový kód nastavit více požadavků.Your company support can set more than one passcode requirement. Přístupový kód například musí obsahovat určitý počet znaků a navíc obsahovat kombinaci číslic, písmen a znaků.For example, the passcode might have to contain a certain number of characters, and it might need to have a mix of numbers, letters, and characters. Protože může být nastavených několik požadavků, vysvětlují tyto pokyny jenom to, jak jde přístupový kód nastavit nebo změnit.Because more than one requirement might be set, these instructions can explain only how to set or change your passcode. Nevysvětlují všechny možné kombinace požadavků.They don't explain every possible combination of requirements. Tato hesla slouží například k přístupu k zařízení ze zamykací obrazovky.These passcodes are used, for example, to access your device from the lock screen.

Pokud se vám přístupový kód, který splňuje požadavky na přístupový kód, nedaří nastavit, požádejte o pomoc firemní podporu.If you have trouble setting a passcode that meets the passcode requirements, contact your company support for help.

Nastavení přístupového kóduSet your passcode

  1. Klepněte na Nastavení > Touch ID a kódový zámek.Tap Settings > Touch ID & Passcode.
  2. V nabídce Touch ID a kódový zámek klepněte na Zapnout kódový zámek.On the Touch ID & Passcode menu, tap Turn Passcode On.
  3. Zadejte nový přístupový kód, který splňuje požadavky firemní podpory, a potom ho opětovným zadáním ověřte.Enter a new passcode that meets your company support's requirements, and then enter it again to verify it.

Změna přístupového kóduChange your passcode

  1. Klepněte na Nastavení > Touch ID a kódový zámek.Tap Settings > Touch ID & Passcode.
  2. Zadejte přístupový kód.Enter your passcode. Otevře se nabídka Touch ID a kódový zámek.The Touch ID & Passcode menu opens.
  3. Klepněte na Změnit přístupový kód a zadejte svoje staré heslo.Tap Change Passcode and enter your old passcode.
  4. Zadejte nový přístupový kód, který splňuje požadavky firemní podpory, a potom ho opětovným zadáním ověřte.Enter a new passcode that meets your company support's requirements, and then enter it again to verify it.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.