Zlepšení zabezpečení zařízení pomocí správného heslaMake your device safer with the right password

Uživatelé potřebují každý den přistupovat ze svých zařízení se systémem Windows k podnikovým prostředkům, například k e-mailům a dokumentům.Accessing corporate resources, such as email and documents, is something that people need to do every day from their Windows devices. Organizace chtějí zajistit, aby byl přístup z těchto zařízení bezpečný.Your organization wants to make sure that your device is doing this safely. Jedním ze způsobů, jak zajistit bezpečný přístup zařízení k těmto prostředkům, je vyžadování použití hesla.One way to make sure that your device is securely accessing these resources is requiring devices to use a password. Tato hesla slouží například k přístupu k zařízení ze zamykací obrazovky.These passwords are used, for example, to access your device from the lock screen.

Pokud zařízení s Windows nevyhovuje zásadám definovaným firemní podporou, zobrazí se zpráva, která stručně popisuje problém a vysvětluje, co potřebujete udělat, aby heslo splňovalo požadavky.If your Windows device doesn't comply with your company support's password policy, you will see a message that briefly describes the issue and explains what you need to do to make your password meet the requirements.

Poznámka

Firemní podpora může pro heslo nastavit více požadavků.Your company support can set more than one password requirement. Může například požadovat, aby heslo mělo určitý počet znaků, které představují kombinaci číslic a písmen.For example, the password might have to be a certain number of characters, and it might have to be a mix of numbers and letters. Vzhledem k tomu, že může být nastaveno více požadavků, vysvětlují tyto pokyny jenom to, jak heslo nastavit nebo změnit.Because more than one requirement might be set, these instructions explain only how to set or change your password. Nevysvětlují všechny možné kombinace požadavků.They don't explain every possible combination of requirements.

Změna hesla ve Windows Phone 8.1To change your password on Windows Phone 8.1

  1. Na domovské obrazovce zvolte Nastavení a pak zvolte Zamykací obrazovka.From the home screen, choose Settings, and then choose lock screen.
  2. Posuňte se dolů na Heslo a zvolte Změnit heslo.Scroll down to Password, and choose change password.
  3. Do pole Aktuální heslo zadejte aktuální heslo.Enter your current password in the Current password box.
  4. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a potvrďte ho v poli Potvrdit heslo.Enter your new password in the New password box, and then reenter it in the Confirm password box.
  5. Zvolte Hotovo.Choose done.

Nastavení hesla ve Windows Phone 8.1To set your password on Windows Phone 8.1

  1. Na domovské obrazovce zvolte Nastavení a pak zvolte Zamykací obrazovka.From the home screen, choose Settings, and then choose lock screen.
  2. Přejděte dolů na Heslo a přesuňte ovladač pro Heslo do polohy Zapnuto.Scroll down to Password, and slide the Password bar to On.
  3. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a potvrďte ho v poli Potvrdit heslo.Enter your new password in the New password box, and then reenter it in the Confirm password box.
  4. Zvolte Hotovo.Choose done.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.