Nastavení časového intervalu před zablokováním zařízeníHow to set the amount of time before your device is locked

Aby vaše data na zařízení s Androidem byla ve větším bezpečí, může firemní podpora nastavit zásady, které vyžadují nastavení doby, po kterou může být zařízení neaktivní před automatickým zamčením.To keep the data on your Android device more secure, your company support can set a policy that requires you to set the amount of time that your device can be idle before it is automatically locked. Pomocí těchto kroků můžete nastavte dobu, než se zařízení zamkne.Follow these steps to set the amount of time before your device will be locked.

  1. V Nastavení zařízení klikněte na Zabezpečení > Automatické uzamčení (na některých zařízeních se zobrazuje jako Uzamknout telefon po).In Settings on your device, click Security > Automatically Lock (this appears as Lock phone after on some devices).

  2. Zadejte hodnotu časového limitu hesla.Specify the password timeout value.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.