Nastavení PIN kódu nebo heslaSet your PIN or password

Pokud Intune používáte pro přístup k pracovním nebo školním datům, může vaše firemní podpora vyžadovat, abyste na zařízení s Androidem nastavili PIN kód nebo heslo.Your company support might require you to set a PIN or password on your Android device when you're using Intune to access your work or school data. Mohou se také zobrazit zprávy, které vyžadují, abyste kvůli větší bezpečnosti zadali delší nebo složitější PIN nebo heslo.You might also see messages that require you to make your PIN or password longer or more complex so that it's more secure. Tato hesla slouží například k přístupu k zařízení ze zamykací obrazovky.These passcodes are used, for example, to access your device from the lock screen.

K nastavení kódu PIN a hesla použijte následující postup.You can use the following steps to set a PIN or password.

  1. Klepněte na Nastavení > Zabezpečení > Zamykací obrazovka > Heslo.Tap Settings > Security > Screen Lock > Password.

  2. Zvolte a potvrďte nové heslo.Choose and confirm your new password.

Pro určitá zařízení musíte kromě hesla obrazovky nastavit spouštěcí kód PIN.For certain devices, you may need to set a startup PIN in addition to your screen password. Můžete tento problém zkusit vyřešit tak, že v aplikaci nastavení najdete umístění k povolení této možnosti.You can try to fix this issue by finding a location in your settings app to enable this option. Třeba na Samsungu Galaxy S7 můžete zabezpečené spuštění povolit tak, že přejdete do Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zabezpečené spuštění.For example, on the Samsung Galaxy S7, you enable Secure Startup by going to Settings > Lock Screen and Security > Secure Startup. Další informace najdete tady.You can find out more here.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.