Jak se mám do aplikace Portál společnosti přihlásit?How do I sign in to the Company Portal app?

Aplikaci Portál společnosti používáte pro přístup k prostředkům společnosti, jako je e-mail nebo podnikové aplikace.You use the Company Portal app to access your company resources, like email and business apps. Jsou dva hlavní způsoby, jak se k Portálu společnosti přihlásit:There are two main ways that you can sign in to the Company Portal:

 • Použijte svou pracovní e-mailovou adresu a hesloUsing your work email address and password
 • Přihlaste se z jiného zařízeníSigning in from another device

Následující obrázky se sice vztahují k systému iOS, ale proces je prakticky totožný pro zařízení s Androidem a s Windows.Even though the following pictures are for iOS, the process is virtually identical for your Android and Windows devices.

Přihlaste se pomocí pracovní e-mailové adresy a heslaSigning in with your email address and password

 1. Otevřete na zařízení aplikaci Portál společnosti a klepněte na Přihlásit se.Open the Company Portal app on your device and tap Sign In.

  Přihlašovací stránka Portálu společnosti s ikonou osoby před grafickým znázorněním webu.

  Nemáte ještě aplikaci Portál společnosti?Don't have the Company Portal app? Zjistěte, jak ji nainstalovat a stáhnout pro systém iOS nebo Android.Find out how to install and download it for iOS or Android.

 2. Zadejte svůj pracovní nebo školní účet a klepněte na Další.Enter your Work or school account and tap Next.

  Uživatel je vyzván, aby zadal jenom e-mailovou adresu místo zadání e-mailu a hesla na stejné obrazovce.

 3. Zadejte heslo a klepněte na Přihlásit se.Enter your password and tap Sign In.

  Po přijetí e-mailové adresy je uživatel vyzván k zadání hesla.

 4. Jakmile Portál společnosti přijme vaše přihlašovací údaje, proběhne přihlášení a vy získáte přístup k prostředkům vaší společnosti.After the Company Portal accepts your login, it signs you in and you can begin to access your company resources.

  Po absolvování procesu ověřování aplikace Portál společnosti zobrazí pruh načítání a přihlásí se.

Přihlášení pomocí ověřování na základě certifikátuSigning in with certificate-based authentication

 1. Na svém zařízení otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app on your device.

 2. Zadejte svůj Pracovní nebo školní účet.Enter your Work or school account.

 3. Klepněte na odkaz Přihlásit se pomocí certifikátu.Tap the Sign in with a certificate link.

 4. Klepnutím na Pokračovat certifikát použijte.Tap Continue to use the certificate.

Přihlaste se z jiného zařízeníSigning in from another device

Pokud pro přihlašování k prostředkům společnosti nepoužíváte heslo, můžete použít jiné zařízení na potvrzení toho, že jste ten správný člověk se správnou úrovní přístupu.If you do not use a password to sign in to your company resources, you might use another device as the way to confirm you're the right person with the right levels of access. Pokud se ve vaší společnosti používají pro přístup k počítačům čipové karty, je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit pomocí jiného zařízení.If your company uses smartcards to access your computers, it's likely that you have to sign in using another device.

 1. Místo zadávání e-mailové adresy vyberte odkaz Přihlásit z jiného zařízení pod textovým polem pro zadání e-mailové adresy.Instead of entering in your email address, select the Sign in from another device link underneath the email text box.

  Přihlašovací stránka Portálu společnosti zobrazí výzvu, aby uživatel zadal e-mailovou adresu.

 2. Obdržíte jedinečný jednorázový kód pro přihlášení k Portálu společnosti.You receive a unique, one-time code to sign in to the Company Portal.

  Zobrazí se pokyny, abyste ze svého pracovního počítače přešli na stránku https://microsoft.com/devicelogin, kde najdete jedinečný přístupový kód, a ten pak použili k přihlášení.

 3. Na druhém zařízení otevřete prohlížeč a přejděte na stránku https://microsoft.com/devicelogin, kde zadejte kód.On your other device, open your browser and go to https://microsoft.com/devicelogin to enter the code.

  Obrázek uživatelova prohlížeče na pracovním počítači místo aplikace Portál společnosti.

 4. Jakmile stránka Přihlášení na zařízení kód ověří, vyberte Pokračovat a umožněte Portálu společnosti provést přihlášení na vašem druhém zařízení.Once the Device Login page verifies the code, select Continue to allow the Company Portal to sign in on your other device.

  Uživatel zadal svůj jedinečný kód do pole a web „Přihlášení na zařízení“ požádal o potvrzení, že je Portál společnosti Intune správnou aplikací, která má získat ověření pro přihlášení.

 5. Jakmile se kód ověří, můžete okno zavřít.Once the code is verified, you can close the window.

  Potvrzovací stránka, která uvádí, že se uživatel na svém zařízení přihlásil k aplikaci Portál společnosti a že tuto stránku může zavřít.

 6. Na vašem původním zařízení začne v aplikaci Portálu společnosti probíhat přihlašování.On your original device, the Company Portal app begins signing in.

  Po absolvování procesu ověřování aplikace Portál společnosti zobrazí pruh načítání a přihlásí se.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.