Ruční synchronizace zařízení s WindowsSync your Windows device manually

Někdy může instalace aplikace na zařízení s Windows trvat déle, než byste předpokládali.Sometimes trying to install an app on your Windows device may take longer than you think it should. V takovém případě můžete zkusit provést ruční synchronizaci zařízení s Windows.If this happens, you can try to manually sync your Windows device. Synchronizace může instalaci urychlit.Syncing may help speed up the installation.

Poznámka

Pokud jste v síti s nižší rychlostí nebo s vyšším počtem zařízení, která stahují obsah ve stejnou dobu, může instalace aplikací chvíli trvat.Apps could take awhile to install if you are on a network with slower speeds or higher amounts of devices downloading content at the same time.

Synchronizovat ručně se dají verze Windows uvedené dále.The following versions of Windows can sync manually. Pokud vaše zařízení používá jinou verzi Windows, nebude bohužel možné ruční synchronizaci spustit.Unfortunately, if your device is using a different version of Windows, you can't start a manual sync.

Stolní počítač s Windows 10Windows 10 desktop

Je více verzí Windows 10, a proto existují dvě sady postupů.There is more than one version of Windows 10, so there are two sets of steps. Pokud chcete zjistit, jaké kroky použít, podívejte se na snímky obrazovky a postupujte podle pokynů, které odpovídají tomu, co vidíte na svém zařízení.To figure out which steps to use, look at the screenshots, and then follow the steps that look like what you see on your device.

 1. Zvolte tlačítko Start a pak zvolte Nastavení.Choose the Start button, and then choose Settings.

  Tlačítko Start

 2. Na stránce Nastavení zvolte Účty.On the Settings page, choose Accounts.

  Volba možnosti Účty na obrazovce Nastavení

 3. Podívejte se na další dvě obrazovky a najděte tu, která vypadá stejně jako to, co vidíte ve svém zařízení.Look at the next two screens, and find the one that looks like the one you see on your device. Použijte postup odpovídající této obrazovce.Follow the steps that go with the screen that you see on your device.

  Pokud se zobrazí tato obrazovka s informací „Přístup do práce nebo do školy“, postupujte podle pokynů v části Postup, pokud se zobrazí Přístup do práce nebo do školy.If you see this screen, which shows "Access work or school," follow the instructions in Steps to follow if you see Access work or school.

  Postup synchronizace, pokud se zobrazí Přístup do práce nebo do školy

  Pokud se zobrazí tato obrazovka s informací „Přístup do práce“, postupujte podle pokynů v části Postup, pokud se zobrazí Přístup do práce.If you see this screen, which shows "Work access," follow the steps in Steps to follow if you see Work access.

  Volba účtu typu Přístup do práce

Postup, pokud se zobrazí Přístup do práce nebo do školySteps to follow if you see Access work or school

 1. Na stránce Účty zvolte Přístup do práce nebo do školy.On the Accounts page, choose Access work or school.

  Volba Přístup do práce nebo do školy

 2. Zvolte svůj pracovní nebo školní účet.Choose your work or school account. V závislosti na nastavení provedeném vaší firemní podporou se můžou zobrazit dva účty, které se podobají účtům v následujícím příkladu.Depending on how your company support has set things up, you might see two accounts that look similar to the example shown below. Jeden účet má u sebe aktovku a druhý logo Microsoftu.One account has a briefcase next to it, and the other has the Microsoft logo next to it.

  • Pokud vidíte účet s aktovkou, vyberte ho a podívejte se, že je pod ním tlačítko Informace.If you see the account with the briefcase, select it, and look for an Info button under it.
  • Pokud vidíte jen účet s logem Microsoftu, vyberte ho a podívejte se, že je pod ním tlačítko Informace.If you see only the account with the Microsoft logo, select the account, and look for an Info button under it.

   Volba názvu účtu vedle aktovky nebo loga Microsoftu

 3. Zvolte tlačítko Informace.Choose the Info button. Otevře se dialogové okno, které vypadá podobně jako v následujícím příkladu.A dialog opens that looks similar to the example below.

  Volba názvu účtu vedle aktovky nebo loga Microsoftu

 4. Zvolte tlačítko Synchronizovat.Choose the Sync button. Zařízení se bude synchronizovat s Intune.Your device will be synced with Intune.

Postup, pokud se zobrazí Přístup do práceSteps to follow if you see Work access

 1. Na stránce Účty zvolte Přístup do práce.On the Accounts page, choose Work access.

  Volba účtu typu Přístup do práce

 2. V části Zaregistrovat se ve správě zařízení zvolte název své firmy.Under the section Enroll in to device management, choose the name of your company.

  Volba názvu firmy pro správu zařízení

 3. Zvolte tlačítko Synchronizovat.Choose the Sync button.

  Volba tlačítka Synchronizovat

  Tlačítko bude zašedlé, dokud synchronizace neskončí.The button becomes grayed out until the sync is finished.

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

Chcete-li ručně synchronizovat mobilní zařízení s Windows 10 pro urychlení pomalé instalace aplikací:To manually sync your Windows 10 Mobile device to speed up a slow app installation:

 1. Přejděte na Všechny aplikace > Nastavení > Účty.Go to All apps > Settings > Accounts.

  Volba možnosti Účty na obrazovce Nastavení

 2. Zvolte Přístup do práce.Choose Work access.

  Volba účtu typu Přístup do práce

 3. V části Zaregistrovat se ve správě zařízení zvolte název své firmy.Under Enroll in to device management, choose your company name.

  Volba názvu firmy pro správu zařízení

 4. Zvolte ikonu Synchronizovat.Choose the Sync icon.

  Volba ikony Synchronizovat

  V horní části obrazovky se zobrazí zpráva, že „probíhá synchronizace účtu“.The message “We’re synching your account” appears at the top of the screen. Tlačítko Synchronizovat je zašedlé, dokud neskončí synchronizace vašeho zařízení.The Sync button is grayed out until your device finishes syncing.

Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1

Chcete-li provést ruční synchronizaci mobilního zařízení s Windows 8.1 pro urychlení pomalé instalace aplikací:To manually sync your Windows Phone 8.1 device to speed up a slow app installation:

 1. Přejděte na Všechny aplikace > Nastavení > Pracoviště.Go to All apps > Settings > workplace.

  Seznam nastavení

 2. Zvolte název své firmy.Choose the name of your company.

  Volba názvu firmy pro účet pracoviště

 3. Zvolte ikonu Synchronizovat.Choose the Sync icon.

  Volba ikony Synchronizovat

  V horní části obrazovky bude až do skončení synchronizace zařízení zobrazená zpráva, že „probíhá synchronizace účtu“.The message “We’re synching your account” appears at the top of the screen until your device finishes syncing.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.