Ruční synchronizace zařízení s WindowsSync your Windows device manually

Pokud je rychlost instalace aplikace příliš nízká, iniciujte ruční synchronizaci zařízení. Ruční synchronizace vynutí, aby se vaše zařízení spojilo s Intune za účelem nejnovějších aktualizací a komunikací.When app installation speed is less than ideal, initiate a manual device sync. Manual syncs force your device to connect with Intune for the latest updates and communications. Po dokončení synchronizace zařízení se může rychlost instalace zvýšit.Installation speed may increase after the device sync is complete.

Intune podporuje ruční synchronizaci z aplikace Portál společnosti a z aplikace Nastavení zařízení.Intune supports manual sync from the Company Portal app and from the device Settings app.

Funkce aplikace Portál společnosti se podporuje v zařízeních se systémem Windows 10 Creators Update (1703) nebo novějším.Company Portal app functionality is supported on Windows 10 devices running the Creator's Update (1703) or later.

Všechna zařízení s Windows, včetně následujících, se dají synchronizovat z aplikace Nastavení v zařízení:All Windows devices can be synced from the device Settings app, including:

Synchronizace z aplikace Portál společnosti pro WindowsSync from Company Portal app for Windows

Následující postup použijte k ruční synchronizaci jakéhokoli zařízení s Windows 10 a aktualizací Creators Update (verze 1703) nebo novější.Complete these steps to manually sync any Windows 10 device running Creator's Update (version 1703) or later.

 1. Na svém zařízení otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app on your device.

 2. Vyberte Nastavení > Synchronizace.Select Settings > Sync.

  Snímek obrazovky s domovskou stránkou aplikace Portál společnosti a zvýrazněnou možností Nastavení

  Snímek obrazovky stránky nastavení v aplikaci Portál společnosti a zvýrazněným tlačítkem Synchronizovat

Synchronizace z aplikace NastaveníSync from Settings App

Následující postup použijte k ruční synchronizaci zařízení se systémem Microsoft HoloLens, Windows 10 Desktop, Windows 10 Mobile nebo Windows Phone 8.1 z aplikace Nastavení.Complete these steps to manually sync your Microsoft HoloLens, Windows 10 desktop, Windows 10 Mobile, or Windows Phone 8.1 devices from the Settings app.

Stolní počítač s Windows 10Windows 10 desktop

 1. Na zařízení vyberte Start > Nastavení.On your device, select Start > Settings.

 2. Vyberte Účty.Select Accounts.

  Volba možnosti Účty na obrazovce Nastavení

 3. Pro stolní počítače existuje více verzí systému Windows 10.Multiple versions of Windows 10 exist for desktops. Porovnejte svoji obrazovku se snímky obrazovky níže a zjistěte, který postup máte provést.Compare your screen to the screenshots below to determine which set of steps to follow.

  Možnost Přístup do práce nebo do školy v aplikaci Nastavení

  • Pokud na své obrazovce vidíte Přístup do práce, pokračujte kroky v části Přístup do práce.If your screen reads Work access, skip to the steps under Work access.

  Volba účtu typu Přístup do práce

Postup pro Přístup do práce nebo do školyAccess work or school steps

 1. Klikněte na Přístup do práce nebo do školy.Click Access work or school.

  Snímek obrazovky zobrazující možnost Přístup do práce nebo do školy

 2. Vyberte účet, vedle kterého je ikona aktovky.Select the account that has a briefcase icon next to it. Pokud takový účet nevidíte, je možné, že vaše společnost nakonfigurovala nastavení jiným způsobem.If you don't see this account at all, your company may have configured your settings a different way. Místo toho klikněte na účet, vedle kterého vidíte logo Microsoftu.Instead, click the account that has a Microsoft logo next to it.

  Volba názvu účtu vedle aktovky nebo loga Microsoftu

 3. Klikněte na Informace.Click Info.

 4. Klikněte na Synchronizovat.Click Sync.

Postup pro Přístup do práceWork access steps

 1. Klikněte na Přístup do práce.Click Work access.

  Volba účtu typu Přístup do práce

 2. V části Zaregistrovat se k správě zařízení zvolte název své společnosti.Under Enroll in to device management, select the name of your company.

  Volba názvu firmy pro správu zařízení

 3. Klikněte na Synchronizovat. Tlačítko zůstane deaktivované, dokud se synchronizace nedokončí.Click Sync. The button remains disabled until the sync is complete.

  Volba tlačítka Synchronizovat

Windows 10 MobileWindows 10 Mobile

 1. Na zařízení přejděte do Všechny aplikace > Nastavení > Účty.On your device, go to All apps > Settings > Accounts.

  Volba možnosti Účty na obrazovce Nastavení

 2. Vyberte Přístup do práce.Select Work access.

  Volba účtu typu Přístup do práce

 3. V části Zaregistrovat se k správě zařízení zvolte název své společnosti.Under Enroll in to device management, select your company name.

  Volba názvu firmy pro správu zařízení

 4. Vyberte ikonu Synchronizovat.Select the Sync icon. Tlačítko zůstane deaktivované, dokud se synchronizace nedokončí.The button remains disabled until the sync is complete.

  Volba ikony Synchronizovat

Microsoft HoloLensMicrosoft HoloLens

Tyto pokyny platí pro zařízení HoloLens se systémem Windows 10 Anniversary Update (označovaným také jako RS1).These instructions apply to HoloLens devices running the Windows 10 Anniversary Update (also known as RS1).

 1. Otevřete na svém zařízení aplikaci Nastavení.Open the Settings app on your device.

 2. Vyberte Účty > Přístup do práce.Select Accounts > Work Access.
  Snímek obrazovky s aplikací Nastavení HoloLens a zvýrazněným odkazem ÚčtyScreenshot HoloLens settings app, accounts link highlighted

 3. Vyberte připojený účet > Synchronizovat. Snímek obrazovky s aplikací Nastavení HoloLens a zvýrazněným tlačítkem SynchronizovatSelect your connected account > Sync. Screenshot HoloLens settings app, sync button highlighted

Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1

 1. Přejděte na Všechny aplikace > Nastavení > Pracoviště.Go to All apps > Settings > workplace.

  Seznam nastavení

 2. Zvolte název společnosti.Select the name of your company.

  Volba názvu firmy pro účet pracoviště

 3. Vyberte ikonu Synchronizovat.Select the Sync icon.

  Volba ikony Synchronizovat

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.