Odebrání zařízení ze správy při nepřijetí podmínek použitíRemove your device from management if you declined "Terms of Use"

Pokud při pokusu o přihlášení do aplikace Portál společnosti odmítnete přijmout podmínky použití, nebudou další pokusy o přihlášení k této aplikaci v budoucnosti možné. Proto musíte k odebrání zařízení z Intune použít alternativní postup.If you declined the terms of use while trying to sign in to the Company Portal app, you are prevented from signing in to the Company Portal app on future tries, so you need to use these "workaround" instructions to remove your device from Intune.

Při odinstalaci aplikace Portál společnosti současně odebíráte zařízení z Intune.When you uninstall the Company Portal app, you are also removing your device from Intune. Vaše zařízení už nebude mít přístup k prostředkům společnosti.Your device will no longer be able to access company resources. Další informace o důsledcích odebrání zařízení ze správy najdete v tématu Co se stane, když zrušíte registraci zařízení v Intune.For more about what happens when you remove your device from management, see What happens if you unenroll your device from Intune?.

Než odinstalujete aplikaci Portál společnosti, musíte přejít na nastavení Správci zařízení a vypnout Portál společnosti.Before you can uninstall the Company Portal app, you have to go to the Device administrators setting, and turn off Company Portal. Přesný postup se může mírně lišit v závislosti na tom, jako zařízení se systémem Android používáte.The steps may differ a little, depending on which Android device you have.

Odebrání zařízení z aplikace Portál společnostiRemoving the device from the Company Portal app

Postup odebrání zařízení z Intune a odinstalace aplikace Portál společnosti:To remove your device from Intune and uninstall the Company Portal app:

  1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení & Zamykací obrazovka > Správci zařízení.Go to Settings > Security & Screen Lock > Device administrators.

    Provedením tohoto kroku okamžitě zrušíte registraci zařízení.Completing this step immediately unenrolls your device.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Portál společnosti nebo tuto položku vypněte.Uncheck the box next to, or turn off, Company Portal.

    Teď můžete aplikaci Portál společnosti odinstalovat.You can now uninstall the Company Portal app.

Odebrání dat shromažďovaných aplikací Portál společnostiRemoving data collected by the Company Portal app

Postup odebrání všech dat, která do zařízení uložila aplikace Portál společnosti pro Android:To remove all data that the Company Portal app for Android stores on your device:

  • V Aplikacích vymažte data aplikace -> klikněte na aplikaci -> tlačítko Vymazat data.Clear app data in Applications -> Click on app -> button "Clear data"
  • Odstraňte složku „\storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal“.Delete the folder '\storage\internal storage\Android\data\com.microsoft.windowsintune.companyportal'

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na svou firemní podporu (kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti) nebo napište týmu Microsoft Android.Contact your company support (check the Company Portal website for contact information), or write the Microsoft Android team.