Použití spravovaných aplikací na zařízení s AndroidemUse managed apps on your Android device

Spravované aplikace jsou aplikace, které může vaše firemní podpora nastavit tak, aby lépe chránily firemní data, ke kterým v dané aplikaci získáváte přístup.Managed apps are apps that your company support can set up to help protect company data that you can access in that app. Pokud získáváte přístup k datům ve spravované aplikaci v zařízení s Androidem, můžete si všimnout, že aplikace funguje trochu jinak, než čekáte.When you access company data in a managed app on your Android device, you may notice that the app works a little differently than what you expect. Nebudete třeba moct kopírovat a vkládat chráněná firemní data nebo tato data nebudete moct uložit do určitých umístění.For example, you might not be able to copy and paste protected company data, or you might not be able to save that data to certain locations.

Několik spravovaných aplikací také může na vašem zařízení spolupracovat, abyste mohli provádět běžné úkoly při zachování ochrany firemních dat.Different managed apps can also work together on your device to allow you to do your daily tasks, while keeping corporate data protected. Například pokud otevřete firemní soubor v jedné spravované aplikaci a k jeho zobrazení je potřeba jiná spravovaná aplikace, automaticky se otevře spravovaná aplikace, která umožňuje zobrazení souboru.For example, if you open a company file in one managed app, and another managed app is required to view that file, the managed app that allows you to view the file opens automatically. Pokud není požadovaná aplikace dostupná, nemusíte mít přístup k určitým akcím, jako je otevření dokumentu nebo přístup k webovému odkazu ze spravovaného dokumentu.If a required app is not available, certain actions, like opening a document or accessing a web link from within a managed document, might not be available.

Při přístupu k firemním datům ve spravované aplikaci se zobrazí zpráva podobná té následující, která oznamuje, že otevíráte spravovanou aplikaci.When you access company data in a managed app, you see a message like the one below, which lets you know that the app you are opening is managed.

open-managed-apps-message

Jak získám spravované aplikace?How do I get managed apps?

Spravované aplikace můžete získat několika různými způsoby:You get managed apps in a couple of different ways:

 • Při registraci zařízení v Microsoft Intune buď nainstalujete aplikaci z aplikace Portál společnosti nebo webu Portál společnosti, nebo ji na vaše zařízení nainstaluje firemní podpora.When your device is enrolled in Microsoft Intune, you either install the app from your Company Portal app or Company Portal website, or your company support might install it on your device. Informace o registraci najdete v tématu Registrace zařízení v Intune.To learn about enrolling, see Enroll your device in Intune.

 • Nainstalujte aplikaci z Obchodu Play a potom se přihlaste pomocí svého firemního uživatelského účtu spravovaného službou Intune.You install an app from the Play Store, and then sign in with your corporate user account that is managed by Intune.

Co může firemní podpora spravovat v mé aplikaci?What can my company support manage in an app?

Tady jsou některé příklady možností, které může firemní podpora spravovat v aplikaci a které můžou ovlivnit vaši interakci s firemními daty na zařízení:Here are some examples of options that your company support can manage in an app, and that can affect your interactions with company data on your device:

 • Přístup k určitým webůmAccess to specific websites

 • Přenos dat mezi aplikacemiTransfers of data between apps

 • Ukládání souborůSaving files

 • Operace kopírování a vkládáníCopy and paste operations

 • Požadavky na přístup chráněný kódem PINPIN access requirements

 • Vaše přihlášení pomocí přihlašovacích údajů společnostiYour sign in, using company credentials

 • Schopnost zálohovat do clouduAbility to back up to the cloud

 • Schopnost pořizovat snímky obrazovkyAbility to take screenshots

 • Požadavky na šifrování datData encryption requirements

Některé běžné aplikace, které může spravovat vaše oddělení IT:Some common apps that your IT department might manage are:

 • Intune Managed BrowserIntune Managed Browser

 • Prohlížeč Microsoft Azure Information ProtectionMicrosoft Azure Information Protection Viewer

 • Microsoft Word, Excel a PowerPointMicrosoft Word, Excel, and PowerPoint

Další informace o spravovaných aplikacích na vašem zařízení vám poskytne firemní podpora.Contact your company support for more information about the managed apps on your device. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.