Práce pomocí spravovaných zařízeníUse managed devices to get work done

Microsoft Intune je software, který organizacím umožňuje spravovat zařízení (jako jsou smartphony, tablety nebo počítače), aplikace a další firemní prostředky (například e-mail).Microsoft Intune is a piece of software that lets organizations manage devices (like smartphones, tablets, and PCs), apps, and other corporate resources like email. To zaměstnancům zajistí přístup k pracovním informacím prakticky odkudkoli z jakéhokoli zařízení a současně uchová firemní data v bezpečí.This gets employees access to their work information from virtually anywhere on almost any device while helping to keep corporate information secure.

Když si zaregistrujete zařízení do správy pomocí Intune, může vaše IT oddělení tyto pracovní nebo školní prostředky spravovat, udržovat zařízení ve větším bezpečí a zároveň vám jako zaměstnanci umožnit, abyste k plnění úkolů používali zařízení, které preferujete.When you enroll a device into management with Intune, your IT department can manage those work or school resources, keep the device more secure, while giving you, their employee, the freedom to use your preferred device to get your work done. Základním způsobem, jak toho dosáhnout, je registrace zařízení do správy prostřednictvím Portálu společnosti.A primary way this is done is by enrolling the device into management through the Company Portal.

Jaké informace moje společnost uvidí, když svoje zařízení zaregistruji do Intune?What information can my company see when I enroll my device in Intune?

Podpora vaší společnosti uvidí informace související s vaší prací, ale neuvidí vaše osobní údaje.Your company's support can see information that is relevant to work, but not to your personal information. To je důležité vědět, když registrujete svoje osobní zařízení, abyste ho používali v práci.This is especially important to know if you're enrolling a personal device for use at work. Seznam věcí, které správce IT uvidí nebo neuvidí na vašem zařízení, najdete v dalším článku uživatelské nápovědy.We break down what they can and can't see in the next article in the user help.

Jak získám Portál společnosti?How do I get the Company Portal?

Můžete ho získat jedním ze dvou způsobů:You can get the Company Portal two different ways:

 • Nainstalováním aplikace Portál společnosti do zařízení.By installing the Company Portal app on your device. Aplikaci Portál společnosti získáte zpravidla v obchodě s aplikacemi pro vaše zařízení, může vám ji ale také nainstalovat firemní podpora.You typically get the Company Portal app by going to the app store on your device, but your company support can also install the Company Portal app for you.
 • Přechodem na web Portál společnosti, který nastavila vaše firemní podpora.By going to the Company Portal website that your company support set up.

Jaký je rozdíl mezi aplikací a webem?What's the difference between the app and the website?

Mezi aplikací Portál společnosti a webem Portál společnosti jsou drobné rozdíly, u obou ale můžete provádět většinu stejných úloh.There are a few minor differences between the Company Portal app and the Company Portal website, but you can do most of the same tasks on both. Úlohy, které můžete provést:Some tasks you can do are:

 • Registrace zařízení do správyEnroll your devices into management
 • Zobrazení stavu zařízeníSee the status of your devices
 • Stažení aplikací doporučených a požadovaných ve vaší organizaciDownload recommended and required apps for your organization
 • Přejmenování zařízeníRename your device
 • Resetování PIN kódu nebo hesla k vašemu zařízeníReset your device's PIN or password
 • Kontaktování IT oddělení s žádostí o podporuContact your IT department for help

Pokud chcete zjistit, co můžete dělat pomocí webu Portál společnosti v porovnání s aplikací Portál společnosti na vašem konkrétním zařízení, zvolte jeden z následujících odkazů:To see what you can do by using the Company Portal website versus what you can do by using the Company Portal app on your device, choose one of the following links:

Co se stane, když přidáte počítač nebo zařízení na Portál společnosti?What happens when you add a computer or device to the Company Portal?

Když na Portál společnosti přidáte počítač nebo zařízení, může se nainstalovat určitý software nebo stáhnout aplikace (podle zařízení).When you add a computer or device to the Company Portal, some software might be installed or an app might be downloaded (depending on the device). Firemní podpoře tím také udělujete oprávnění ke správě vašich zařízení, aby bylo možné lépe chránit firemní informace na daném zařízení.You are also giving your company support permission to manage your device to help protect the company information on the device.

Pokud vás zajímá, co vaše firemní podpora uvidí nebo naopak neuvidí na vašem zařízení, použijte odkaz, který odpovídá vašemu typu zařízení:To learn about what your company support can and can't see on your device, use the link that matches the type of device you're using:

Jaký typ počítačů nebo zařízení můžete přidávat na Portál společnosti?What kind of computers or devices can you add to the Company Portal?

 • Zařízení Apple používající iOS (například iPhone a iPad) a macOS (například MacBook a iMac)Apple devices using iOS (such as iPhone and iPad) and macOS (such as MacBook and iMac)
 • Zařízení se systémem AndroidAndroid devices
 • Zařízení s WindowsWindows devices
  • Windows 10 MobileWindows 10 Mobile
  • Windows 10 DesktopWindows 10 Desktop
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1Windows 8.1

Můžete z Portálu společnosti odebrat počítač nebo zařízení?Can you remove a computer or device from the Company Portal?

Počítač nebo zařízení můžete z Portálu společnosti odebrat nebo obnovit.You can either remove or reset a computer or device from the Company Portal. Mezi odebráním a obnovením je rozdíl.There is a difference between remove and reset.

Když počítač nebo zařízení odeberete z Portálu společnosti, zrušíte tím registraci zařízení v Intune.When you remove a computer or device from the Company Portal, you are unenrolling your device from Intune. Při zrušení registrace se už z tohoto zařízení nedostanete na Portál společnosti a můžou se z něho odebrat některá firemní data.Once you unenroll, you won’t be able to access the Company Portal from that device anymore, and some company data might be removed from your device. Pokud chcete zjistit, jak zařízení odebrat z Portálu společnosti, zvolte jeden z následujících odkazů:To see how to remove your device from the Company Portal, choose one of the following links:

Když počítač nebo zařízení obnovíte, Portál společnosti se pokusí počítač nebo zařízení obnovit do výchozího továrního nastavení.When you reset a computer or device, the Company Portal tries to reset your computer or device back the manufacturer’s default settings. Při obnovení se ze zařízení odeberou všechna firemní i osobní data.Resetting your device removes all company and personal data from the device! Pokud jste zařízení ztratili, můžete ho také z webu Portál společnosti obnovit vzdáleně.If you have lost your device, you can also reset it remotely from the Company Portal website.

Postup resetování zařízení najdete tady:You can find out how to reset your device here:

Co mám dělat, pokud nevidím svoje zařízení na Portálu společnosti?What if I can't see my device in the Company Portal?

Abyste zařízení viděli, musíte ho na Portál společnosti napřed přidat.For you to be able to see a device, it must first be added to the Company Portal. Přejděte na Portál společnosti, který vám doporučil správce, a postupujte podle pokynů pro vaše zařízení.Go to whichever Company Portal was recommended by your admin and follow the steps for your device. Neuvidíte taky zařízení vlastněná a spravovaná vaší společností.You also won’t see devices that are owned and managed by your company.

Kde jinde ještě můžu požádat o pomoc?Where else can I go for help?

Microsoft doporučuje, abyste se nejprve pokusili vyřešit problém sami.Microsoft recommends that you first try to see if you can fix your issue yourself. Nabízíme seznam způsobů, jak řešit možné problémy, pro každou z platforem podporovaných v Intune.We provide a list of ways you can try to resolve issues you may run into for each platform that Intune supports.

Níže můžete zadat komentář, ve kterém požádáte o pomoc. Každá organizace má ovšem jiné požadavky, proto se může stát, že nebudeme moct na vaše otázky odpovědět.You can post a comment below to ask for help, but every organization has different requirements, so we may not always be able to answer your questions. Obraťte se na svou firemní podporu, která vám může nejrychleji pomoct najít relevantní řešení.Reaching out to your company support for help is likely to get you the quickest and most relevant response. Příslušné kontaktní informace by měly být k dispozici na webu Portálu společnosti.Their contact information should be available on the Company Portal website.