Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení s Windows v Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Windows device in Intune?

Když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a pak přes ni zaregistrujete zařízení s Windows nebo Windows Phone, umožníte tím firemní podpoře spravovat vaše zařízení a zajistit tak vyšší zabezpečení firemních dat.When you install the Company Portal app and then use it to enroll a Windows or Windows Phone device, you are letting your company support manage your device to help keep company or school data secure. Toto téma popisuje, co se stane u zařízení se systémem starším než Windows 10.This topic describes what happens for devices earlier than Windows 10. Informace pro zařízení s Windows 10 najdete v souvisejícím tématu.For Windows 10 devices, see the related topic.

Co se stane všem zařízením s Windows po registraciWhat happens to all Windows devices after enrollment

Registrace zařízení s Windows nebo Windows Phone v Intune nabízí tyto možnosti:Enrolling your Windows or Windows Phone device in Intune lets you:

 • Přístup k podnikové síti, e-mailu a pracovním souborůmAccess the company’s network, and your email and work files.

 • Získání aplikací společnosti z webu Portál společnostiGet company apps from the Company Portal website. (Poznámka: Pro Windows 7 a Windows Vista je možné získat aplikace společnosti jenom z webu Portál společnosti.)(Note: for Windows 7 and Windows Vista, you can only get company apps from the Company Portal website.)

 • Automatické nastavení e-mailového účtu vaší společnosti nebo školyAutomatically set up your company or school email account.

 • Obnovení továrního nastavení telefonu v případě ztráty nebo odcizeníReset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Když zaregistrujete zařízení, udělujete firemní podpoře oprávnění provést následující akce:When you enroll your device, you are giving your company support permission to do things like:

 • Obnovit v zařízení výchozí tovární nastavení.Reset your device back to the manufacturer’s default settings. To je užitečné v případě ztráty nebo odcizení zařízení.This is helpful if the device is lost or stolen.

 • Odebrat obchodní aplikace a soubory, ale jenom takové, které jsou spojené se společností.Remove only company-related files and business apps. Vaše osobní data a nastavení odebrána nebudou.Your personal data and settings aren’t removed.

 • Firemní podpora může vidět software nainstalovaný v zařízení, a to i software, který jste si nainstalovali sami.Your company support can see the software installed on the device, including software you have personally installed.

 • Nastavit požadavky na zařízení, třeba vyžadovat heslo k zařízení nebo PIN kód a tím lépe chránit data společnosti.Set requirements on your device, like requiring you to have a device password or PIN to help protect company data. Vaše firemní podpora může také omezit počet možných zadání nesprávného hesla. Když se tento počet překročí, může se zařízení zablokovat.Your company support might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the device if you try too many times.

 • Vyžadovat šifrování dat v zařízení kvůli ochraně dat společnosti v případě ztráty nebo odcizení zařízení.Require you to encrypt the data on your device to help protect company data, in case your device is lost or stolen.

 • Vyžadovat, abyste přijali smluvní podmínky.Require you to accept terms and conditions.

 • Zabránit pořizování snímků dat souvisejících se společností.Prevent you from taking pictures of company-related data.

Co se stane všem počítačům s Windows po registraciWhat happens to all Windows PCs after enrollment

 • Do vašeho počítače se nainstaluje software, který firemní podpoře umožní spravovat daný počítač a vám umožní přístup k prostředkům společnosti, jako jsou aplikace a informace o podpoře.Software will be installed on your computer to let your company support manage the computer, and to let you access company resources like apps and support information. Vaše firemní podpora může tento software automaticky aktualizovat.Your company support might automatically update this software.

 • Do vašeho počítače se může nainstalovat služba Intune Endpoint Protection.Intune Endpoint Protection might be installed on your computer. Tento software vyhledává viry a malware.This software checks for viruses and malware.

 • Firemní podpora může shromažďovat nebo odstraňovat data z pevného disku vašeho počítače.Your company support can collect or delete data from your computer’s hard drive.

 • Firemní podpora může do vašeho počítače instalovat aplikace a aktualizace.Your company support can install apps and updates on your computer.

Co se stane každých 8 hodin po registraci zařízeníWhat happens every eight hours after device enrollment

Přibližně každých osm hodin proběhne na zaregistrovaných zařízeních toto:About every eight hours, enrolled devices will:

 • Stažení všech zásad nebo aktualizací aplikací, které vám firemní podpora zpřístupnila.Download any policy or app updates that your company support has made available.

 • Odeslání všech aktualizací inventáře hardwaru.Send any hardware inventory updates.

 • Odeslání všech aktualizací inventáře aplikací společnosti.Send any company app inventory updates.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.