Co se stane, když resetujete zařízení s iOS pomocí Portálu společnosti?What happens if you reset your iOS device using the Company Portal?

Pokud ve svém zařízení iPhone nebo iPad obnovíte výchozí tovární nastavení pomocí portálu společnosti, můžou se odstranit některé aplikace a nastavení v zařízení, včetně některých vašich osobních údajů.When you use the Company Portal to reset your iPhone or iPad, some apps and settings on your device may be deleted, including some of your personal data. Co se u jednotlivých zařízení stane, závisí na způsobu jeho použití, jak je vidět z následujících seznamů.What happens on each device depends on how you are using the device, as described in the following lists.

Vaše mobilní zařízení spravuje vaše společnostYour company support manages your mobile device

  • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

  • Zařízení se nastaví zpátky na výchozí tovární nastavení a odeberou se všechna vaše osobní data, aplikace a nastavení.Your device is set back to the manufacturer’s factory default settings, and your personal data, apps and settings will be removed.

Zařízení má přístup jen k e-mailu společnostiYour device can access company email only

  • Vaše zařízení se už nebude zobrazovat na portálu společnosti.Your device won’t appear in the Company Portal anymore.

  • Bude odstraněn e-mailový účet společnosti včetně všech neuložených e-mailů.Your company email account will be deleted and unsaved email will be deleted.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.