Instalace Mobile Threat Defense na zařízení s iOSemInstall Mobile Threat Defense on your iOS device

Než budete moct začít pracovat, vaše společnost potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Mobile Threat Defense. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company needs you to install the Mobile Threat Defense app, which helps to protect your device by finding potential security threats. V závislosti na tom, jak váš správce IT aplikaci nastavil, se vám v zařízení můžou zobrazit různé výzvy.You might see different prompts on your device, depending on how your IT admin set it up.

Další informace, které vaše společnost vidíAdditional information your company can see

Ochrana před mobilními hrozbami je způsob, jak můžou společnosti zajistit, aby vaše zařízení byla chráněná před aplikacemi, které by se mohly snažit odcizit informace společnosti.Mobile Threat Defense is a way for companies to make sure that your devices are kept safe from apps that could be trying to steal corporate information. Přidání této ochrany vyžaduje, aby se službě ochrany před mobilními hrozbami, kterou vaše společnost používá, hlásily další informace o aplikacích v zařízeních.Adding this protection requires extra information to be reported about the apps on your devices to the Mobile Threat Defense service that your company is using. Společnost nevidí data ve vašich osobních aplikacích.Your company can't see the data in your personal apps. Když použijete službu ochrany před mobilními hrozbami, všechny aplikace ve vašem zařízení se přidají k tomu, co vaše společnost vidí.All of the apps on your device are added to what your company can see when they use a Mobile Threat Defense service. Společnost vidí tyto části aplikace:These are the parts of the app that your company can see:

  • Název aplikaceApp name
  • ID aplikace: jedinečný název, který aplikaci identifikuje v App StoruApp ID: the unique name that identifies the app in the App Store
  • Verze aplikace a zkrácené číslo verze: konkrétní čísla vydané verze aplikaceApp version and short version number: the specific release numbers for an app
  • Sada prostředků aplikace a dynamická velikost: množství místa, které aplikace v zařízení využíváApp bundle and dynamic size: the amount of space an app uses on your device
  • Platnost aplikace: jestli je aplikace schválená k používáníApp validity: whether an app is approved for use
  • Stav správy aplikace: jestli aplikaci spravuje společnost nebo jde o osobní aplikaciApp management state: whether an app is managed by your company or if it is a personal app

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě se obraťte na podporu ve vaší společnosti.If this happens, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.