Vyřešení hrozby, kterou objevila aplikace SandBlast Mobile ProtectResolve a threat found by SandBlast Mobile Protect

Aplikace SandBlast Mobile Protect našla na zařízení potenciální hrozbu a tento problém je potřeba vyřešit, než budete moct znovu přistupovat ke svým firemním nebo školním e-mailům, aplikacím a souborům.SandBlast Mobile Protect has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files. Zobrazená zpráva závisí na problému, který aplikace SandBlast Mobile Protect na zařízení našla.The message that you see depends on the issue that SandBlast Mobile Protect has found on your device.

Pokud chcete problém vyřešit, spusťte aplikaci SandBlast Mobile Protect a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.To fix the issue, open the SandBlast Mobile Protect app, and follow the instructions shown in it.

Informace, které se zobrazují v případě, kdy je registrovanému zařízení zablokován přístup k e-mailu nebo souborůmWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Pokud registrované zařízení obsahuje virus nebo jinou bezpečnostní hrozbu a pokusíte se o přístup k firemnímu e-mailu nebo souborům, zobrazí se zpráva aplikace SandBlast Mobile Protect s výzvou k akci.If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, a message from SandBlast Mobile Protect alerts you to take action.

Klepněte na odkaz na portál pro správu zařízení a přejděte na web Portál společnosti, kde můžete najít pokyny k vyřešení problému.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you can follow instructions on how to fix the issue.

Příklad aplikace, kterou SandBlast Mobile Protect považuje za hrozbuExample of an app that SandBlast Mobile Protect sees as a threat

Pokud jste nainstalovali aplikaci, kterou SandBlast Mobile Protect považuje za hrozbu, upozorní vás aplikace na to, že na zařízení je nainstalovaná nedůvěryhodná aplikace.If you have installed an app that SandBlast Mobile Protect sees as a threat, the app alerts you that an untrustworthy app is installed on your device.

Jakmile k tomu dojte, odinstalujte aplikaci, abyste ihned znovu získali přístup k firemnímu e-mailu a datům.When this happens, uninstall the app to regain access to your company email and data right away. Pokud aplikaci neodinstalujete, ztratíte přístup k e-mailu a datům až do odinstalace aplikace.If do not uninstall the app, you will lose access to your email and data until you do uninstall the app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.