Vyřešení hrozby, kterou zjistila aplikace Lookout for WorkResolve a threat found by Lookout for Work

Aplikace Lookout for Work našla na zařízení potenciální hrozbu a tento problém je potřeba vyřešit, než budete moct znovu přistupovat ke svým firemním nebo školním e-mailům, aplikacím a souborům.Lookout for Work has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files.

Pokud chcete problém vyřešit, spusťte aplikaci Lookout for Work a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.To resolve the issue, open the Lookout for Work app, and follow the instructions shown in the app.

Informace, které se zobrazují v případě, kdy je registrovanému zařízení zablokován přístup k e-mailu nebo souborůmWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Pokud registrované zařízení obsahuje virus nebo jinou bezpečnostní hrozbu a pokusíte se o přístup k firemnímu e-mailu nebo souborům, může se zobrazit následující zpráva:If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, you might see a message like this one:

Chybová zpráva aplikace Lookout for Work s odkazem na web Portál společnosti

Klepněte na odkaz na portál pro správu zařízení a přejděte na web Portál společnosti, kde se zobrazí pokyny k vyřešení problému.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you will see instructions on how to fix the issue.

Příklad aplikace, kterou Lookout for Work vnímá jako hrozbuExample of an app that Lookout for Work sees as a threat

Pokud jste nainstalovali aplikaci, kterou Lookout for Work považuje za hrozbu, uvidíte podobnou obrazovku:If you have installed an app that Lookout for Work thinks is a threat, you see a screen that is similar to this one:

příklad zprávy s výstrahou aplikace Lookout for Work upozorňující na virus

Pokud se něco takového zobrazí, klepněte na název aplikace v horní části obrazovky a podle pokynů hrozbu odstraňte.If you see something like this, tap the app name shown at the top of your screen, and follow the instructions to remove the threat.

Po odinstalaci aplikace ihned znovu získáte přístup k e-mailu a dalším datům společnosti nebo školy.After you uninstall the app, you regain access to your email and other company or school data right away. Pokud budete požadavek na odinstalaci aplikace ignorovat, ztratíte přístup k firemnímu e-mailu a datům, dokud aplikaci neodinstalujete.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your company email and data until you uninstall the app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.