Je třeba vyřešit hrozbu, kterou objevila aplikace SkycureYou need to resolve a threat found by Skycure

Aplikace Skycure našla na zařízení potenciální hrozbu a tento problém je potřeba vyřešit, než budete moct znovu přistupovat ke svým firemním nebo školním e-mailům, aplikacím a souborům.Skycure has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files. Zpráva, kterou uvidíte, může vypadat takto:The message that you see might look something like this one:

Aplikace Skycure našla v zařízení hrozbu

Pokud chcete problém vyřešit, spusťte aplikaci Skycure a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.To fix the issue, open the Skycure app, and follow the instructions shown in the app.

Informace, které se zobrazují v případě, kdy je registrovanému zařízení zablokován přístup k e-mailu nebo souborůmWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Pokud registrované zařízení obsahuje virus nebo jinou bezpečnostní hrozbu a pokusíte se o přístup k firemnímu e-mailu nebo souborům, může se zobrazit následující zpráva:If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, you might see a message like this one:

Chybová zpráva aplikace Skycure s odkazem na web Portál společnosti

Klepněte na odkaz na portál pro správu zařízení a přejděte na web Portál společnosti, kde se zobrazí pokyny k vyřešení problému.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you will see instructions on how to fix the issue.

Příklad aplikace, kterou Skycure vnímá jako hrozbuExample of an app that Skycure sees as a threat

Pokud jste nainstalovali aplikaci, kterou Skycure považuje za hrozbu, uvidíte obrazovku podobnou této:If you have installed an app that Skycure thinks is a threat, you'll see a screen that is similar to this one:

Příklad upozornění na nalezení virů aplikací Skycure

Po odinstalaci aplikace ihned znovu získáte přístup k firemnímu e-mailu a datům.After you uninstall the app, you regain access to your company email and data right away. Pokud budete požadavek na odinstalaci aplikace ignorovat, ztratíte přístup k e-mailu a datům až do odinstalace aplikace.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your email and data until you uninstall the app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback