Vyřešení hrozby, kterou zjistila aplikace Symantec Endpoint Protection MobileResolve a threat found by Symantec Endpoint Protection Mobile

Aplikace Symantec Endpoint Protection Mobile našla na zařízení potenciální hrozbu a tento problém je potřeba vyřešit, než budete moct znovu přistupovat ke svým firemním nebo školním e-mailům, aplikacím a souborům.Symantec Endpoint Protection Mobile has found a potential threat on your device, and you must fix the issue to regain access to your company or school email, apps, and files.

Pokud chcete problém vyřešit, spusťte aplikaci Symantec Endpoint Protection Mobile a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.To resolve the issue, open the Symantec Endpoint Protection Mobile app, and follow the instructions shown in the app.

Informace, které se zobrazují v případě, kdy je registrovanému zařízení zablokován přístup k e-mailu nebo souborůmWhat you might see if your enrolled device is blocked from accessing email or files

Pokud registrované zařízení obsahuje virus nebo jinou bezpečnostní hrozbu a pokusíte se o přístup k firemnímu e-mailu nebo souborům, může se zobrazit následující zpráva:If there is a virus or other security threat on your enrolled device, and you try to access your company email or files, you might see a message like this one:

Chybová zpráva aplikace Skycure s odkazem na web Portál společnosti

Klepněte na odkaz na portál pro správu zařízení a přejděte na web Portál společnosti, kde se zobrazí pokyny k vyřešení problému.Tap the device management portal link to go to the Company Portal website, where you will see instructions on how to fix the issue.

Příklad aplikace, kterou Symantec Endpoint Protection Mobile vnímá jako hrozbuExample of an app that Symantec Endpoint Protection Mobile sees as a threat

Pokud jste nainstalovali aplikaci, kterou aplikace Symantec Endpoint Protection Mobile považuje za hrozbu, Symantec Endpoint Protection Mobile vás na to v aplikaci upozorní.If you have installed an app that Symantec Endpoint Protection Mobile thinks is a threat, Symantec Endpoint Protection Mobile will notify you in the app.

Klepněte na název aplikace v horní části obrazovky a podle pokynů hrozbu odstraňte.Tap the app name shown at the top of your screen, and follow the instructions to remove the threat.

Po odinstalaci aplikace ihned znovu získáte přístup k e-mailu a dalším datům společnosti nebo školy.After you uninstall the app, you regain access to your email and other company or school data right away. Pokud budete požadavek na odinstalaci aplikace ignorovat, ztratíte přístup k firemnímu e-mailu a datům, dokud aplikaci neodinstalujete.If you ignore the request to uninstall the app, you will lose access to your company email and data until you uninstall the app.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.