Potřebujete si aktualizovat zařízení s AndroidemYou need to update your Android device

Poznámka

Když budete svoje zařízení udržovat aktuální, budete mít přístup k nejnovějším funkcím. Navíc díky tomu budete mít nejzabezpečenější verzi svého operačního systému.Keeping your device up-to-date lets you access the newest features, and it also ensures that your device has the most secure version of its operating system. Microsoft a většina velkých dodavatelů obecně doporučují udržovat jak osobní, tak firemní zařízení na nejnovějších verzích softwaru, které máte k dispozici.Microsoft and most major vendors generally recommend keeping both personal and corporate devices on the newest versions of software available to you.

Před aktualizací zařízení se ujistěte, že jste si zálohovali všechny informace, které na něm máte.Before updating your device, be sure that you have backed up all of the information on it. Záloha vám může pomoct obnovit data, pokud by něco přerušilo jakoukoli aktualizaci, případně vám umožní přesunout informace na náhradní zařízení.Keeping a backup can help you recover your data if something should interrupt any updates, or lets you transfer your information to a replacement device.

Zařízení s Androidem aktualizujete, když klepnete na Nastavení > Informace o telefonu.Update your Android device by tapping Settings > About phone. V části Nastavení klepněte na Zkontrolovat aktualizace a nainstalujte dostupnou aktualizaci.In the Settings section, tap Check for Updates and install the available update.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.