Potřebujete si aktualizovat operační systém zařízení s AndroidemYou need to update your Android device's operating system

Pokud se vám zobrazila zpráva, která říká, že vaše úroveň opravy zabezpečení Androidu je příliš nízká, musíte si nainstalovat aktualizaci, aby zařízení zůstalo zabezpečené.If you've seen a message that says your Android security patch level is too low, you need to install an update to ensure that your device remains secure. Oprava se vydává jako údržba softwaru, aby fungoval bez obtíží a byl aktuální.A patch is released to maintain software to keep it running smoothly and up-to-date. Vaše firemní podpora po vás vyžaduje, abyste si tuto opravu nainstalovali, aby se zajistilo, že firemní data jsou na vašem zařízení co nejlépe chráněná.Your company support requires you to install this patch to make sure that corporate data is kept as protected as possible on your device. Umístění potřebné opravy zabezpečení se bude lišit v závislosti na typu vašeho zařízení s Androidem.The location of the security patch you need will vary depending on what type of Android device you have.

Pokud máte zařízení Samsung, přejděte na Nastavení > Informace o telefonu a zkontrolujte, jestli je kdekoliv na obrazovce slovo Knox.If you have a Samsung device, go to Settings > About phone, and check to see if the word "Knox" is anywhere onscreen. Pokud ano, postupujte podle pokynů pro Samsung Knox níže.If so, follow the Samsung Knox directions below.

Poznámka

Když budete svoje zařízení udržovat aktuální, budete mít přístup k nejnovějším funkcím. Navíc díky tomu budete mít nejzabezpečenější verzi svého operačního systému.Keeping your device up-to-date lets you access the newest features, and it also ensures that your device has the most secure version of its operating system. Microsoft a většina velkých dodavatelů obecně doporučují udržovat jak osobní, tak firemní zařízení na nejnovějších verzích softwaru, které máte k dispozici.Microsoft and most major vendors generally recommend keeping both personal and corporate devices on the newest versions of software available to you.

Před aktualizací zařízení se ujistěte, že jste si zálohovali všechny informace, které na něm máte.Before updating your device, be sure that you have backed up all of the information on it. Záloha vám může pomoct obnovit data, pokud by něco přerušilo jakoukoli aktualizaci, případně vám umožní přesunout informace na náhradní zařízení.Keeping a backup can help you recover your data if something should interrupt any updates, or lets you transfer your information to a replacement device.

U většiny zařízení s Androidem (ne Samsung Knox):For most Android devices (non-Samsung Knox)

Přejděte na Nastavení > Informace > Aktualizace softwaru.Go to Settings > About > Software updates. Nainstalujte aktualizaci a vaše zařízení by mělo mít nainstalovanou správnou opravu zabezpečení.Install the update and your device should have the correct security patch installed.

U zařízení Samsung Knox s Androidem:For Samsung Knox Android devices

Přejděte do části Nastavení > Aktualizace systému > Zkontrolovat novou aktualizaci systému.Go to Settings > System updates > Check for new system update. Nainstalujte aktualizaci a vaše zařízení Samsung Knox by mělo mít nainstalovanou správnou opravu zabezpečení.Install the update and your Samsung Knox device should have the correct security patch installed.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.