Zdá se, že vaše zařízení s Androidem je zašifrované, ale Portál společnosti hlásí, že neníYour Android device seems to be encrypted, but Company Portal says otherwise

Když zařízení zašifrujete, zakódujete informace, které jsou na něm uložené, pomocí tajného klíče, který znáte jenom vy.When you encrypt a device, you are encoding the information on it using a secret key that is known only to you. Zabráníte tak v přístupu neoprávněným osobám.This prevents unauthorized people from accessing it. Mnoho organizací vyžaduje, aby uživatelé zašifrovali svoje zařízení s Androidem, než získají přístup k firemním souborům, e-mailu nebo datům.Many organizations require their users to encrypt their Android devices before they can access company files, email, or data.

Běžné problémyCommon issues

Novější verze Androidu, zejména počínaje verzí 7.0, vyžadují spouštěcí heslo, aby se zaručilo, že je zařízení plně zašifrované.Newer versions of Android, particularly starting with v7.0, require a startup passcode to make sure that your device is fully encrypted. Výrobci různých zařízení používají pro spouštěcí heslo různé popisy a umístění.Different device manufacturers have varying descriptions and locations for the startup passcode. Ve většině případů se toto nastavení označuje jako zabezpečené spuštění.Most of the time, this setting is referred to as "Secure Startup."

ŘešeníSolutions

Přidání spouštěcího kódu PINAdd a startup PIN

Určitá zařízení s Androidem budou vyžadovat vytvoření spouštěcího PIN kódu, který zaručí, že je zařízení zabezpečené.Certain Android devices require you to create a startup PIN to make sure that your device is secure. Existuje mnoho verzí Androidu od mnoha různých výrobců.There are many versions of Android from many different manufacturers. Můžete tento problém zkusit vyřešit tak, že v aplikaci nastavení najdete umístění k povolení této možnosti.You can try to fix this issue by finding a location in your settings app to enable this option. Třeba na Samsungu Galaxy S7 můžete zabezpečené spuštění povolit tak, že přejdete do Nastavení > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zabezpečené spuštění.For example, on the Samsung Galaxy S7, you enable Secure Startup by going to Settings > Lock Screen and Security > Secure Startup.

Zašifrujte celé zařízení.Encrypt the entire device

Některá zařízení vám dají na výběr, jestli chcete zašifrovat celé zařízení, nebo jenom využité místo.Some devices will give you a choice between encrypting the entire device or just the used space. Místo zašifrování jenom využitého místa zvolte možnost zašifrování celého zařízení.Choose the option to encrypt the entire device rather than "only used space." Pokud jste už zašifrovali jenom využité místo:If you have already encrypted only the used space:

  1. Odeberte zařízení z Portálu společnosti.Remove this device from the Company Portal
  2. Dešifrujte využité místo.Decrypt the used space
  3. Zašifrujte celé zařízení.Encrypt the entire device
  4. Zařízení znovu zaregistrujte.Re-enroll the device

Přechod na starší verzi AndroiduDowngrade your version of Android

Pokud vaše zařízení umožňuje přechod na starší verzi produktu, tedy na verzi Android 6.0+, proveďte to.If your device offers you the option to downgrade to Android 6.0+, then do so. Pokud se pokusíte přejít na starší verzi produktu, může dojít ke ztrátě dat.There is a risk of data loss if you should try to downgrade your device. Jinak doporučujeme, abyste se kvůli řešení tohoto problému obrátili na svou firemní podporu.Otherwise, we recommend that you contact your company support to resolve this issue. Kontaktní údaje na firemní podporu najdete na webu Portál společnosti.You can get contact information for your company support at the Company Portal website for contact information.

Problémy konkrétních výrobcůSpecific manufacturer issues

Některá zařízení s Androidem verze 7.0 a novější šifrují data způsoby, které nejsou konzistentní s určitými standardy platformy Android.Some Android devices on version 7.0+ encrypt data in ways that are inconsistent with certain Android platform standards. Tato zařízení můžou vypadat jako zašifrovaná, i když jsou zcela nová.These devices may appear encrypted even when they are brand new. Intune rozpozná, že metody šifrování u těchto zařízení můžou ohrozit informace na daném zařízení.Intune recognizes that these devices' encryption methods put the device's information at risk. Riziko představují především kyberzločinci, kteří mají k zařízení fyzický přístup.This risk primarily stems from malicious users who have physical access to the device.

Poznámka

Microsoft spolupracuje s výrobci na vyřešení problémů, na které narazíme při testování nebo které nám nahlásí uživatelé.Microsoft works with manufacturers to address any issues we find while testing, or that users report to us. Tento článek aktualizujeme vždy, když jsou k dispozici nové informace.We update this article whenever new information is available.

Známá zařízeníKnown devices

Známá zařízení, u kterých se dá tento problém vyřešit jejich aktualizacíKnown devices that can be updated to fix this issue

Pokud máte některé z následujících zařízení, můžete na tento problém narazit, pokud jste zařízení neaktualizovali na nejnovější verzi Androidu.If you have one of the following devices, you may experience this issue if you have not updated your device to the most recent version of Android. Aktualizace těchto zařízení můžete nainstalovat tak, že přejdete do Nastavení > Aktualizace.You can install the updates for these devices by going to Settings > Update.

Známá zařízení, u kterých se tento problém momentálně nedá vyřešit jejich aktualizacíKnown devices that currently cannot be updated to fix this issue

Pro níže uvedená zařízení není možné tento problém vyřešit.You cannot resolve this issue for the devices below. Pro přístup k prostředkům společnosti budete možná muset použít jiná zařízení.You may need to use a different device to access company resources.