Ve vašem zařízení s Androidem chybí certifikát, který vyžaduje firemní podporaYour Android device is missing a certificate required by your company support

Pokud zařízení nemáte zaregistrované v Intune a chybí mu konkrétní certifikát, který vyžaduje firemní podpora, nebudete se k aplikaci Portál společnosti moct přihlásit.If your device isn’t enrolled in Intune, and it’s missing a certain certificate that is required by your company support, you won’t be able to sign in to the Company Portal app. Při pokusu o přihlášení se zobrazí tato zpráva:When you try to sign in, you'll see the following message:

screenshot-error-message-about-missing-certificate

Pokud chcete tyto potíže vyřešit a získat požadovaný certifikát, musíte udělat dva hlavní kroky:To fix this issue and get the required certificate, there are two main steps that you need to do:

 • Určit chybějící certifikát pomocí pracovního nebo školního počítače.Identify the missing certificate by looking on a company or school PC.
 • Pomocí vašeho zařízení stáhnout chybějící certifikát z internetu.Use your device to download the missing certificate from the Internet.

Určení chybějícího certifikátu pomocí pracovního nebo školního počítačeIdentify the missing certificate by looking on a company or school PC

 1. Na počítači otevřete aplikaci Internet Explorer.On a PC, open Internet Explorer. Pokud nemáte počítač, který byste k těmto účelům mohli využít, obraťte se na firemní podporu.If you don't have a PC to use for this purpose, contact your company support. Kontaktní informace na svou firemní podporu najdete na webu Portál společnosti.For your company support's contact information, check the Company Portal website.

 2. Přejděte na web Portál společnosti a přihlaste se pomocí pracovních nebo školních přihlašovacích údajů.Go to the Company Portal website, and sign in using your work or school credentials.

 3. Na adresním řádku prohlížeče vyberte úplně vpravo symbol, který vypadá jako visací zámek, jak je vidět na následujícím snímku obrazovky.At the far right of the browser's address bar, choose the symbol that looks like a padlock, as shown in the following screenshot.

  screenshot-internet-explorer-address-bar-padlock-symbol

  Pokud se symbol visacího zámku nezobrazuje, přestaňte a kontaktujte firemní podporu.If you don't see the padlock symbol, stop and contact your company support. Zámek znamená, že jste úspěšně přihlášení. Proto byste neměli pokračovat, dokud tento symbol neuvidíte.The lock means that you are securely signed in, so you should not proceed unless you see that symbol.

 4. Vyberte Zobrazit certifikáty.Choose View certificates.

  screenshot-internet-explorer-view-certificates-button-on-website-identification-dialog

 5. V dialogovém okně Certifikáty vyberte kartu Cesta k certifikátu a potom určete certifikát, který potřebujete získat z internetu.In the Certificate dialog box, choose the Certification path tab, and then identify the certificate that you need to get from the Internet. Název certifikátu, který potřebujete, se zobrazí na stejné pozici jako název zvýrazněný na předchozím snímku obrazovky s příkladem.The name of the certificate that you need will be in the same position as the one that is highlighted in the previous example screenshot.

Stažení a instalace chybějícího certifikátu na mobilním zařízení s AndroidemDownload and install the missing certificate on your Android mobile device

 1. Pomocí vyhledávacího webu jako Bing nebo Google vyhledejte název chybějícího certifikátu, který jste určili v předchozí části.Using a search engine like Bing or Google, search for the name of the missing certificate that you identified in the previous section. Název certifikátu může mít různé přípony, třeba .crt nebo .pem.The certificate may end in different "extensions," like ".crt" or ".pem", etc.

 2. Stáhněte si kořenový certifikát z webu.Download the root certificate from the website.

 3. Po stažení certifikátu si přetažením dolů z horní části zařízení otevřete oznámení a potom v seznamu oznámení klepněte na název požadovaného certifikátu.After the certificate downloads, drag down from the top of your device to open your notifications, and then tap the name of the certificate in the list of notifications.

 4. V dialogovém okně Název certifikátu zobrazeném na následujícím snímku obrazovky přijměte výchozí název certifikátu.In the Name the Certificate dialog box shown in the following screenshot, accept the default certificate name.

 5. Ujistěte se, že Použití přihlašovacích údajů je nastavené na Použito pro VPN a aplikace, a potom klepněte na OK.Ensure that Credential Use is set to Used for VPN and apps, and then tap OK.

  screenshot-certificate-name-dialog-showing-certificate-name

 6. Zavřete aplikaci Portál společnosti.Close the Company Portal app.

 7. Aplikaci Portál společnosti znovu otevřete.Reopen the Company Portal app. Teď už by mělo být možné se k aplikaci Portál společnosti přihlásit.You should now be able to sign in to the Company Portal app. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na firemní podporu.If you need help, contact your company support.

Pokud se vám stejná zpráva typu Chybějící certifikát už zobrazila a už jste použili popsaný postup, pravděpodobně je ještě další certifikát, s jehož instalací vám musí pomoct firemní podpora.If you see the same "missing certificate" message as the one shown previously, and you have already followed the procedure, there is probably still another certificate that your company support will need to help you install. Obraťte se o pomoc na firemní podporu prostřednictvím kontaktních informací, které jsou dostupné na webu Portál společnosti.Contact your company support for help using contact information available at the Company Portal website.