Příprava aplikací pro iOS na zásady ochrany aplikací pomocí nástroje Intune App Wrapping ToolPrepare iOS apps for app protection policies with the Intune App Wrapping Tool

Je tato stránka užitečná?

Pomocí nástroje Microsoft Intune App Wrapping Tool pro iOS můžete zapnout zásady ochrany aplikací Intune pro interní aplikace pro iOS, aniž byste museli měnit kód samotné aplikace.Use the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS to enable Intune app protection policies for in-house iOS apps without changing the code of the app itself.

Tento nástroj je vlastně aplikace příkazového řádku systému Mac OS, která vytvoří obálku aplikace.The tool is a macOS command-line application that creates a wrapper around an app. Až se aplikace zpracuje, můžete její funkce změnit tak, že do ní nasadíte zásady ochrany aplikací.Once an app is processed, you can change the app's functionality by deploying app protection policies to it.

Nástroj si můžete stáhnout na stránce Microsoft Intune App Wrapping Tool pro iOS v GitHubu.To download the tool, see Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS on GitHub.

Obecné požadavky pro nástroj App Wrapping ToolGeneral prerequisites for the App Wrapping Tool

Než nástroj App Wrapping Tool spustíte, musíte splnit některé obecné požadavky:Before you run the App Wrapping Tool, you need to fulfill some general prerequisites:

 • Stáhněte si nástroj Microsoft Intune App Wrapping Tool pro iOS z GitHubu.Download the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS from GitHub.

 • Potřebujete počítač s macOS, na kterém běží OS X 10.8.5 nebo novější a je na něm nainstalovaná sada nástrojů Xcode verze 9 nebo novější.A macOS computer that runs OS X 10.8.5 or later and has the Xcode toolset version 9 or later installed.

 • Vstupní aplikaci pro iOS musí vyvinout a podepsat vaše společnost nebo nezávislý výrobce softwaru (ISV).The input iOS app must be developed and signed by your company or an independent software vendor (ISV).

  • Soubor vstupní aplikace musí mít příponu .ipa nebo .app.The input app file must have the extension .ipa or .app.

  • Vstupní aplikace musí být zkompilovaná pro iOS 10 nebo novější.The input app must be compiled for iOS 10 or later.

  • Vstupní aplikace nemůže být zašifrovaná.The input app cannot be encrypted.

  • Vstupní aplikace nemůže mít rozšířené atributy souborů.The input app cannot have extended file attributes.

  • Před zpracováním v nástroji Intune App Wrapping Tool musí mít aplikace nastavené nároky.The input app must have entitlements set before being processed by the Intune App Wrapping Tool. Nároky aplikaci poskytují další oprávnění a možnosti nad rámec těch, které se udělují obvykle.Entitlements give the app additional permissions and capabilities beyond those typically granted. Pokyny najdete v části Nastavení nároků aplikace.See Setting app entitlements for instructions.

Požadavky na Apple Developer pro nástroj App Wrapping ToolApple Developer prerequisites for the App Wrapping Tool

Abyste zabalené aplikace mohli distribuovat výhradně uživatelům vaší organizace, potřebujete účet v programu Apple Developer Enterprise Program a několik entit pro podepisování aplikací propojených s vaším účtem Apple Developer.To distribute wrapped apps exclusively to your organization's users, you need an account with the Apple Developer Enterprise Program and several entities for app signing that are linked to your Apple Developer account.

Další informace o interní distribuci aplikací pro iOS uživatelům organizace najdete v oficiální příručce Distributing Apple Developer Enterprise Program Apps (v angličtině).To learn more about distributing iOS apps internally to your organization's users, read the official guide to Distributing Apple Developer Enterprise Program Apps.

K distribuci aplikací zabalených pomocí Intune budete potřebovat toto:You will need the following to distribute apps wrapped by Intune:

 • Vývojářský účet v programu Apple Developer Enterprise ProgramA developer account with the Apple Developer Enterprise Program.

 • Podpisový certifikát pro interní a ad hoc distribuci s platným identifikátorem týmuIn-house and ad-hoc distribution signing certificate with valid Team Identifier.

  • Hodnotu hash SHA1 podpisového certifikátu budete potřebovat jako parametr do nástroje Intune App Wrapping Tool.You will need the SHA1 hash of the signing certificate as a parameter to the Intune App Wrapping Tool.
 • Zřizovací profil pro interní distribuciIn-house distribution provisioning profile.

Postup při vytvoření účtu Apple Developer EnterpriseSteps to create an Apple Developer Enterprise account

 1. Přejděte na web Apple Developer Enterprise Program.Go to the Apple Developer Enterprise Program site.

 2. Vpravo nahoře na stránce klikněte na Enroll (Zaregistrovat).In the top right of the page, click Enroll.

 3. Přečtěte si kontrolní seznam věcí, které k registraci potřebujete.Read the checklist of what you need to enroll. Klikněte na Start Your Enrollment (Začít s registrací) v dolní části stránky.Click Start Your Enrollment at the bottom of the page.

 4. Přihlaste se (Sign in) s Apple ID vaší organizace.Sign in with the Apple ID of your organization. Pokud žádné nemáte, klikněte na Create Apple ID (Vytvořit Apple ID).If you don't have one, click Create Apple ID.

 5. Vyberte svůj typ entity (Entity Type) a klikněte na Continue (Pokračovat).Select your Entity Type and click Continue.

 6. Vyplňte formulář údaji o vaší organizaci.Fill out the form with your organization's information. Klikněte na Pokračovat.Click Continue. V tuto chvíli vás Apple kontaktuje, aby ověřil, že máte autorizaci registrovat svoji organizaci.At this point, Apple contacts you to verify that you are authorized to enroll your organization.

 7. Po ověření klikněte na Agree to License (Souhlasím s licencí).After verification, click Agree to License.

 8. Po vyjádření souhlasu s licencí proces dokončete tak, že program zakoupíte a aktivujete.After agreeing to license, finish by purchasing and activating the program.

 9. Pokud jste agentem týmu (osoba, která se k programu Apple Developer Enterprise Program připojuje jménem vaší organizace), nejdříve svůj tým sestavte tak, že pozvete členy týmu a přiřadíte jim role.If you are the team agent (the person who joins the Apple Developer Enterprise Program on behalf of your organization), build your team first by inviting team members and assigning roles. Informace o tom, jak se tým spravuje, najdete v dokumentaci Applu na stránce Managing Your Developer Account Team (v angličtině).To learn how to manage your team, read the Apple documentation on Managing Your Developer Account Team.

Postup vytvoření podpisového certifikátu AppleSteps to create an Apple signing certificate

 1. Přejděte na portál Apple Developer.Go to the Apple Developer portal.

 2. Vpravo nahoře na stránce klikněte na Account (Účet).In the top right of the page, click Account.

 3. Přihlaste se (Sign in) pomocí Apple ID organizace.Sign in with your organizational Apple ID.

 4. Klikněte na Certificates, IDs & Profiles (Certifikáty, ID a profily).Click Certificates, IDs & Profiles.

  Portál Apple Developer - certifikáty, ID a profily

 5. Klikněte naClick the znaménko plus portálu Apple Developer v pravém horním rohu, abyste mohli přidat certifikát iOS.in the top right corner to add an iOS certificate.

 6. V části Production (Výroba) zvolte možnost vytvořit In-House and Ad Hoc (Interní a ad hoc) certifikát.Choose to create an In-House and Ad Hoc certificate under Production.

  Výběr vnitřního a ad hoc certifikátu

  Poznámka

  Pokud nechcete aplikaci distribuovat, ale jenom ji interně testovat, můžete místo certifikátu pro výrobu použít certifikát pro vývoj aplikací pro iOS.If do not plan to distribute the app, and only want to test it internally, you can use an iOS App Development certificate instead of a certificate for Production. Když použijete certifikát pro vývoj, zajistěte, aby mobilní zřizovací profil odkazoval na zařízení, na která se bude aplikace instalovat.If you use a development certificate, make sure the mobile provisioning profile references the devices on which the app will be installed.

 7. V dolní části stránky klikněte na Next (Další).Click Next at the bottom of the page.

 8. Přečtěte si pokyny k vytváření žádosti o podepsání certifikátu (CSR) pomocí aplikace Klíčenka na počítači s macOS.Read the instructions on creating a Certificate Signing Request (CSR) using the Keychain Access application on your macOS computer.

  Přečtěte si pokyny, jak vytvořit CSR

 9. Pomocí pokynů výše vytvořte žádost o podepsání certifikátu.Follow the instructions above to create a Certificate Signing Request. Na počítači s macOS spusťte aplikaci Klíčenka.On your macOS computer, launch the Keychain Access application.

 10. V nabídce macOS v horní části obrazovky přejděte na Klíčenka > Průvodce certifikací > Vyžádat si certifikát od certifikační autority.On the macOS menu at the top of the screen, go to Keychain Access > Certificate Assistant > Request a Certificate From a Certificate Authority.

  Žádost o certifikát od certifikační autority v Klíčence

 11. Pomocí pokynů na webu Apple Developer výše vytvořte soubor CSR.Follow the instructions from the Apple developer site above on how to create a CSR file. Uložte soubor CSR na svůj počítač s macOS.Save the CSR file to your macOS computer.

  Zadejte informace o certifikátu, který jste požádali

 12. Vraťte se na web Apple Developer.Return to the Apple developer site. Klikněte na Pokračovat.Click Continue. Pak nahrajte soubor CSR.Then upload the CSR file.

 13. Apple vygeneruje váš podpisový certifikát.Apple generates your signing certificate. Stáhněte a uložte si ho do počítače s macOS na nějaké snadno zapamatovatelné místo.Download and save it to a memorable location on your macOS computer.

  Stažení podpisového certifikátu

 14. Na certifikát, který jste si právě stáhli, poklikejte, aby se uložil do svazku klíčů.Double-click the certificate file you just downloaded to add the certificate to a keychain.

 15. Znovu otevřete Klíčenku.Open Keychain Access again. Vyhledejte certifikát zadáním jeho názvu do panelu hledání v pravém horním rohu.Locate your certificate by searching for its name in the top right search bar. Klikněte pravým tlačítkem na danou položku, aby se zobrazila nabídka, a pak klikněte na Get Info (Získat informace).Right-click on the item to bring up the menu and click Get Info. V ukázkových obrazovkách používáme místo certifikátu pro výrobu certifikát pro vývoj.In the example screens, we are using a development certificate instead of a production certificate.

  Přidání certifikátu do svazku klíčů

 16. Zobrazí se informační okno.An informational window appears. Posuňte se až dolů a podívejte se pod popisek Fingerprints (Otisky).Scroll to the bottom and look under the Fingerprints label. Zkopírujte řetězec SHA1 (rozostřený), který se použije jako argument pro parametr „-c“ nástroje App Wrapping Tool.Copy the SHA1 string (blurred out) to use as the argument for "-c" for the App Wrapping Tool.

  informace o iPhone – řetězec SHA1 otisky prstů

Postup vytvoření zřizovacího profilu pro interní distribuciSteps to create an In-House Distribution Provisioning profile

 1. Přejděte zpátky na portál účtu Apple Developer a přihlaste se pomocí Apple ID organizace.Go back to the Apple Developer account portal and sign in with your organizational Apple ID.

 2. Klikněte na Certificates, IDs & Profiles (Certifikáty, ID a profily).Click Certificates, IDs & Profiles.

 3. Klikněte naClick the znaménko plus portálu Apple Developer v pravém horním rohu, abyste mohli přidat zřizovací profil iOS.in the top right corner to add an iOS provisioning profile.

 4. V části Distribution (Distribuce) zvolte možnost vytvořit In House (Interní) zřizovací profil.Choose to create an In House provisioning profile under Distribution.

  Výběr interního zřizovacího profilu

 5. Klikněte na Continue (Pokračovat).Click Continue. Nezapomeňte propojit předtím vygenerovaný podpisový certifikát se zřizovacím profilem.Make sure to link the previously generated signing certificate to the provisioning profile.

 6. Podle pokynů si stáhněte svůj profil (s příponou .mobileprovision) na svůj počítač s macOS.Follow the steps to download your profile (with extension .mobileprovision) to your macOS computer.

 7. Uložte si soubor na snadno zapamatovatelné místo.Save the file in a memorable location. Tento soubor se využije při používání nástroje App Wrapping Tool jako parametr -p.This file will be used for the -p parameter while using the App Wrapping Tool.

Stažení nástroje App Wrapping ToolDownload the App Wrapping Tool

 1. Stáhněte si soubory pro nástroj App Wrapping Tool z GitHubu do počítače s macOS.Download the files for the App Wrapping Tool from GitHub to a macOS computer.

 2. Poklikejte na soubor Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.dmg.Double-click Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.dmg. Zobrazí se okno s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA).A window with the End User License Agreement (EULA) will appear. Dokument si pozorně přečtěte.Read the document carefully.

 3. Výběrem možnosti Souhlasím přijměte podmínky smlouvy EULA. Tím připojíte balíček k počítači.Choose Agree to accept EULA, which mounts the package to your computer.

Spuštění nástroje App Wrapping ToolRun the App Wrapping Tool

Použití termináluUse terminal

Otevřete terminál macOS a spusťte tento příkaz:Open the macOS Terminal and run the following command:

/Volumes/IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i /<path of input app>/<app filename> -o /<path to output folder>/<app filename> -p /<path to provisioning profile> -c <SHA1 hash of the certificate> [-b [<output app build string>]] [-v] [-e] [-x /<array of extension provisioning profile paths>]

Poznámka

Některé parametry jsou volitelné, jak je vidět v následující tabulce.Some parameters are optional as shown in the following table.

Příklad: V tomto ukázkovém příkazu nástroje App Wrapping Tool spouští v aplikaci s názvem MyApp.ipa.Example: The following example command runs the App Wrapping Tool on the app named MyApp.ipa. Profil zřizování a algoritmus hash SHA-1 podepisujícího certifikátu jsou definovány a použijí se k podepsání zabalené aplikace.A provisioning profile and SHA-1 hash of the signing certificate are specified and used to sign the wrapped app. Vytvoří se výstupní aplikace (MyApp_Wrapped.ipa), která se uloží do složky Desktop.The output app (MyApp_Wrapped.ipa) is created and stored in your Desktop folder.

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i ~/Desktop/MyApp.ipa -o ~/Desktop/MyApp_Wrapped.ipa -p ~/Desktop/My_Provisioning_Profile_.mobileprovision -c "12 A3 BC 45 D6 7E F8 90 1A 2B 3C DE F4 AB C5 D6 E7 89 0F AB" -v true

Parametry příkazového řádkuCommand-line parameters

V nástroji App Wrapping Tool můžete používat následující parametry příkazového řádku:You can use the following command line parameters with the App Wrapping Tool:

VlastnostProperty Jak ji použítHow to use it
-i-i <Path of the input native iOS application file>.<Path of the input native iOS application file>. Název souboru musí končit na .app nebo .ipa.The file name must end in .app or .ipa.
-o-o <Path of the wrapped output application>
-p-p <Path of your provisioning profile for iOS apps>
-c-c <SHA1 hash of the signing certificate>
-h-h Zobrazí podrobné informace o použití dostupných vlastností příkazového řádku nástroje App Wrapping.Shows detailed usage information about the available command line properties for the App Wrapping Tool.
-v-v (Nepovinná) Zobrazí v konzole podrobné zprávy.(Optional) Outputs verbose messages to the console. Tento příznak doporučujeme používat k ladění všech chyb.It is recommended to use this flag to debug any errors.
-e-e (Nepovinná) Tímto příznakem zajistíte, že nástroj App Wrapping při zpracování aplikace odebere chybějící oprávnění.(Optional) Use this flag to have the App Wrapping Tool remove missing entitlements as it processes the app. Další informace najdete v části Nastavení oprávnění aplikace.See Setting app entitlements for more details.
-xe-xe (Nepovinná) Zobrazí informace o rozšířeních iOS v aplikaci a o oprávněních, která potřebujete k jejich používání.(Optional) Prints information about the iOS extensions in the app and what entitlements are required to use them. Další informace najdete v části Nastavení oprávnění aplikace.See Setting app entitlements for more details.
-x-x (Nepovinná) <An array of paths to extension provisioning profiles>(Optional) <An array of paths to extension provisioning profiles>. Tuto vlastnost použijte v případě, že vaše aplikace potřebuje zřizovací profily rozšíření.Use this if your app needs extension provisioning profiles.
-f-f (Nepovinná) <Path to a plist file specifying arguments.> Pokud se rozhodnete zadat zbývající vlastnosti nástroje IntuneMAMPackager, jako je -i, -o a -p, šablonou plist, použijte tento příznak před souborem plist.(Optional) <Path to a plist file specifying arguments.> Use this flag in front of the plist file if you choose to use the plist template to specify the rest of the IntuneMAMPackager properties like -i, -o, and -p. Další informace najdete v části, která vysvětluje použití souboru plist k zadání argumentů.See Use a plist to input arguments.
-b-b (Nepovinná) Pokud chcete, aby měla zabalená výstupní aplikace stejnou verzi balíčku jako vstupní aplikace, použijte vlastnost -b bez argumentu (nedoporučuje se to).(Optional) Use -b without an argument if you want the wrapped output app to have the same bundle version as the input app (not recommended).

Když chcete, aby měla zabalená aplikace vlastní verzi balíčku (CFBundleVersion), použijte vlastnost -b <custom bundle version>.Use -b <custom bundle version> if you want the wrapped app to have a custom CFBundleVersion. Pokud se rozhodnete zadat vlastní verzi balíčku CFBundleVersion, doporučujeme zvýšit nejméně důležitou část hodnoty CFBundleVersion nativní aplikace, třeba z 1.0.0 na 1.0.1.If you choose to specify a custom CFBundleVersion, it's a good idea to increment the native app’s CFBundleVersion by the least significant component, like 1.0.0 -> 1.0.1.

Zadání argumentů pomocí souboru plistUse a plist to input arguments

App Wrapping Tool se dá jednoduše spustit zadáním všech argumentů příkazu do souboru plist.An easy way to run the App Wrapping Tool is to put all the command arguments into a plist file. Formát souboru plist je podobný formátu XML. Můžete ho použít k zadání argumentů příkazového řádku s využitím rozhraní formuláře.Plist is a file format similar to XML that you can use to input your command line arguments using a form interface.

Ve složce IntuneMAMPackager/Contents/MacOS otevřete Parameters.plist (prázdná šablona souboru plist). Použijte k tomu textový editor nebo Xcode.In the IntuneMAMPackager/Contents/MacOS folder, open Parameters.plist (a blank plist template) with a text editor or Xcode. Zadejte požadované argumenty následujících klíčů:Enter your arguments for the following keys:

Klíč souboru plistPlist key Výchozí hodnotaDefault value PoznámkyNotes
Input Application Package PathInput Application Package Path Prázdnáempty Odpovídá vlastnosti -i.Same as -i
Output Application Package PathOutput Application Package Path Prázdnáempty Odpovídá vlastnosti -o.Same as -o
Provisioning Profile PathProvisioning Profile Path Prázdnáempty Odpovídá vlastnosti -p.Same as -p
SHA-1 Certificate HashSHA-1 Certificate Hash Prázdnáempty Odpovídá vlastnosti -c.Same as -c
Verbose EnabledVerbose Enabled false (nepravda)false Odpovídá vlastnosti -v.Same as -v
Remove Missing EntitlementsRemove Missing Entitlements false (nepravda)false Odpovídá vlastnosti -c.Same as -c
Prevent Default BuildPrevent Default Build false (nepravda)false Odpovídá použití vlastnosti -b bez argumentů.Equivalent to using -b without arguments
Build String OverrideBuild String Override Prázdnáempty Vlastní verze balíčku (CFBundleVersion) zabalené výstupní aplikaceThe custom CFBundleVersion of the wrapped output app
Extension Provisioning Profile PathsExtension Provisioning Profile Paths Prázdnáempty Pole zřizovacích profilů rozšíření pro aplikaciAn array of extension provisioning profiles for the app.

Spusťte nástroj IntuneMAMPackager a jako jediný argument použijte soubor plist:Run the IntuneMAMPackager with the plist as the sole argument:

./IntuneMAMPackager –f Parameters.plist

Po zabaleníPost-wrapping

Po dokončení procesu zabalení se zobrazí zpráva The application was successfully wrapped (Zabalení aplikace proběhlo úspěšně.).After the wrapping process completes, the message "The application was successfully wrapped" will be displayed. V případě chyby najdete nápovědu v tématu věnovaném chybovým zprávám.If an error occurs, see Error messages for help.

Zabalená aplikace se uloží do výstupní složky, kterou jste určili předtím.The wrapped app is saved in the output folder you specified previously. Aplikaci můžete nahrát do konzoly pro správu Intune a přidružit ji k zásadě správy mobilní aplikace.You can upload the app to the Intune admin console and associate it with a mobile application management policy.

Důležité

Pokud je už v Intune nasazená starší (zabalená nebo nativní) verze aplikace, můžete tuto starší verzi zkusit při nahrávání zabalené aplikace aktualizovat.When uploading a wrapped app, you can try to update an older version of the app if an older (wrapped or native) version was already deployed to Intune. Když se to nepovede, nahrajte aplikaci jako novou a starší verzi odstraňte.If you experience an error, upload the app as a new app and delete the older version.

Teď můžete aplikaci nasadit do skupin uživatelů a zásad ochrany cílové aplikace.You can now deploy the app to your user groups and target app protection policies to the app. Aplikace se bude spouštět na zařízení pomocí zásad ochrany aplikace, které jste určili.The app will run on the device using the app protection policies you specified.

Jak často mám balit svoji aplikaci pro iOS pomocí nástroje Intune App Wrapping Tool?How often should I rewrap my iOS application with the Intune App Wrapping Tool?

Hlavní situace, ve kterých potřebujete znovu zabalit svoje aplikace, jsou tyto:The main scenarios in which you would need to rewrap your applications are as follows:

 • Aplikace sama vydala novou verzi.The application itself has released a new version. Do konzoly Intune byla zabalena a nahrána předchozí verze aplikace.The previous version of the app was wrapped and uploaded to the Intune console.
 • Vydala se nová verze nástroje Intune App Wrapping Tool pro iOS, která přináší důležité opravy chyb nebo nové specifické funkce zásad ochrany aplikací Intune.The Intune App Wrapping Tool for iOS has released a new version that enables key bug fixes, or new, specific Intune application protection policy features. Pro Microsoft Intune App Wrapping Tool pro iOS se toto děje každých 6–8 týdnů prostřednictvím úložiště GitHub.This happens after 6-8 weeks through GitHub repo for the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS.

Pro iOS je sice možné k zabalení použít jiný profil zřizování certifikátů než původní, který se použil k podepsání aplikace, ale pokud oprávnění určená v aplikaci nejsou v novém profilu zřizování zahrnutá, nebude zabalení úspěšné.For iOS, while it is possible to wrap with different cert/provisioning profile than the original used to sign the app, if the entitlements specified in the app are not included in the new provisioning profile, wrapping will fail. Použití parametru -e příkazového řádku, který z aplikace odebere všechna chybějící oprávnění, k tomu, aby se v tomto scénáři předešlo neúspěšnému zabalení, může způsobit chybnou funkčnost aplikace.Using the “-e” command-line option, which removes any missing entitlements from the app, to force wrapping to not fail in this scenario can cause broken functionality in the app.

Mezi osvědčené postupy pro opětovné balení patří:Some best practices for rewrapping include:

 • Zajistěte, aby jiný profil zřizování měl všechna požadovaná oprávnění jako každý předchozí profil zřizování.Ensuring that a different provisioning profile has all the required entitlements as any previous provisioning profile.

Chybové zprávy a soubory protokoluError messages and log files

K řešení potíží s nástrojem App Wrapping použijte následující informace.Use the following information to troubleshoot issues you have with the app wrapping tool.

Chybové zprávyError messages

Pokud se nástroji App Wrapping nepodaří aplikaci zabalit, zobrazí konzola některou z následujících chybových zpráv:If the app wrapping tool fails to finish successfully, one of the following error messages will be displayed in the console:

Chybová zprávaError message Další informaceMore information
Je nutné zadat platný profil zřizování iOS.You must specify a valid iOS provisioning profile. Váš profil zřizování nemusí být platný.Your provisioning profile might not be valid. Zkontrolujte, že máte pro zařízení správná oprávnění a že máte správně zaměřený profil pro vývoj nebo distribuci.Check to make sure you have the correct permissions for devices and that your profile is correctly targeting development or distribution. Je taky možné, že vypršela platnost vašeho profilu zřizování.Your provisioning profile might also be expired.
Zadejte platný vstupní název aplikace.Specify a valid input application name. Ujistěte se, že je správný název vstupní aplikace, který jste zadali.Make sure that the input application name you specified is correct.
Zadejte platnou cestu k výstupní aplikaci.Specify a valid path to the output application. Ujistěte se, jestli existuje cesta k výstupní aplikace, kterou jste zadali, a jestli je správná.Make sure that the path to the output application you specified exists, and is correct.
Zadejte platný vstupní profil zřizování.Specify a valid input provisioning profile. Ujistěte se, jestli jste zadali platný název a příponu profilu zřizování.Make sure you supplied a valid provisioning profile name and extension. V profilu zřizování mohou chybět oprávnění nebo jste neuvedli parametr příkazového řádku –p.Your provisioning profile might be missing entitlements, or you might not have included the –p command line option.
Nenašla se zadaná vstupní aplikace.The input application you specified was not found. Zadejte platný název a cestu vstupní aplikace.Specify a valid input application name and path. Přesvědčte se, jestli je cesta ke vstupní aplikaci platná a existuje.Make sure your input app path is valid and exists. Ujistěte se, jestli vstupní aplikace existuje v tomto umístění.Make sure the input app exists at that location.
Zadaný soubor vstupního profilu zřizování se nenašel.The input provisioning profile file you specified was not found. Zadejte platný soubor vstupního profilu zřizování.Specify a valid input provisioning profile file. Ujistěte se, jestli je cesta k vstupnímu souboru profilu zřizování platná a jestli existuje soubor, který jste zadali.Make sure that the path to the input provisioning file is valid and that the file you specified exists.
Zadaná složka výstupní aplikace se nenašla.The output application folder you specified was not found. Zadejte platnou cestu k výstupní aplikaci.Specify a valid path to the output application. Ujistěte se, jestli je zadaná výstupní cesta platná a existuje.Make sure that the output path you specified is valid and exists.
Výsledná aplikace nemá příponu .ipa.Output app does not have .ipa extension. Nástroj App Wrapping přijímá jenom aplikace s příponou .app a .ipa.Only apps with the .app and .ipa extensions are accepted by the App Wrapping Tool. Ujistěte se, že výstupní má platnou příponu.Make sure your output file has a valid extension.
Je zadaný neplatný podpisový certifikát.An invalid signing certificate was specified. Zadejte platný podpisový certifikát Apple.Specify a valid Apple signing certificate. Ujistěte se, jestli jste stáhli správný podpisový certifikát stažený z portálu pro vývojáře Apple.Make sure you’ve downloaded the correct signing certificate from the Apple developer portal. Platnost vašeho certifikátu nejspíš vypršela nebo je možné, že chybí veřejný nebo privátní klíč.Your certificate might be expired or might be missing a public or private key. Pokud můžete certifikát Apple a zřizovací profil použít ke správnému podepsání aplikace v Xcodu, platí tyto položky i pro nástroj App Wrapping.If your Apple certificate and provisioning profile can be used to correctly sign an app within Xcode, then they are valid for the App Wrapping Tool.
Zadaná vstupní aplikace je neplatná.The input application you specified is invalid. Zadejte platnou aplikaci.Specify a valid application. Ujistěte se, že máte platnou aplikaci iOS, která je kompilovaná jako soubor .app nebo .ipa.Make sure you have a valid iOS application that has been compiled as an .app or .ipa file.
Zadaná vstupní aplikace je zašifrovaná.The input application you specified is encrypted. Zadejte platnou nezašifrovanou aplikaci.Specify a valid unencrypted application. Nástroj App Wrapping nepodporuje šifrované aplikace.The App Wrapping Tool does not support encrypted apps. Použijte aplikaci, která šifrovaná není.Provide an unencrypted app.
Zadaná vstupní aplikace není ve formátu Position Independent Executable (PIE).The input application you specified is not in a Position Independent Executable (PIE) format. Zadejte platnou aplikaci ve formátu PIE.Specify a valid application in PIE format. Aplikace ve formátu Position Independent Executable (PIE) je možné při spuštění načíst s náhodnou adresou v paměti.Position Independent Executable (PIE) apps can be loaded at a random memory address when run. Může to být výhodné kvůli zabezpečení.This can have security benefits. Další informace o výhodách týkajících se zabezpečení najdete v dokumentaci pro vývojáře Apple.For more about security benefits, see your Apple Developer documentation.
Zadaná vstupní aplikace už je zabalená.The input app you specified has already been wrapped. Zadejte platnou nezabalenou aplikaci.Specify a valid unwrapped application. Nejde zpracovat aplikaci, kterou už nástroj zpracoval.You cannot process an app that has already been processed by the tool. Pokud chcete ke aplikaci znovu zpracovat, spusťte nástroj pomocí původní verze aplikace.If you want to process an app again, run the tool using the original version of the app.
Zadaná vstupní aplikace není podepsaná.The input application you specified is not signed. Zadejte platnou podepsanou aplikaci.Specify a valid signed application. Nástroj pro zabalení aplikace vyžaduje, aby aplikace byla podepsaná.The app wrapping tool requires apps to be signed. Vyhledejte v dokumentaci pro vývojáře, jak podepsat zabalenou aplikaci.Consult your developer documentation to learn how to sign a wrapped app.
Zadaná vstupní aplikace musí být ve formátu .ipa nebo .app.The input application you specified must be in the .ipa or .app format. Nástroj pro zabalení aplikace přijímá jenom přípony .app a .ipa.Only .app and .ipa extensions are accepted by the app wrapping tool. Ujistěte se, že vstupní soubor má platnou příponu a je kompilovaný jako soubor .app nebo .ipa.Make sure your input file has a valid extension and has been compiled as a .app or .ipa file.
Vstupní aplikace, kterou jste zadali, už je zabalená a má nejnovější verzi šablony zásad.The input app you specified has already been wrapped and is on the latest policy template version. Nástroj App Wrapping znovu nezabalí stávající zabalenou aplikaci do nejnovější verze šablony zásad.The App Wrapping Tool will not rewrap an existing wrapped app with the latest policy template version.
UPOZORNĚNÍ: Nezadali jste hash SHA1 certifikátu.WARNING: You did not specify a SHA1 certificate hash. Ujistěte se, že zabalená aplikace je před nasazením podepsaná.Make sure that your wrapped application is signed before deploying. Ověřte, že jste za příznakem příkazového řádku –c zadali platný hash SHA1.Ensure that you specify a valid SHA1 hash following the –c command line flag.

Soubory protokolu pro nástroj App WrappingLog files for the App Wrapping Tool

Aplikace zabalené nástrojem App Wrapping generují protokoly, které jsou zapsané do konzoly klientského zařízení s iOSem.Apps that have been wrapped by using the App Wrapping Tool generate logs that are written to the iOS client device console. Tyto informace jsou užitečné, pokud máte s aplikací potíže a potřebujete zjistit, jestli nesouvisí s nástrojem App Wrapping.This information is useful when you are having problems with the application and need to determine if the issue is related to the App Wrapping Tool. Pro načtení těchto informací použijte následující kroky:To retrieve this information, use the following steps:

 1. Reprodukujte problém spuštěním aplikace.Reproduce the issue by running the app.

 2. Shromážděte výstup konzoly podle pokynů společnosti Apple k ladění nasazených aplikací iOS.Collect the console output by following Apple's instructions for Debugging Deployed iOS Apps.

 3. Vyfiltrujte uložené protokoly pro výstup omezení aplikace zadáním následujícího skriptu do konzoly:Filter the saved logs for App Restrictions output by entering the following script into the console:

  grep “IntuneAppRestrictions” <text file containing console output> > <required filtered log file name>
  

  Filtrované protokoly můžete odeslat do Microsoftu.You can submit the filtered logs to Microsoft.

  Poznámka

  Položka verze buildu v souboru protokolu označuje verzi buildu pro Xcode.In the log file, the item ‘build version’ represents the build version of Xcode.

  Zabalené aplikace taky uživatelům nabídnou možnost odeslat protokoly přímo ze zařízení prostřednictvím e-mailu v případě chyby aplikace.Wrapped apps will also present users the option to send logs directly from the device via email after the app crashes. Protokoly můžou uživatelé poslat ke kontrole vám a vy je případně můžete přeposlat Microsoftu.Users can send the logs to you to examine and forward to Microsoft if necessary.

Požadavky na certifikát, profil pro zřizování a ověřováníCertificate, provisioning profile, and authentication requirements

Aby bylo možné zaručit plnou funkčnost nástroje App Wrapping Tool pro iOS, je potřeba splnit určité požadavky.The App Wrapping Tool for iOS has some requirements that must be met in order to guarantee full functionality.

PožadavekRequirement PodrobnostiDetails
Profil pro zřizování iOSiOS provisioning profile Zkontrolujte platnost zřizovacího profilu, než ho zahrnete.Make sure that the provisioning profile is valid before you include it. Při zpracování aplikace pro iOS nástroj App Wrapping nekontroluje, jestli vypršela platnost zřizovacího profilu.The App Wrapping Tool does not check whether the provisioning profile is expired when processing an iOS app. Když je zadaný profil zřizování s ukončenou platností, bude nástroj pro zabalení aplikace zahrnovat tento profil a vy nepoznáte, jestli existuje problém, dokud neselže instalace aplikace na zařízení s iOSem.If an expired provisioning profile is specified, the app wrapping tool will include the expired provisioning profile, and you will not know there is a problem until the app fails to install on an iOS device.
Podpisový certifikát iOSiOS signing certificate Před zadáním podpisového certifikátu zkontrolujte jeho platnost.Make sure that the signing certificate is valid before you specify it. Nástroj při zpracování aplikací pro iOS nekontroluje, jestli nevypršela platnost certifikátu.The tool does not check whether a certificate is expired when processing iOS apps. Pokud je zadaný hash pro prošlý certifikát, nástroj zpracuje a podepíše aplikaci, ale nenainstaluje ji na zařízení.If the hash for an expired certificate is provided, the tool will process and sign the app, but it will fail to install on devices.

Zkontrolujte, jestli se certifikát dodaný k podpisu zabalené aplikace shoduje se zřizovacím profilem.Make sure that the certificate provided for signing the wrapped app has a match in the provisioning profile. Nástroj neověřuje, jestli pro certifikát poskytnutý k podepsání zabalené aplikace existuje shoda ve zřizovacím profilu.The tool does not validate if the provisioning profile has a match for the certificate provided for signing the wrapped application.
OvěřováníAuthentication Aby šifrování fungovalo, musí mít zařízení PIN.A device must have a PIN for encryption to work. Když se uživatel zařízení, do kterého jste nasadili zabalenou aplikaci, dotkne stavového řádku, musí se znovu přihlásit přes svůj pracovní nebo školní účet.On devices to which you have deployed a wrapped app, touching the status bar on the device will require the user to sign in again with a work or school account. Podle výchozí zásady zabalené aplikace probíhá ověřování při opakovaném spuštění.The default policy in a wrapped app is authentication on re-launch. V iOSu se každé externí oznámení (třeba při telefonním hovoru) zpracuje tak, že se aplikace ukončí a potom znovu spustí.iOS handles any external notification (like a phone call) by exiting the app and then re-launching it.

Nastavení nároků aplikaceSetting app entitlements

Než aplikaci zabalíte, můžete jí udělit taková oprávnění, kterými získá další oprávnění a funkce nad rámec obvyklých možností.Before wrapping your app, you can grant entitlements to give the app additional permissions and capabilities that exceed what an app can typically do. Při podepisování kódu se pomocí souboru oprávnění určí v aplikaci speciální oprávnění (například přístup ke sdílenému řetězci klíčů).An entitlement file is used during code signing to specify special permissions within your app (for example, access to a shared keychain). Při vývoji aplikace jsou v prostředí Xcode povolené určité služby aplikace, pro které se také používá označení schopnosti.Specific app services called capabilities are enabled within Xcode during app development. Jakmile se tyto schopnosti povolí, odrazí se to v souboru oprávnění.Once enabled, the capabilities are reflected in your entitlements file. Další informace o oprávněních a schopnostech najdete v článku věnovaném přidání schopností na webu iOS Developer Library.For more information about entitlements and capabilities, see Adding Capabilities in the iOS Developer Library. Úplný seznam podporovaných schopností najdete v části Podporované schopnosti.For a complete list of supported capabilities, see Supported capabilities.

Podporované schopnosti nástroje App Wrapping pro iOSSupported capabilities for the App Wrapping Tool for iOS

FunkceCapability PopisDescription Doporučené pokynyRecommended guidance
Skupiny aplikacíApp groups Ve skupinách aplikací můžete více aplikacím povolit přístup ke sdíleným kontejnerům a povolit mezi aplikacemi další komunikaci na úrovni procesů.Use app groups to allow multiple apps to access shared containers and allow additional interprocess communication between apps.

Pokud chcete povolit skupiny aplikací, otevřete podokno Schopnosti a v části Skupiny aplikací klikněte na ZAPNUTO.To enable app groups, open the Capabilities pane and click ON in App Groups. Můžete přidat nové skupiny aplikací nebo vybrat stávající.You can add app groups or select existing ones.
U skupin aplikací používejte zpětný zápis DNS:When using App Groups, use reverse DNS notation:

group.com.companyName.AppGroupgroup.com.companyName.AppGroup
Režimy pozadíBackground modes Pokud povolíte režimy pozadí, může vaše aplikace pro iOS běžet dál na pozadí.Enabling background modes lets your iOS app continue running in the background.
Ochrana datData protection Ochrana dat přidá do souborů, které aplikace iOS uložení na disk, úroveň zabezpečení.Data protection adds a level of security to files stored on disk by your iOS app. Ochrana dat využívá integrovaný šifrovací hardware přítomný v určitých zařízeních k ukládání souborů na disk v zašifrovaném formátu.Data protection uses the built-in encryption hardware present on specific devices to store files in an encrypted format on disk. Pokud má vaše aplikace používat ochranu dat, musí být zřízená.Your app needs to be provisioned to use data protection.
Nákupy v aplikaciIn-app purchase Nákupy v aplikaci vloží přímo do aplikace obchod tím, že vám umožní připojit se k obchodu a bezpečně zpracovávat platby uživatele.In-app purchase embeds a store directly into your app by enabling you to connect to the store and securely process payments from the user. Nákupy v aplikaci umožňují inkasovat platby za rozšířené funkce a další obsah využitelný v aplikaci.You can use in-app purchase to collect payment for enhanced functionality or for additional content usable by your app.
Sdílení řetězce klíčůKeychain sharing Pokud povolíte sdílení řetězce klíčů, můžete aplikace pomocí řetězce klíčů sdílet hesla s jinými aplikacemi, které vyvinul váš tým.Enabling keychain sharing lets your app share passwords in the keychain with other apps developed by your team. Při sdílení řetězce klíčů použijte zpětný způsob zápisu DNS:When using keychain sharing, use reverse DNS notation:

com.companyName.KeychainGroupcom.companyName.KeychainGroup
Osobní síť VPNPersonal VPN Můžete povolit osobní síť VPN, aby mohla vaše aplikace vytvářet a řídit vlastní systémovou konfiguraci sítě VPN s využitím rámce pro rozšíření sítě.Enable personal VPN to allow your app to create and control a custom system VPN configuration using the Network Extension framework.
Nabízená oznámeníPush notifications Služba APNs (Apple Push Notification service) umožňuje aplikaci, která není spuštěná v popředí, zobrazit uživateli oznámení o dostupných informacích.Apple Push Notification service (APNs) lets an app that isn’t running in the foreground notify the user that it has information for the user. Nabízená oznámení fungují jenom tehdy, když pro konkrétní aplikaci použijete profil zřizování.For push notifications to work, you need to use an app-specific provisioning profile.

Postupujte podle návodu v dokumentaci pro vývojáře Apple.Follow the steps in the Apple developer documentation.
Konfigurace bezdrátového příslušenstvíWireless accessory configuration Když povolíte konfiguraci bezdrátového příslušenství, přidáte do svého projektu rozhraní externího příslušenství a umožníte tím aplikaci nastavit příslušenství MFi s připojením Wi-Fi.Enabling wireless accessory configuration adds the External Accessory framework to your project and lets your app set up MFi Wi-Fi accessories.

Postup pro povolení oprávněníSteps to enable entitlements

 1. Povolení schopností v aplikaci:Enable capabilities in your app:

  a.a. V prostředí Xcode přejděte do cíle aplikace a klikněte na Schopnosti.In Xcode, go to your app’s target, and click Capabilities.

  b.b. Zapněte příslušné schopnosti.Turn on the appropriate capabilities. Podrobné informace o jednotlivých schopnostech a o tom, jak určit správné hodnoty, najdete v článku věnovaném přidání schopností na webu iOS Developer Library.For detailed information about each capability and how to determine the correct values, see Adding Capabilities in the iOS Developer Library.

  c.c. Poznamenejte si všechna ID, která v průběhu procesu vytvoříte.Note any IDs that you created during the process. Můžou se označovat také jako hodnoty AppIdentifierPrefix.These may also be referred to as the AppIdentifierPrefix values.

  d.d. Sestavte a podepište aplikaci, kterou chcete zabalit.Build and sign your app to be wrapped.

 2. Ve svém profilu pro zřizování povolte oprávnění:Enable entitlements in your provisioning profile:

  a.a. Přihlaste se do Centra pro vývojáře Apple.Sign in to the Apple Developer Member Center.

  b.b. Vytvořte pro svoji aplikaci profil pro zřizování.Create a provisioning profile for your app. Pokyny najdete v článku věnovaném splnění předpokladů pro nástroj Intune App Wrapping pro iOS.For instructions, see How to Obtain the Prerequisites for the Intune App Wrapping Tool for iOS.

  c.c. V profilu pro zřizování povolte stejná oprávnění, jaká máte ve své aplikaci.In your provisioning profile, enable the same entitlements that you have in your app. Budete muset zadat stejná ID (hodnoty AppIdentifierPrefix), která jste zadali během vývoje aplikace.You will need to supply the same IDs (the AppIdentifierPrefix values) that you specified during the development of your app.

  d.d. Dokončete průvodce zřizovacím profilem a stáhněte si soubor.Finish the provisioning profile wizard and download your file.

 3. Ujistěte se, že jste splnili všechny předpoklady, a zabalte aplikaci.Ensure that you have satisfied all the prerequisites, and then wrap the app.

Řešení potíží s běžnými chybami spojenými s oprávněnímiTroubleshoot common errors with entitlements

Pokud nástroj App Wrapping pro iOS zobrazí chybu oprávnění, zkuste vyřešit potíže následujícími postupy.If the App Wrapping Tool for iOS shows an entitlement error, try the following troubleshooting steps.

ProblémIssue PříčinaCause ŘešeníResolution
Nepodařilo se analyzovat oprávnění vygenerovaná vstupní aplikací.Failed to parse entitlements generated from the input application. Nástroj App Wrapping nemůže přečíst soubor oprávnění extrahovaný z aplikace.The App Wrapping Tool cannot read the entitlements file that was extracted from the app. Soubor oprávnění může být poškozený.The entitlements file might be malformed. Zkontrolujte soubor oprávnění pro svoji aplikaci.Inspect the entitlements file for your app. Následující pokyny vysvětlují postup.The following instructions explain how to do so. Při kontrole souboru oprávnění hledejte případy poškozené syntaxe.When inspecting the entitlements file, check for any malformed syntax. Soubor by měl být ve formátu XML.The file should be in XML format.
V profilu pro zřizování chybí oprávnění (s uvedením chybějících oprávnění).Entitlements are missing in the provisioning profile (missing entitlements are listed). Znovu zabalte aplikaci pomocí profilu pro zřizování, který má tato oprávnění.Repackage the app with a provisioning profile that has these entitlements. Oprávnění povolená v profilu pro zřizování neodpovídají schopnostem povoleným v aplikaci.There is a mismatch between the entitlements enabled in the provisioning profile and the capabilities enabled in the app. Tyto rozdíly platí také pro ID přidružená k určitým schopnostem (například skupiny aplikací a přístup k řetězci klíčů).This mismatch also applies to the IDs associated with particular capabilities (like app groups and keychain access). Obecně platí, že můžete vytvořit nový profil pro zřizování, který povolí stejné schopnosti jako aplikace.Generally, you can create a new provisioning profile that enables the same capabilities as the app. Pokud ID v profilu neodpovídají ID v aplikaci, nástroj App Wrapping tato ID nahradí, pokud to bude možné.When IDs between the profile and app don't match, the App Wrapping Tool will replace the IDs if it is able to. Pokud se chyba zobrazuje i po vytvoření nového zřizovacího profilu, můžete zkusit aplikaci odebrat oprávnění parametrem –e (viz část Použití parametru –e k odebrání oprávnění z aplikace).If you still get this error after creating a new provisioning profile, you can try removing entitlements from the app by using the –e parameter (see Using the –e parameter to remove entitlements from an app section).

Vyhledání stávajících oprávnění v podepsané aplikaciFind the existing entitlements of a signed app

Postup pro kontrolu oprávnění v podepsané aplikaci a profilu pro zřizování:To review the existing entitlements of a signed app and provisioning profile:

 1. Najděte soubor .ipa a změňte jeho příponu na .zip.Find the .ipa file and change its the extension to .zip.

 2. Rozbalte soubor .zip.Expand the .zip file. Vznikne tak složka datové části, která obsahuje sadu .app.This will produce a Payload folder containing your .app bundle.

 3. Ke kontrole oprávnění u sady .app použijte nástroj na podpis kódu, kde YourApp.app je skutečný název vaší sady .app:Use the codesign tool to check the entitlements on the .app bundle, where YourApp.app is the actual name of your .app bundle.:

  $ codesign -d --entitlements :- "Payload/YourApp.app"
  
 4. Ke kontrole oprávnění u vloženého zřizovacího profilu aplikace použijte bezpečnostní nástroj, kde YourApp.app je skutečný název vaší sady .app:Use the security tool to check the entitlements of the app's embedded provisioning profile, where YourApp.app is the actual name of your .app bundle.

  $ security -D -i "Payload/YourApp.app/embedded.mobileprovision"
  

Použití parametru –e k odebrání oprávnění z aplikaceRemove entitlements from an app by using the –e parameter

Tento příkaz odebere z aplikace všechny povolené schopnosti, které nejsou v souboru oprávnění.This command removes any enabled capabilities in the app that are not in the entitlements file. Pokud odeberete oprávnění, které aplikace využívá, může ji to poškodit.If you remove capabilities that are being used by the app, it can break your app. Příkladem, kdy je možné odebrat chybějící schopnosti, je aplikace vytvořená dodavatelem, která má ve výchozím nastavení všechny schopnosti.An example of where you might remove missing capabilities is in a vendor-produced app that has all capabilities by default.

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager –i /<path of input app>/<app filename> -o /<path to output folder>/<app filename> –p /<path to provisioning profile> –c <SHA1 hash of the certificate> -e

Zabezpečení a ochrana osobních údajů nástrojem App WrappingSecurity and privacy for the App Wrapping Tool

Při používání nástroje App Wrapping použijte následující doporučené postupy pro zabezpečení a ochranu osobních údajů.Use the following security and privacy best practices when you use the App Wrapping Tool.

 • Podpisový certifikát, zřizovací profil a obchodní aplikace, které zadáte, musí být na stejném počítači s Mac OS, na jakém spouštíte nástroj App Wrapping.The signing certificate, provisioning profile, and the line-of-business app you specify must be on the same macOS machine that you use to run the app wrapping tool. Pokud soubory leží na cestě UNC, ověřte, že jsou pro počítač s Mac OS přístupné.If the files are on a UNC path, ensure that these are accessible from the macOS machine. Cesta musí být zabezpečená pomocí protokolu IPsec nebo podepsání SMB.The path must be secured via IPsec or SMB signing.

  Zabalená aplikace naimportovaná do konzoly pro správu by měla být na počítači, na kterém jste nástroj spustili.The wrapped application imported into the admin console should be on the same computer that you run the tool on. Pokud je soubor v cestě UNC, zajistěte, aby byl přístupný na počítači se spuštěnou konzolou pro správu.If the file is on a UNC path, ensure that it is accessible on the computer running the admin console. Cesta musí být zabezpečená pomocí protokolu IPsec nebo podepsání SMB.The path must be secured via IPsec or SMB signing.

 • Prostředí, do kterého nástroj App Wrapping stahujete z úložiště GitHubu, musí být zabezpečené protokolem IPsec nebo SMB.The environment where the App Wrapping Tool is downloaded from the GitHub repository needs to be secured via IPsec or SMB signing.

 • Zpracovávaná aplikace musí kvůli zajištění ochrany před útoky pocházet z důvěryhodného zdroje.The app you process must come from a trustworthy source to ensure protection against attacks.

 • Zkontrolujte, že výstupní složka zadaná v nástroji App Wrapping je zabezpečená. To platí zejména v případě, že jde o vzdálenou složku.Ensure that the output folder you specify in the App Wrapping Tool is secured, particularly if it is a remote folder.

 • V aplikacích pro iOS s dialogovým oknem pro nahrávání souborů mohou uživatelé obejít omezení aplikace, která se vztahují na vyjmutí, kopírování a vložení.iOS apps that include a file upload dialog box can allow users to circumvent, cut, copy, and paste restrictions applied to the app. Uživatel může například pomocí dialogového okna pro nahrání souboru nahrát snímek obrazovky dat aplikace.For example, a user could use the file upload dialog box to upload a screenshot of the app data.

 • Když ze zabalené aplikace monitorujete složku dokumentů v zařízení, může se zobrazit složka s názvem .msftintuneapplauncher.When you monitor the documents folder on your device from within a wrapped app, you might see a folder named .msftintuneapplauncher. Pokud tuto složku změníte nebo odstraníte, může to mít vliv na správné fungování omezených aplikací.If you change or delete this file, it might affect the correct functioning of restricted apps.

Nástroj Intune App Wrapping pro iOS s Citrix MDX mVPNIntune App Wrapping Tool for iOS with Citrix MDX mVPN

Tato funkce je integrací s obálkou aplikací (app wrapper) Citrix MDX pro iOS.This feature is an integration with the Citrix MDX app wrapper for iOS. Tato integrace je jednoduše další volitelný příznak příkazového řádku (-citrix) k obecným nástrojům Intune App Wrapping Tools.The integration is simply an additional, optional command-line flag, -citrix to the general Intune App Wrapping Tools.

PožadavkyRequirements

Abyste mohli použít příznak -citrix, musíte také na stejný počítač s macOS nainstalovat obálku aplikací (app wrapper) Citrix MDX pro iOS.To use the -citrix flag, you will also need to install the Citrix MDX app wrapper for iOS on the same macOS machine. Soubory ke stažení najdete na webu Citrix XenMobile Downloads. Přístup k nim získají jenom zákazníci Citrixu po přihlášení.The downloads are found on Citrix XenMobile Downloads and are restricted to Citrix customers only after signing in. Zajistěte, aby se do výchozího umístění nainstalovalo toto: /Applications/Citrix/MDXToolkit.Make sure this is installed in the default location: /Applications/Citrix/MDXToolkit.

Poznámka

Podpora integrace Intune a Citrixu je omezená jenom na zařízení s iOSem 10+.Support for Intune and Citrix integration is limited to iOS 10+ devices only.

Použití příznaku -citrixUse the -citrix flag

Jednoduše spusťte obecný příkaz pro balení aplikací s připojeným příznakem -citrix.Simply run your general app wrapping command and with the -citrix flag appended. Příznak -citrix momentálně nepřijímá žádné argumenty.The -citrix flag currently does not take any arguments.

Formát použití:Usage format:

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i /<path of input app>/<app filename> -o /<path to output folder>/<app filename> -p /<path to provisioning profile> -c <SHA1 hash of the certificate> [-b [<output app build string>]] [-v] [-e] [-x /<array of extension provisioing profile paths>] [-citrix]

Příklad příkazu:Example command:

./IntuneMAMPackager/Contents/MacOS/IntuneMAMPackager -i ~/Desktop/MyApp.ipa -o ~/Desktop/MyApp_Wrapped.ipa -p ~/Desktop/My_Provisioning_Profile_.mobileprovision -c 12A3BC45D67EF8901A2B3CDEF4ABC5D6E7890FAB -v true -citrix

Získání protokolů zabalených aplikacíGetting logs for your wrapped applications

Následující postup vám pomůže získat protokoly zabalených aplikací, které vám pomůžou při řešení potíží.Use the following steps to get logs for your wrapped applications during troubleshooting.

 1. Na zařízení přejděte do aplikace Nastavení v iOSu a vyberte podnikovou aplikaci.Go to the iOS Settings app on your device and select your LOB app.
 2. Přepněte diagnostickou konzolu na Zapnuto.Toggle the Diagnostics Console to On.
 3. Spusťte podnikovou aplikaci.Launch your LOB application.
 4. Klikněte na odkaz „Začínáme“.Click on the "Get Started" link.
 5. Teď můžete protokoly sdílet prostřednictvím e-mailu nebo je můžete kopírovat do umístění na OneDrivu.You can now share logs through email or copying them to a OneDrive location.

Poznámka

Funkce protokolování je zapnutá pro aplikace zabalené nástrojem Intune App Wrapping Tool verze 7.1.13 nebo vyšší.The logging functionality is enabled for apps that have wrapped with the Intune App Wrapping Tool version 7.1.13 or above.

Viz také:See also