Přidání integrovaných aplikací do Microsoft IntuneAdd built-in apps to Microsoft Intune

Integrovaný typ aplikace usnadňuje přiřazení kurátorovaných spravovaných aplikací, jako jsou například aplikace Office 365, k zařízením s iOSem a Androidem.The built-in app type makes it easy for you to assign curated managed apps, such as Office 365 apps, to iOS and Android devices. Pro tento typ aplikace můžete přiřadit konkrétní aplikace, jako jsou například Excel, OneDrive, Outlook, Skype a další.You can assign specific apps for this app type, such as Excel, OneDrive, Outlook, Skype, and others. Po přidání aplikace se zobrazí typ aplikace jako Integrovaná aplikace pro iOS nebo Integrovaná aplikace pro Android.After you add an app, the app type is displayed as either Built-in iOS app or Built-in Android app. Když použijete integrovaný typ aplikace, můžete vybrat, které z těchto aplikací chcete publikovat do zařízení uživatelů.By using the built-in app type, you can choose which of these apps to publish to device users.

Ve starších verzích konzoly Intune bylo v Intune několik výchozích spravovaných aplikací Office 365, jako je Outlook a OneDrive.In earlier versions of the Intune console, Intune provided several default managed Office 365 apps, such as Outlook and OneDrive. Typ aplikace se u těchto spravovaných aplikací označoval jako Spravovaná aplikace z obchodu pro iOS nebo Spravovaná aplikace z obchodu pro Android.The app types for these managed apps were tagged as Managed iOS Store App or Managed Android App. Místo těchto aplikací doporučujeme použít integrovaný typ aplikace.Instead of using these app types, we recommend that you use the built-in app type. Tyto aplikace poskytují větší flexibilitu pro úpravy a odstraňování aplikací Office 365.By using the built-in app type, you have the additional flexibility to edit and delete Office 365 apps.

Poznámka

Výchozí aplikace Office 365, které jsou označené jako Spravovaná aplikace z obchodu pro iOS a Spravovaná aplikace z obchodu pro Android, se při odstranění všech přiřazení ze seznamu aplikací odeberou.Default Office 365 apps that are tagged as Managed iOS Store and Managed Android App are removed from the app list when all assignments are deleted.

Přidání integrované aplikaceAdd a built-in app

Postup přidání integrované aplikace k aplikacím dostupným v Microsoft Intune je následující:To add a built-in app to your available apps in Microsoft Intune, do the following:

 1. Přihlaste se k portálu Azure.Sign in to the Azure portal.
 2. Zobrazte podokno Microsoft Intune tak, že zvolíte Další služby > Monitorování + správa > Intune.To display the Microsoft Intune pane, select More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. V podokně Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune pane, select Client apps.
 4. V podokně Klientské aplikace vyberte v části Spravovat možnost Aplikace.In the Client apps pane, under Manage, select Apps.
 5. Vyberte Přidat.Select Add.
 6. V podokně Přidat aplikace vyberte v seznamu Typ aplikace možnost Integrovaná aplikace.In the Add app pane, in the App type list, select Built-In app.
 7. Zvolte Vybrat aplikaci.Select Select app.
 8. V podokně Integrovaná aplikace vyberte aplikace, které chcete zahrnout.In the Built-In app pane, select the apps that you want to include.
 9. V podokně Přidat aplikaci zvolte Přidat.In the Add app pane, select Add.

Konfigurace informací o aplikaciConfigure app information

Informace o integrované aplikaci můžete upravit.You can modify information about the built-in app. Tyto informace vám pomůžou identifikovat aplikaci v Intune a také pomůžou uživatelům, aby ji našli na portálu společnosti.This information helps you to identify the app in Intune and helps users find the app in the company portal.

 1. V podokně Klientské aplikace – Aplikace vyberte integrovanou aplikaci, kterou chcete upravit.In the Client apps - Apps pane, select the built-in app that you want to modify.
  Zobrazí se podokno pro integrovanou aplikaci.A pane for the built-in app is displayed.
 2. V části Spravovat vyberte možnost Vlastnosti.Under Manage, select the Properties option.
 3. Informace o integrované aplikaci můžete upravovat výběrem možnosti Konfigurovat.To modify the built-in app information, select the Configure option.
 4. V podokně Informace o aplikaci je možné upravit následující údaje:In the App information pane, you can modify the following information:
  • Název: Zadejte název integrované aplikace, který se zobrazí na portálu společnosti.Name: Enter the name of the built-in app as it is displayed in the company portal. Všechny používané názvy musí být jedinečné.Make sure all names that you use are unique. Pokud stejný název aplikace existuje dvakrát, zobrazí se na portálu společnosti uživatelům jenom jedna z aplikací.If the same app name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Popis: Zadejte popis aplikace.Description: Enter a description for the app.
  • Vydavatel: Zadejte název vydavatele aplikace.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Kategorie: Volitelně můžete vybrat jednu nebo více předdefinovaných kategorií aplikací.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories. Nastavením této možnosti uživatelům usnadníte vyhledání aplikace při procházení portálu společnosti.Setting this option makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Zobrazit na portálu společnosti jako vybranou aplikaci: Když uživatelé hledají aplikace, zobrazí se aplikace výrazně na hlavní stránce portálu společnosti.Display this as a featured app in the company portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adresa URL informací: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adresa URL ochrany osobních údajů: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Vývojář: Volitelně můžete zadat název vývojáře aplikace.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Vlastník: Volitelně můžete zadat jméno vlastníka této aplikace (například personální oddělení).Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app (for example, HR department).
  • Poznámky: Zadejte jakékoli poznámky, které chcete přidružit k této aplikaci.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Ikona nahrání: Nahrajte ikonu, která se zobrazí u aplikace, když uživatelé procházejí portál společnosti.Upload Icon: Upload an icon that is displayed with the app when users browse the company portal.
 5. Vyberte OK.Select OK.
 6. V podokně Vlastnosti vyberte Uložit.In the Properties pane, select Save.

Další krokyNext steps