Přiřazení Office 365 zařízením s macOS v Microsoft IntuneAssign Office 365 to macOS devices with Microsoft Intune

Tento typ aplikace usnadňuje přiřazení aplikací Office 365 2016 zařízením s macOS.This app type makes it easy for you to assign Office 365 2016 apps to macOS devices. Pomocí tohoto typu aplikace nainstalujete Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote.By using this app type, you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and OneNote. Tyto aplikace jsou dodávané prostřednictvím funkce Microsoft AutoUpdate (MAU). Je to kvůli jejich zabezpečení a aktuálnosti.To help keep the apps more secure and up to date, the apps come with Microsoft AutoUpdate (MAU). Požadované aplikace se v seznamu aplikací v konzole Intune zobrazí jako jedna aplikace.The apps that you want are displayed as one app in the list of apps in the Intune console.

Než začneteBefore you start

Než začnete přidávat Office 365 do zařízení s macOS, seznamte se s těmito podrobnostmi:Before you begin adding Office 365 to macOS devices, understand the following details:

 • Zařízení, na která tyto aplikace budete nasazovat, musí mít macOS 10.10 nebo novější.Devices to which you deploy these apps must be running macOS 10.10 or later.
 • Intune umožňuje přidat jenom aplikace Office, které jsou součástí sady Office 2016 pro Mac.Intune supports adding the Office apps that are included with Office 2016 for Mac suite only.
 • Pokud jsou při instalaci sady aplikací službou Intune spuštěné nějaké aplikace Office, můžou uživatelé přijít o data z neuložených souborů.If any Office apps are open when Intune installs the app suite, users might lose data from unsaved files.

Vytvoření a konfigurace sady aplikacíCreate and configure the app suite

Z podokna Aplikace přidejte Office 365.Add Office 365 from the Apps pane.

 1. Přihlaste se k Intune.Sign in to Intune.
 2. V podokně Intune zvolte Klientské aplikace.In the Intune pane, select Client apps.
 3. V podokně úloh Klientské aplikace vyberte v části Spravovat možnost Aplikace.In the Client apps workload pane, under Manage, select Apps.
 4. Vyberte Přidat.Select Add.
 5. V seznamu Typ aplikace vyberte ve skupině Sada Office 365 macOS.In the App type list, in the Office 365 Suite group, select macOS.
 6. Informace o sadě aplikací získáte vybráním možnosti Informace o sadě aplikací.To get information about the app suite, select App Suite Information.
  Tyto informace vám pomůžou sadu aplikací identifikovat v Intune a uživatelům ji pomůžou najít na portálu společnosti.This information helps you to identify the app suite in Intune, and it helps users to find the app suite in the company portal.
 7. Zadejte následující informace:Enter the following information:
  • Název sady: Zadejte název sady aplikací, který se zobrazí v aplikaci portál společnosti.Suite Name: Enter the name of the app suite as it is displayed in the company portal. Názvy všech používaných sad musí být jedinečné.Make sure that all suite names that you use are unique. Pokud stejný název sady aplikací existuje dvakrát, zobrazí se na portálu společnosti uživatelům jenom jedna z aplikací.If the same app suite name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Popis sady: Zadejte popis sady aplikací.Suite Description: Enter a description for the app suite.
  • Publisher: Jako vydavatel se zobrazí Microsoft.Publisher: Microsoft appears as the publisher.
  • Kategorie: Vyberte jednu nebo několik předdefinovaných nebo vytvořených kategorií aplikací.Category: Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Díky tomuto nastavení uživatelé dokážou sadu aplikací při procházení portálu společnosti jednodušeji najít.This setting makes it easier for users to find the app suite when they browse the company portal.
  • Zobrazit tuto aplikaci jako doporučenou aplikaci portálu společnosti: Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit sadu aplikací výrazném místě na hlavní stránce portálu společnosti když uživatelé vyhledávají aplikace.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adresa URL informací: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o této aplikaci.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Soukromá adresa URL: Volitelně můžete zadat adresu URL webu, který obsahuje informace o ochraně osobních údajů v této aplikaci.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adresa URL se zobrazí uživatelům na portálu společnosti.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Pro vývojáře: Jako vývojář se zobrazí Microsoft.Developer: Microsoft appears as the developer.
  • Vlastník: Jako vlastník se zobrazí Microsoft.Owner: Microsoft appears as the owner.
  • Poznámky k: Volitelně zadejte jakékoli poznámky, které chcete přidružit k této aplikaci.Notes: Optionally, enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: Logo Office 365 se zobrazí u aplikace, když uživatelé procházejí portál společnosti.Logo: The Office 365 logo is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Vyberte OK.Select OK.
 9. V podokně Přidat aplikaci vyberte Přidat.On the Add app pane, select Add.
  Sada se zobrazí v seznamu aplikací jako jedna položka.The suite appears in the list of apps as a single entry.

Konfigurace přiřazení aplikacíConfigure app assignments

V tomto kroku nakonfigurujte, jakým skupinám sadu aplikací přiřadíte.In this step, configure the assignments for the app suite.

 1. Vybráním sady aplikací Office 365 v seznamu aplikací zobrazte podokno přehledu Office 365.In the list of apps, select the Office 365 app suite to display the Office 365 overview pane.

 2. V podokně Office 365 vyberte Přiřazení.In the Office 365 pane, select Assignments.

 3. Pokud chcete přidat skupinu, která použije sadu aplikací, vyberte Přidat skupinu.To add a group that will use the app suite, select Add group.
  Zobrazí se podokno Přidat skupinu.The Add group pane is displayed.

 4. Typ přiřazení nastavte na Povinné nebo K dispozici.Set the Assignment type to Required or Available.

 5. Přiřaďte sadu vybraným skupinám.Assign the suite to the groups that you select. Další informace najdete v článku Přiřazení aplikací do skupin pomocí Microsoft Intune.For more information, see Assign apps to groups with Microsoft Intune.

  Poznámka

  Sadu aplikací Office 365 nelze odinstalovat pomocí Intune.You cannot uninstall the Office 365 app suite through Intune.

 6. V podokně Přiřadit vyberte OK.In the Assign pane, select OK.

 7. V podokně Přidat skupinu vyberte OK.In the Add group pane, select OK.

 8. Přiřazení potvrďte volbou Uložit.To commit your assignments, select Save.

Další postupNext steps